velikost textu

Podvod, pojistný podvod, úvěrový podvod, dotační podvod

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podvod, pojistný podvod, úvěrový podvod, dotační podvod
Název v angličtině:
Fraud, Insurance Fraud, Credit Fraud and Grant Fraud
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Emil Šenkýř
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Id práce:
169543
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
18. 10. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Resumé (ČJ) Podvod, pojistný podvod, úvěrový podvod a dotační podvod Práce pojednává o jednom ze tří obohacovacích typů majetkových trestných činů, a to o trestném činu podvodu podle § 209 tr. zák. Dále se autor zabývá rozborem tří případů speciálních podvodů, a to podvodem pojistným (§ 210 tr. zák.), podvodem úvěrovým (§ 211 tr. zák.) a podvodem dotačním (§ 212 tr. zák.). Po úvodu, ve kterém autor vysvětluje význam zkoumaného tématu, přechází v prvé kapitole k širšímu výkladu kriminologických a sociologických souvislostí majetkové kriminality a trestného činu podvodu zejména. Ve čtyřech následujících kapitolách rozebírá autor znaky skutkové podstaty nejprve obecné skutkové podstaty podvodu podle § 209 tr. zák. a posléze tří speciálních případů podvodu podle § 210 až § 212 tr. zák. Výklad ve všech kapitolách zachovává stejnou strukturu: po vymezení objektu trestného činu, následuje výklad objektivní stránky, pojednání o tom, kdo může být pachatelem tohoto trestného činu a o subjektivní stránce příslušného trestného činu. Autor pojednává dále o možnostech přísnějšího postihu podle kvalifikované skutkové podstaty a také o možnostech souběhu s jinými trestnými činy. V závěru autor sumarizuje poznatky, ke kterým dospěl. Navrhuje u tří případů speciálních podvodů (pojistný podvod, úvěrový podvod a dotační podvod) zrušení druhé základní skutkové podstaty příslušných trestných činů, které nevyžadují způsobení škody na majetku. Dále dává v úvahu, zda by k trestnímu postihu nepostačovala jedna obecná skutková podstata místo tří kazuistických skutkových podstat speciálních podvodů. Pokud by to z kriminálně politických důvodů nebylo možné, uvádí autor další návrhy de lege ferenda ke zdokonalení platné právní úpravy. Práce je zpracována na podkladě odborné literatury a judikatury obecných soudů i Ústavního soudu české republiky. Klíčová slova: majetkové trestné činy, podvod, pojistný podvod, úvěrový podvod, dotační podvod, subsidiarita trestní represe.
Abstract v angličtině:
Resumé (AJ) Fraud, Insurance Fraud, Credit Fraud and Grant Fraud The thesis elaborates on the crime of fraud under Section 209 of the Criminal Code (CC), one of three types of property crimes with enrichment. The author further analyzes three special forms of fraud: insurance fraud (Section 210 of the CC), credit fraud (Section 211 of the CC) and grant fraud (Section 212 of the CC). After an introduction explaining the significance of the topic examined, the author proceeds in the first chapter to a broader interpretation of criminological and sociological context of property crimes and the crime of fraud in particular. In four subsequent chapters the author firstly discusses the general constituent elements of fraud under Section 209 of the CC and subsequently addresses the constituent elements of three special forms of fraud under Sections 210 to 212 of the CC. Analysis maintains the same structure in all chapters: determination of the object of the crime, interpretation of the objective aspect of the crime, discussion on possible offenders and on the subjective aspect of the crime. The author further elaborates on possibility of tougher sanctions for crimes involving aggravating elements and considers possible concurrence with other crimes. In conclusion, the author summarizes the findings reached and proposes to repeal the provisions containing the elements of three special forms of fraud (insurance fraud, credit fraud and grant fraud) that do not require any damage to property. Further, the author considers whether it would not be sufficient to establish one general constituent elements of fraud involving all its special forms instead of providing three different casuistic elements for each special form of fraud. If this is not possible for criminological or political reasons, the author provides other proposals de lege ferenda to improve the current legislation. The thesis is compiled on the basis of legal literature and jurisprudence of general courts and the Constitutional Court of the Czech Republic. Keywords: property crimes, fraud, insurance fraud, credit fraud, grant fraud, subsidiarity of criminal repression.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Emil Šenkýř 1.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Emil Šenkýř 122 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Emil Šenkýř 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 141 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 137 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 168 kB