velikost textu

Politické myšlení Judith Butlerové

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Politické myšlení Judith Butlerové
Název v angličtině:
Political Thought of Judith Butler
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Sůsa, Ph.D.
Školitel:
Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
Mgr. Lubica Kobová, Ph.D.
Id práce:
169678
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFIL4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Gender, Pohlaví, Performativita, Feminismus, Nezajištěnost, Realismus, Materialismus
Klíčová slova v angličtině:
Gender, Sex, Performativity, Feminism, Precariousness, Realism, Materialism
Abstrakt:
ABSTRAKT Disertační práce se zaměřuje na kritickou analýzu politického myšlení americké filosofky Judith Butlerové. Hlavním zájmem Butlerové je vztah mezi individuální a kolektivní subjektivitou a její politické myšlení vzbudilo mnohé kritické reakce a představuje důležitou součást diskuzí ve feministické politické filosofii. Butlerová se zabývá politickým rozměrem konstituce subjektivní identity, a zkoumá, jak by mohly být určité politické strategie (feminismus) vymezeny společnými zájmy jednajících, a nikoli jejich předpokládanou stabilní identitou (pohlaví a gender). Její kritika neproblematizovaných identit, které jsou přijímané jako přirozené, není důležitá pouze pro oblast individuální identity, ale týká se i politického rozměru kolektivních subjektů. První kapitoly disertace se zaměřují na rané myšlení Butlerové: zkoumají její kritický vztah k „druhé vlně“ feministického myšlení a nastiňují její koncepci performativní konstituce genderové subjektivní identity. Další kapitoly práce zkoumají postupnou revizi autorčina pojetí a její posun od zkoumání politického rozměru problematiky genderové identity k obecnějším otázkám politické teorie: národ, rasa, třída, státní cenzura, univerzalismus, možnost odporu nebo vznik kolektivního subjektu bez stabilního principu sjednocení. Předložená disertační práce se také zaměřuje na kritické reakce, vznesené proti dílu Butlerové (J. Prosser, S. Benhabibová, I. Youngová, M. Nussbaumová, S. Žižek, L. Edelman, K. Kolozova), které pomáhají – zejména v posledních dvou kapitolách – přiblížit limity jejího politického myšlení. KLÍČOVÁ SLOVA Gender, Pohlaví, Performativita, Feminismus, Nezajištěnost, Realismus, Materialismus
Abstract v angličtině:
ABSTRACT My thesis is focused on critical analysis of political thought of American philosopher Judith Butler. Butler is concerned with the relationship between individual identity and collective subjectivity, and her works – which caused many critical reactions – represent one of the most interesting discussion in the field of feminist political philosophy. Butler is mainly concerned with the question, how various political strategies (eg. feminism) could be based on common interests of various agents, and not on their supposedly stable identity (eg. sex and gender). Her criticism of unproblematized „natural“ identities is important not only to the constitution of any individual identity, but also for the notion of the political dimension of a collective subject. The introductory chapters of my thesis are concerned with early thought of Butler, mainly with her critical relationship to the „second wave“ feminism, and with her notion of the performative constitution of gender identity. Next chapters explore the shift in her thinking from analysis of gender and sex towards more general themes of political thought: nation, race, class, universalism, state censorship, possibility of resistance or emergence of a collective subject without stable unifying principle. I also try to analyze selected critical reactions to Butler's work (S. Benhabib, M. Nussbaum, S. Žižek, L. Edelman, K. Kolozova) and – especially in the last two chapters – try to point out some possible limitations of her political thought. KEYWORDS Gender, Sex, Performativity, Feminism, Precariousness, Realism, Materialism
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Sůsa, Ph.D. 1.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Sůsa, Ph.D. 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Sůsa, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jan Sůsa, Ph.D. 158 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Josef Fulka, Ph.D. 278 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lubica Kobová, Ph.D. 544 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 532 kB