velikost textu

Geochemical markers from foraminiferal tests as a tool for reconstruction of paleoceanological environments: a case study from the Miocene of the Central Paratethys

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Geochemical markers from foraminiferal tests as a tool for reconstruction of paleoceanological environments: a case study from the Miocene of the Central Paratethys
Název v češtině:
Geochemická data ze schránek foraminifer a jejich možnosti v rekonstrukci paleoprostředí: případová studie z miocénu Centrální Paratethydy
Typ:
Disertační práce
Autor:
Bc. Filip Scheiner
Školitel:
doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc.
Oponenti:
prof. Patrick Grunert, Dr.
Attila Demeny, Dr.
Id práce:
169598
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (P1201)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
foraminifery, geochemické data, miocén, Centrální Paratetyda, paleoekologie, paleoceánografie
Klíčová slova v angličtině:
Foraminifera, geochemical markers, Miocene, Central Paratethys, paleoecology, paleoceanography
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá použitím různých geochemických proxy na foraminiferách v oblasti fosilního epikontinentálního moře - Centrální Paratethydy v období langhu a následnými na nich založenými paleoceánografickými, paleoekologickými a paleoenvironmentálními interpretacemi. Jsou zde dopodrobna popsány a diskutovány použité metodologické postupy jako například analýza izotopů uhlíku a kyslíku na jednotlivých schránkách foraminifer, které byly speciálně vybrány v závislosti na problematice studovaného prostředí. Další z řady použitých geochemických proxy jsou paleotermometrie založená na poměru Mg/Ca ve schránkách foraminifer a organické proxy z celkové horniny sestávající se z analýzy izotopů organického uhlíku, kalkulace základních n-alkanových indexů a analýzy celkového obsahu organického uhlíku. Tyto metody byly následně kombinovány spolu s paleoekologickými daty týkající se foraminifer, což umožnilo definici jednotlivých vodních mas ve studované oblasti spolu s identifikací cirkulačních schémat/režimů, které panovaly v Paratethydě v období langhu. Dále bylo také interpretováno množství lokálních paleoekologických a paleoenvironmentálních implikací. Ukázalo se, že Paratethyda měla totožnou hydrografii povrchových vod s oblastí Středozemního moře na rozdíl od odlišné hydrografie vod spodních. Paratethydní spodní vody byly zřejmě regionálního původu a procházely svým vlastním vývojem ve studovaném časovém období. Anti-estuáriový cirkulační režim byl základním cirkulačním schématem v oblasti Paratethydy ve studovaném časovém intervalu, což pravděpodobně souvisí s událostí uzavírání Indicko-Mediteránního průlivu, které jako takové ovlivnilo i vývoj cirkulačního režimu v Mediteránu samotném. Teploty mořské vody poukazují na podobu studované oblasti s dnešními subtropickými regiony a vývoj teplot vykazuje spíše stabilní trend navzdory očekávání mírného ochlazení v tomto časovém období po středně miocenním klimatickém optimu. Centrální Paratethyda představovala spíše širomořské prostředí s převahou marinní primární produkce. Fluktuace fyzikálněchemických podmínek na mořském dně působily jako hybatel paleoenvironmentálních změn, které značně ovlivnily populační dynamiku bentických foraminiferových společenstev.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the use of geochemical proxies on foraminifera for paleoceanographical, paleoecological and paleoenvironmental interpretations in the fossil epicontinental sea - the Central Paratethys during the Langhian. It discusses the used methodologies and approaches that were specially chosen to fit the problematic of the studied area such as the single test analysis of carbon and oxygen stable isotopes on foraminifera. Other geochemical methods were represented by Mg/Ca based paleothermomethry and by several organic geochemistry proxies on whole rock samples (n-alkane indices, δ13Corg, and carbon ratios – TOC/TIC/TC). These were further combined with foraminiferal paleoecological data, which allowed identification of particular water masses in the studied region as well as the prevailing circulation patterns/regimes during the studied interval in the Paratethyan marine realm. Additionally, there were interpreted various regional paleoenvironmental and paleoecological consequences. The Paratethys had similar hydrography of surficial waters with the Mediterranean, conversely to the bottom waters that were different, probably of a regional origin with their own evolution during the studied time interval. The anti-estuarine circulation regime, which was probably linked with the closure of the Indian-Mediterranean gateway that also affected the Mediterranean circulation patterns, was the basic pattern in the Paratethyan marine realm during this time interval. Moreover, the seawater temperature points to a similarity with modern subtropical regions and there is a minor warming trend present despite the expected cooling in the time interval after the Middle Miocene Climate Optimum. Lastly, the Central Paratethys represented a rather open marine environment with dominant marine algal productivity and with changes in paleoecological conditions at the seafloor caused by fluctuations in physicochemical conditions that affected the population dynamics of benthic foraminiferal communities.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Filip Scheiner 1.86 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Filip Scheiner 12.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Filip Scheiner 272 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Filip Scheiner 270 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Bc. Filip Scheiner 787 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Patrick Grunert, Dr. 222 kB
Stáhnout Posudek oponenta Attila Demeny, Dr. 1.11 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 789 kB