velikost textu

Kozmologická výchova E. Finka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kozmologická výchova E. Finka
Název v angličtině:
The Cosmological Education by E. Fink
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Eva Dědečková, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc.
doc. PhDr. Peter Nezník, CSc.
Id práce:
169676
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFIL4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
filozofia výchovy, kozmos, svet, nihilizmus, technika, práca, nadčlovek, Nietzsche, Fink
Klíčová slova v angličtině:
philosophy of education, cosmos, world, nihilism, technique, work, superhuman, Nietzsche, Fink
Abstrakt:
ABSTRAKT Predložená dizertačná práca Kozmologická výchova E. Finka predstavuje upravenú a doplnenú podobu publikácie (2018), ktorá vznikla ako riešenie grantového projektu s podporou GA UK. Cieľom práce je prostredníctvom komentovaného prekladu väčšinou dosiaľ nepreložených častí diel nemeckého filozofa E. Finka, ako aj denníkových zápiskov, nezverejnených poznámok z pozostalosti, ktorá sa nachádza v Univerzitnom archíve vo Freiburgu, priniesť nový pohľad na Finka a podnietiť diskusiu o jeho kozmologickej filozofii výchovy ako možnej forme spoločenského sebautvárania v dobe prevládajúceho nihilizmu. Projekt kozmologickej filozofie výchovy ukazuje Finka, niekdajšieho najlepšieho žiaka a asistenta zakladateľa fenomenológie E. Husserla, v celkom nečakanom svetle – ako radikálneho mysliteľa Nietzscheho filozofického a vychovávateľského odkazu, ktorý sa od husserlovskej fenomenológie vedome odkláňa, čo najdôraznejšie vykresľuje práve doplnená kapitola venovaná problému techniky, vedy a práce. Metóda výskumu intuitívne sleduje a kriticky reflektuje Finkov vlastný spôsob premýšľania problému výchovy, ktorý je neoddeliteľný od jeho všadeprítomného rozhovoru s dejinami filozofie, nutnosťou prehodnocovania metafyzických rámcov a následným rozovretím chápania človeka ako ens cosmologicum, čomu zodpovedá i štruktúra dizertačnej práce. KLÍČOVÁ SLOVA filozofia výchovy, kozmos, svet, nihilizmus, technika, práca, nadčlovek, Nietzsche, Fink
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis „The Cosmological Education by E. Fink“ represents modified and extended text of the publication (2018), which was the result of the grant project GA UK. Through commented translations of the excerpts of Fink´s books, parts of his diaries, unpublished notes from his written inheritance, stored in the University archive in Freiburg, this thesis aims to bring new perspective and to provoke discussion about his cosmological philosophy as a possible way of the future social self-development in the nihilistic era. The cosmological philosophy of education shows Fink, the best former student and assistant of the founder of phenomenology, Edmund Husserl, in a quite surprising light – as a radical thinker of Nietzsche´s philosophical and educational legacy. Fink knowingly departs from husserlian phenomenology, what is closer described here in the additional chapter dedicated to the problem of technique, science and work. The method of the research intuitively seeks and critically reflects Fink´s own way of thinking about the problem of education, which is inseparable from his constant dialogue with the history of philosophy, necessity of the revaluation of the metaphysical bounds and consecutive understanding of a man as ens cosmologicum, what reflects also the structure of the thesis. KEYWORDS philosophy of education, cosmos, world, nihilism, technique, work, superhuman, Nietzsche, Fink
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Dědečková, Ph.D. 1.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Dědečková, Ph.D. 262 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Dědečková, Ph.D. 251 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc. 552 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Peter Nezník, CSc. 247 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 511 kB
Stáhnout Errata Mgr. Eva Dědečková, Ph.D. 260 kB