velikost textu

Bezdětnost a sítě sociální podpory ve stáří

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bezdětnost a sítě sociální podpory ve stáří
Název v angličtině:
Childlessness and social support net in old age
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lenka Křenková
Vedoucí:
doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Id práce:
169507
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Sociologie (SOC)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Bezdětnost|bezdětnost ve stáří|síť sociální podpory ve stáří|stárnutí|Česká republika
Klíčová slova v angličtině:
Childlessness|childlessness in old age|social support network in old age|ageing|Czech Republic
Abstrakt:
Hlavním cílem práce je zjistit, zda existují zásadní rozdíly mezi bezdětnými a rodiči s ohledem na sociální kontakt a obdrženou pomoc ve starším věku. Nejdříve je představena bezdětnost po teoretické stránce, dále je analyzován demografický vývoj bezdětnosti na území České republiky, společně s limitacemi v datové základně, se kterými se při zkoumání bezdětnosti setkáváme. Dále je bezdětnost zasazena do kontextu možné sociální izolace a nedostatku pomoci v domácnosti či v obdržení osobní péče ve stáří. Bylo prokázáno, že se stoupajícím věkem klesá frekvence sociálního kontaktu s přáteli, naopak s ohledem na rodinu se žádný takový vztah neprokázal. Na datech z výzkumu SHARE se starší bezdětné osoby ukázaly být sociálně více aktivní než rodiče, finanční a jiné dary dávají naopak více rodiče, a to zejména svým dětem, přičemž bezdětní investují do širšího rodinného i nerodinného kruhu. V obdržené osobní péči či praktické pomoci v domácnosti se neprokázal mezi rodiči a bezdětnými signifikantní rozdíl, ten se realizoval zejména v rozdílech ve věku, zdraví, pohlaví, vzdělání a rodinném stavu respondentů. Osobami, které nejčastěji poskytují osobní péči či praktickou pomoc v domácnosti seniorů (i přestože v ní nežijí), jsou pro rodiče jejich děti, u bezdětných jsou to sousedé, sourozenci a neteře či synovci. Osoby bezdětné se prokázaly být průměrně méně šťastné a spokojené se svým životem.
Abstract v angličtině:
The main goal of this study is to discover whether there is a significant difference between childless individuals and parents based on their social contact and support received in old age. Firstly, the theoretical background is introduced. The demographical development of childlessness in the Czech Republic is then analyzed while also mentioning the limitations of the data sources that we face. Childlessness is then put into the context of possible social isolation, a lack of support in the household or in receiving personal care in old age. It was proven that with increasing age the frequency of social contact with friends decreases, however, this does not apply to contact with family members. Using data from SHARE research we have proved that the childless elderly are more intensively socially active than parents. However, in financial transfers parents give more and especially to their children, whereas the childless invest in a broader range of family and nonfamily circles. There was no significant difference in receiving personal care or practical help in the household between parents and the childless, although differences were shown based on age, health, gender, education and the marital status of respondents. The most common people who provide personal care or practical help in the household (even though they do not live in the same household,) are for parents, their children and for the childless this role is fulfilled by neighbors, siblings or nieces and nephews. Childless reported on average lower satisfaction with life and life happiness when compared to those with children.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Křenková 1.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Křenková 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Křenková 72 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. 221 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 287 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 155 kB