velikost textu

Mathematics and implementations of physiologically based pharmacokinetic modeling

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mathematics and implementations of physiologically based pharmacokinetic modeling
Název v češtině:
Matematika a implementace PBPK modelů
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Yestay Rakhimov
Vedoucí:
Dipl.-Math Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Petr Klemera, CSc.
Konzultant:
Doc. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
Id práce:
169602
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
farmakokinetika, vice-kompartmentove systemy, matematicke modelovani, diferencialni rovnice, implementace PBPK
Klíčová slova v angličtině:
pharmacokinetics, physiologically based pharmacokinetic modeling, mathematical modeling, differential equation, PBPK implementation
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Kandidát: Yestay Rakhimov Školitel: doc. Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D. Název diplomové práce: Mathematics and implementations of physiologically based phar- macokinetic modeling Práce se věnuje některým základním aspektům farmakokinetického modelování, které se používají k popisu farmakokinetických procesů. Pochopení těchto procesů je důležité například pro stanovení optimálních koncentrací dávkování léků. Diplomová práce se zaměřuje na matematické důkazy řady farmakokinetických rovnic, které často nejsou uvedeny ve standardních knihách. Odvozené rovnice jsou ilustrovány numerickými experimenty pro určitý lék v softwaru PharmCalcCl a MATLAB. 5
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biophysics and Physical Chemistry Candidate: Yestay Rakhimov Supervisor: doc. Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D. Title of diploma thesis: Mathematics and implementations of physiologically based phar- macokinetic modeling The thesis addresses some basic aspects of pharmacokinetic modeling, which is used to describe pharmacokinetic processes. Understanding these processes is important for example to determine optimal concentrations of drugs dosing. The thesis focuses on mathematical proofs of a number of pharmacokinetic equa- tions, which are often not given in standard books. The derived equations are illustrated with numerical experiments for a particular drug in the software PharmCalcCl and MAT- LAB. 4
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Yestay Rakhimov 6.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Yestay Rakhimov 95 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Yestay Rakhimov 94 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Dipl.-Math Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D. 276 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Petr Klemera, CSc. 274 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Dipl.-Math Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D. 154 kB