velikost textu

Sladění profesního a rodinného života

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sladění profesního a rodinného života
Název v angličtině:
Reconciling work and family life
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lucie Balvínová
Vedoucí:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Id práce:
169356
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
26. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
genderová rovnost, sladění rodinného a pracovního života, společenská zodpovědnost firem
Klíčová slova v angličtině:
Gender equality, Reconciliation of work and family life, Corporate social responsibility
Abstrakt:
ABSTRAKT Současná evropská rodina je postavena na ideálu genderové rovnosti a za stěžejní považuje zájem dítěte. Strategií Evropské unie je zapojit co nejvíce žen do pracovního trhu a národní vlády vybízí k tomu, aby přijaly opatření umožňující ženám sladit práci a péči o dítě. Zároveň je ve vyspělých zemích prosazováno, aby se na péči o dítě, včetně předškolních dětí, rovnoměrně podíleli oba rodiče. Česká legislativa odpovídá evropským standardům a vytváří předpoklady pro sladění rodinného a pracovního života. V praxi přetrvá konzervativní postoj rodičů i zaměstnavatelů. S dítětem do tří let nejčastěji zůstává matka doma a zaměstnavatelé nejsou příliš vstřícní k flexibilním formám práce, které by matkám malých dětí umožnily zapojení do pracovního procesu. Cestou, jak situaci změnit, je zvýšení společenské odpovědnosti firem a vstřícnosti vůči rodinám a změna v postojích samotných rodičů, což představuje především vyšší zapojení otců do péče o dítě. Řešení ochrany a podpory těhotenství, mateřství a rodičovství, jakož i ochrany dítěte, můžeme v České republice považovat za nadstandardní a srovnatelné se situací v nejvyspělejších evropských zemích. V oblasti přístupu na pracovní trh se však české ženy potýkají s řadou překážek (chybějící zařízení péče o předškolní děti, neochota zaměstnavatelů k flexibilním pracovním úvazkům, předsudky týkající se jejich profesní kariéry a další). Rodičovský příspěvek sice může být podle zákona čerpán oběma rodiči, poznatky z praxe však ukazují, že otcové odcházejí na rodičovskou dovolenou ve vzácných případech a matky se do práce vracejí nejčastěji těsně před tím, než dítě dovrší tří let. Moderní česká rodina je většinou postavena na modelu dvou pracujících rodičů a oba rodiče by měli hledat cesty, jak sladit pracovní a rodinný život, aby jim zbyl čas na výchovu dětí, péči o domácnost i vlastní zájmy. Zároveň musíme respektovat, že existují rodiny s různou hodnotovou orientací (křesťanské rodiny, rodiny zaměřené ekologicky, podnikatelské rodiny, rodiny partnerů stejného pohlaví, narůstá počet osamělých matek a setkáme se i s rodinami osamělých otců). Pojímání mužské a ženské role je a musí zůstat individuální záležitostí každé rodiny a legislativa může pouze zajistit odstranění viditelných i neviditelných bariér na základě pohlaví, zajištění stejných příležitostí na trhu práce a vytváření podmínek pro slaďování pracovního a rodinného života (family- friendy přístup). Klíčová slova genderová rovnost, sladění rodinného a pracovního života, společen ská zodpovědnost firem 1
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The current European family is based on the ideal of gender equality and considers the interest of the child to be fundamental. The European Union strategy is to involve as many women as possible in the labour market and encourages national governments to adopt measures to enable women to reconcile their work and care for children. Developed countries also promote both parents being equally involved in the care of children, including preschool children. Czech legislation conforms to European standards and creates the preconditions for reconciling family and work life. In practice, the conservative attitude of both parents and employers persists. The mother usually stays at home with a child under the age of three and employers are not very accommodating to flexible forms of work that enable mothers of young children to get involved in the work process. The way to change the situation is to increase corporate social responsibility and family friendliness and to change the attitudes of parents themselves, increasing the involvement of fathers in care of children in particular. Solutions to the protection and support of pregnancy, maternity and parenthood, as well as the protection of the child in the Czech Republic can be considered as above-standard and comparable to the situation in the most advanced European countries. However, Czech women face a number of obstacles in terms of access to the labour market (lack of care facilities for preschool children, employers’ unwillingness to job flexibly, prejudices related to their professional careers, and others). Parental allowance may be taken by both parents according to the law, but evidence indicates that fathers take parental leave in rare cases and mothers usually return to work just before the child reaches the age of three. A modern Czech family is mostly based on a model of two working parents and both parents should look for ways to reconcile work and family life to give them time to raise children, care for their household and their own interests. At the same time, we must respect the fact that there are families with different value orientations (Christian families, ecological families, business families, same-sex families, there is an increasing number of lone mothers, and also families of lone fathers). Understanding male and female roles is and must remain an individual matter of each family; legislation can only ensure the removal of visible and invisible barriers based on gender, ensuring equal opportunities in the labour market, and creating conditions for reconciling work and family life (family-friendly approach). 1 Keywords Gender equality, Reconciliation of work and family life, Corporate social responsibility 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Balvínová 1.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Balvínová 189 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Balvínová 187 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 119 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 291 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 152 kB