velikost textu

Změny podílu pevných a kapalných srážek v chladném půlroce a jejich vliv na jarní odtok z vybraných horských povodí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změny podílu pevných a kapalných srážek v chladném půlroce a jejich vliv na jarní odtok z vybraných horských povodí
Název v angličtině:
Changes in snowfall fraction in cold season and their impact on spring runoff in selected mountain catchments
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Adam Blšťák
Vedoucí:
RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
Oponent:
Ing. Roman Juras, Ph.D.
Id práce:
169578
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Fyzická geografie a geoekologie (NFGGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
skupenství srážek, sněhová pokrývka, Sf, tání sněhu, sezónní odtok, Mann-Kendallův test
Klíčová slova v angličtině:
precipitation phase, snow cover, snowfall fraction (Sf), snowmelt, seasonal runoff, Mann-Kendall test
Abstrakt:
Abstrakt Srážky dopadající v podobě sněhu nebo deště mají rozdílný dopad na regionální vodní zdroje a jejich roční rozdělení. Přechod z pevné na kapalnou formu srážek vlivem zvyšující se průměrné teploty vzduchu může být velmi důležitý, protože taková změna může ovlivnit velikost a načasování jarních odtoků a způsobit nedostatek vody v létě. V této studii byla analyzována prostorová a časová variabilita poměru pevných k celkovým srážkám (Sf), průměrné teploty vzduchu, konečného dne roztání sněhové pokrývky a zimních a jarních odtokových výšek. Data byla zpracována pro 11 meteorologických a 5 hydrologických stanic v horských oblastech v Česku pro listopad-duben v období 1965-2014. K vypočítání trendové analýzy byl použit Mann-Kendallův test. Hlavní výsledky ukazují, že Sf silně klesá na celém pozorovaném území, s nejsilnějším poklesem v horských povodích na severu Čech. Silnější pokles Sf nastává v nižších nadmořských výškách, respektive na stanicích s průměrnou teplotou vzduchu v chladném půlroce blízko teploty tání. Nejsilnější pokles byl prokázán v březnu a nejmenší pokles v prosinci a v dubnu. Nejvýznamnější vliv na snižování Sf má zvyšování průměrné zimní teploty vzduchu. Díky zvyšující se průměrné teplotě vzduchu v chladném půlroce se zvyšuje celkový úhrn dešťových srážek a snižuje úhrn srážek sněhových. V této práci se prokázal silný rostoucí trend v průměrné teplotě vzduchu pro všechny stanice minimálně v jednom měsíci a velmi silný negativní trend v konečném dni roztání sněhové pokrývky, které nastává až o několik dní dříve než na začátku pozorovaného období. Na závěr se v práci potvrdil rostoucí trend v odtokové výšce v chladném období u všech sledovaných povodí, a to převážně v březnu, kdy nastává nejintenzivnější tání sněhové pokrývky. Klíčová slova: skupenství srážek, sněhová pokrývka, Sf, tání sněhu, sezónní odtok, Mann- Kendallův test
Abstract v angličtině:
Abstract The precipitation falling as rain or snow has different impact on regional water resources and their annual distribution. Shift from solid to liquid form of precipitation following the increase of the surface air temperatures could be important because such change could influence the timing of spring runoff and cause water scarcity in summer. In this study, the spatial and temporal variations of ratio of snowfall to total precipitation (Sf), mean air temperature, day of year of melt-out and winter and spring runoff is analysed. Data were examined for 11 meteorological and 6 hydrological stations in the mountains catchment in Czechia for November-April 1965-2014. Data were analyzed using the Mann-Kendall trend test. Major results show that Sf has been decreasing strongly throughout the whole examined area, with the strongest decrease in the foothill area of the northern mountains of Czechia. Stronger decrease is observed in lower elevations, at the stations with meant air temperature close to melt temperature. Strongest decrease was observed in March and the weakest decrease was observed in December and April, The significant decreases in Sf are associated with large increase in mean winter air temperatures. Due to the increasing mean air temperature in the cold season, the total rainfall is increasing and total snowfall decreasing. This work has shown a strong increasing trend in mean air temperature for all stations at least in one month and a very strong negative trend in day of year of melt-out, which occurs several days earlier. The increasing trend in winter runoff in all studied catchments was confirmed, mainly in March, when the most intense snowmelt occurred. Keywords: precipitation phase, snow cover, snowfall fraction (Sf), snowmelt, seasonal runoff, Mann-Kendall test
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adam Blšťák 3.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adam Blšťák 177 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adam Blšťák 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. 415 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Roman Juras, Ph.D. 459 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. 154 kB