velikost textu

Modern amplitude methods

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Modern amplitude methods
Název v češtině:
Moderní metody výpočtu rozptylových amplitud
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Ondřej Skácel
Vedoucí:
RNDr. Jiří Novotný, CSc.
Oponent:
RNDr. Karol Kampf, Ph.D.
Id práce:
169533
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Program studia:
Fyzika (N1701)
Obor studia:
Teoretická fyzika (FTF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
spinor-helicitní formalismus, soft limity, DBI
Klíčová slova v angličtině:
spinor-helicity formalism, soft limits, DBI
Abstrakt:
Práce se zabývá studiem dimenzionáln¥ redukovaných vektorových efektivních teorií pole z hlediska skalárních soft limit za pouºití spinor-helicitního formal- ismu. Na úrovni £ty°- a ²estibodových amplitud je ukázáno, ºe Dirac-Born- Infeld·v model je význa£ný svou vylep²enou soft limitou. V pr·b¥hu práce je shrnut spinor-helicitní formalismus a jeho pouºití ilustrováno na konkrétních p°íkladech. Zbytek práce se v¥nuje analogickým otázkám v ²esti dimenzích. Rel- evantní verze spinor-helicitního formalismu je prezentována, následuje diskuze invariant· vzhledem k malé grup¥ a (ne)moºnosti jejich pouºití na charakteri- zaci teorií. Nakonec jsou prezentovány pokusy o formalizaci procesu provád¥ní soft limity inspirované £ty°dimenzionálním p°ípadem. 1
Abstract v angličtině:
The work is centered on the study of dimensionally reduced vector effective field theories from the point of view of soft scalar limits using the spinor-helicity formalism. The Dirac-Born-Infeld model is singled out by its enhanced soft limit at the level of four and six-point amplitudes. In the process, the spinor-helicity formalism is outlined and its use illustrated on explicit examples. The remainder of the work is focused on the corresponding questions in six dimensions. The rel- evant version of spinor-helicity formalism is presented, followed by a discussion of little group invariants and of the (im)possibility of their use on characteriza- tion of theories. Lastly, attempts at formalizing the process of taking the soft limit are made, with inspiration from the four-dimensional case. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Skácel 395 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ondřej Skácel 15 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ondřej Skácel 19 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jiří Novotný, CSc. 161 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Karol Kampf, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Oldřich Semerák, Dr., DSc. 152 kB