velikost textu

Výslech poškozeného z trestněprávního, kriminalistického a kriminologického hlediska

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výslech poškozeného z trestněprávního, kriminalistického a kriminologického hlediska
Název v angličtině:
Criminal, criminological and criminalistic aspects of injured person´s interrogation
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Marcela Šandová
Vedoucí:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Id práce:
169541
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
13. 11. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
výslech, poškozený, sekundární viktimizace, oběť trestného činu
Klíčová slova v angličtině:
criminal interrogation, injured person, secondary victimization, victim of crime
Abstrakt:
ABSTRAKT Rigorózní práce se věnuje tématu výslech poškozeného z trestněprávního, kriminalistického a kriminologického hlediska se zaměřením na problematiku sekundární viktimizace. Obsahuje výklad pojmů poškozený, oběť a výslech, zabývá se metodami a taktikou výslechu se specifikami spojenými s osobou poškozeného. Popisuje změny, které do českého právního řádu přinesl zákon o obětech trestných činů. V empirickém výzkumu pak práce na konkrétních příkladech ukazuje, jak může nevhodně vedený výslech vést až k druhotné újmě oběti, a nabízí řešení některých dílčích problémů spojených s výslechem poškozeného.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis is dealing with the criminal interrogation of injured person from criminal, criminalistic and criminological aspect and emphasizes the issue of secondary victimization. It contains an examination of the terms injured person, victim of crime and criminal interrogation, then is dealing with methods and tactics of questioning with specific issues involved in injured person´s matter. The thesis describes changes in Czech system of law caused by the Statute of victims of crime. On particular cases based on author´s research the thesis shows how can wrongly managed questiong leads to secondary victimization of victim, and offers solutions of particular problems involved in criminal interrogation of injured person.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Marcela Šandová 1.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Marcela Šandová 178 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Marcela Šandová 177 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 146 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 500 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 170 kB