velikost textu

Neplatnost, nicotnost a neúčinnost usnesení valné hromady a dalších orgánů kapitálové obchodní společnosti.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Neplatnost, nicotnost a neúčinnost usnesení valné hromady a dalších orgánů kapitálové obchodní společnosti.
Název v angličtině:
Invalidity, nullity and ineffectiveness of a resolution of general meeting and other bodies of a limited company
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. David Šutko
Vedoucí:
JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Id práce:
169624
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
neplatnost, valná hromada, dobré mravy
Klíčová slova v angličtině:
invalidity, general meeting, good morals
Abstrakt:
Neplatnost, nicotnost a neúčinnost usnesení valné hromady a dalších orgánů kapitálové obchodní společnosti Abstrakt Předložená diplomová práce se věnuje tématu neplatnosti usnesení valné hromady kapitálových společností v platném soukromém právu České republiky. Úvodu této diplomové práce je věnován nastínění historického vývoje právních předpisů na území Československé republiky a jejích nástupnických státních útvarů týkajících se obecně úpravy společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti s určitým zaměřením na dobré mravy a neplatnost usnesení valné hromady kapitálových společností. Na toto historické vymezení navazuje kapitola věnující se otázce právní povahy usnesení valné hromady. Podobně jako v případě historického vývoje i zde je v úvodu směřována pozornost na právní povahu usnesení valné hromady před v historickém kontextu, jmenovitě před rokem 2014, kdy účelem této analýzy je vymezení základních teoretických předpokladů, které jsou dále použitelné i na právní povahu usnesení valné hromady za účinnosti občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Zjištěním na závěr této kapitoly je skutečnost, že změna v právní povaze usnesení valné hromady nemá většího významu pro posouzení platnosti usnesení valné hromady. Logicky navazující kapitolou na předcházející text je poté část věnována obecně úpravě neplatnosti usnesení valné hromady v platných právních předpisech, kdy jsou rozebrány některé aspekty, se kterými je poté dále pracováno v této diplomové práci. Diplomant následně přistupuje k vymezení dobrých mravů jako samostatného institutu, a poté dobrých mravů ve vztahu k neplatnosti usnesení valné hromady kapitálových společností, které je jedním ze stěžejních pilířů této diplomové práce. Rozebrány jsou historické souvislosti a aktuální problémy spojené s rozporem usnesení valné hromady s dobrými mravy, přičemž autor dochází k závěru, že se jedná o složitou problematiku v rámci identifikace rozporu s dobrými mravy. Poslední kapitola je věnována požadavku na vznesení protestu proti usnesení valné hromady kapitálových společností, jejíž zaměření je v převážné části směřováno na požadavek odůvodněnosti protestu a možnosti společníka napadnout usnesení valné hromady v případě, že nebyl účasten zasedání valné hromady kapitálové společnosti. Klíčová slova: neplatnost, valná hromada, dobré mravy
Abstract v angličtině:
Invalidity, nullity and ineffectiveness of a resolution of general meeting and other bodies of a limited company Abstract This Master‘s thesis deals with the issue of invalidity of the resolutions of the general meeting of capital companies in the applicable private law of the Czech Republic. The introduction of this Master’s thesis covers the historical development of legislation concerning the general regulation of the limited liability company and the joint stock company with a certain focus on good morals and the invalidity of the resolutions of the general meeting of the capital companies in the territory of the Czechoslovak Republic and its successor state departments. Chapter on the legal nature of the resolutions of the general meeting follows on from this historical definition. Similarly as in the case of historical development, legal nature of the resolutions of general meeting is first addressed in historical context, more specifically before the year 2014. The purpose of this analysis is to define the basic theoretical assumptions, which are also applicable to the legal nature of the resolutions of the general meeting at the time of applicability of the Civil Code and the Business Corporations Act. The chapter is concluded with a finding that the change in the legal nature of the resolutions of the general meeting does not bear great importance for the assessment of the validity of the resolutions of the general meeting. The chapter logically following from the previous text is then partly devoted to the regulation of the invalidation of the resolutions of general meeting in the current legislation in general, which deals with some aspects, that are then further elaborated in this Master’s thesis. The author then proceeds to define good morals as a separate institute and then the good morals in the relation to the invalidation of the resolutions of the general meeting of the capital companies, which is one of the pillars of this Master’s thesis. Discussed are the historical contexts and the current problems associated with the conflict of the general assembly resolutions with good morals where the author concludes that this is a complex issue within the identification of a conflict with good morals. The last chapter deals with the requirements of an objection against the resolutions of the general meeting of the capital companies. It is mainly focused on the requirements of the justification of the objection and the possibility of a member to object to resolutions of the general meeting in case it they did not attend the general meeting of the capital company. Klíčová slova: invalidity, general meeting, good morals
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. David Šutko 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. David Šutko 199 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. David Šutko 199 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 213 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 177 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 152 kB