velikost textu

Obchodní firma

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obchodní firma
Název v angličtině:
Company name
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Anna Křížková
Vedoucí:
JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Id práce:
169667
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
obchodní firma, firemní právo, současná právní úprava
Klíčová slova v angličtině:
company name, company law, current legal regulation
Abstrakt:
Obchodní firma Abstrakt Tato diplomová práce analyzuje sou asnou právní úpravu firemního práva a hodnotí kvalitu této úpravy z hlediska dostate nosti a jednozna nosti. Práce je rozd lena do tyř hlavních kapitol. První kapitola obsahuje rozbor základních teoretických otázek firemního práva – specifikuje pojem a právní povahu obchodní firmy, její základní funkce a základní zásady firemního práva při tvorb a užívání firmy. Druhá kapitola je v nována rozboru nakládání s vlastnickým právem k firm s přihlédnutím k nové právní povaze obchodní firmy jakožto v ci v právním smyslu. Užívání tzv. staré firmy a analýza ustanovení § 427 je pak obsažena v kapitole třetí. V poslední kapitole je popsána ochrana obchodní firmy dle sou asné právní úpravy, a to v etn analýzy konkrétních nárok z této ochrany vyplývajících. V záv ru práce jsou shrnuty výsledky z provedené analýzy a hodnocení právní úpravy firemního práva. Při hodnocení je přihlíženo ke zm nám, ke kterým došlo novou právní úpravou obsaženou v ob anském zákoníku oproti p vodní úprav v zákoníku obchodním. Jako pozitivní jsou hodnoceny především tyto otázky: zm na právní povahy obchodní firmy, kdy je dle sou asné právní úpravy firma v c a m že tak být samostatným předm tem vlastnictví a umožn ní převodu obchodní firmy samostatn , a nikoliv pouze s podnikem nebo jeho ástí. Za nedosta ující i nejednozna né pak považuji především vypušt ní výslovného ustanovení stanovující povinnost jednat pod svou obchodní firmou, právní úpravu zásady priority, resp. vymezení pojmu první užití po právu a zn ní ustanovení § 427 ob anského zákoníku. Na základ celkového hodnocení považuji sou asnou právní úpravu firemního práva za rozporuplnou. Na jedné stran v mnoha oblastech provedla zm nu k lepšímu, na druhé stran sou asn nastolila nové problémy zp sobené bu to nedostate nou nebo nejasnou právní úpravou. Klí ová slova: obchodní firma, firemní právo, sou asná právní úprava
Abstract v angličtině:
Company name Abstract This diploma thesis analyzes the current legal regulation of company law and evaluates the quality of this regulation in terms of sufficiency and unambiguity. The thesis is divided into four main chapters. The first chapter contains an analysis of basic theoretical questions of company law - it specifies the concept and legal nature of the company, its basic functions and the basic principles of company law in the creation and use of the company. The second chapter deals with the analysis of ownership of the company, taking into account the new legal nature of the company name as a thing in the legal sense. The use of the so-called old firm and the analysis of § 427 is then contained in chapter three. The last chapter describes the protection of a company name according to the current legal regulation, including the analysis of specific claims arising from this protection. At the end of the thesis the results from the analysis and assessment of the legal regulation of company law are summarized. The evaluation takes into account the changes introduced by the new legal regulation contained in the Civil Code as compared to the original regulation in the Commercial Code. As a positive, the following issues are assessed: the change in the legal nature of a company name where the company is a thing in the legal sense and can thus be a separate subject of ownership and the possibility of transferring a company name separately and not only as a part of an enterprise or its part. As inadequate or ambiguous I consider the deletion of an express provision stipulating the obligation to act under his company name, the legal regulation of the priority principle - the definition of the concept of first use by law and the wording of Section 427 of the Civil Code. Based on the overall assessment, I consider the current company law legislation to be contradictory. On the one hand, it has made change for the better in many areas, while at the same time it has raised new problems caused by either inadequate or unclear regulation. Key words: company name, company law, current legal regulation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Křížková 391 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Křížková 39 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Křížková 19 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 314 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 176 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 152 kB