velikost textu

Zabezpečení žen v těhotenství a mateřství a ochrana jejich práce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zabezpečení žen v těhotenství a mateřství a ochrana jejich práce
Název v angličtině:
Social security of women during pregnancy and maternity and protection of their work
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Pavlíková
Vedoucí:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jakub Tomšej
Id práce:
169324
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 4. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zabezpečení v těhotenství, zabezpečení v mateřství, ochrana práce
Klíčová slova v angličtině:
security during pregnancy, security during motherhood, work safety
Abstrakt:
Zabezpečení žen v těhotenství a mateřství a ochrana jejich práce Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá zabezpečením žen v těhotenství a mateřství a ochranou jejich práce. Celá práce předkládá obraz jak o vývoji sociálního zabezpečení na území České republiky, tak zejména o současném stavu sociálního zabezpečení, které se týká především těhotných žen a rodičů pečujících o děti. Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá historickým vývojem sociálního zabezpečení na našem území, zejména vývojem ve 20. století, který je určující pro současný stav sociálního zabezpečení v České republice. Druhá kapitola se zaměřuje na mezinárodní kontext sociálního zabezpečení. Česká republika je členským státem několika mezinárodních organizací, jejichž legislativa má na úpravu sociální oblasti u nás značný vliv. Tato kapitola je tedy věnována mezinárodním organizacím a předpisům mezinárodního práva, které se týkají sociální oblasti, především práva sociálního zabezpečení. Třetí kapitola je nejobsáhlejší a je věnována sociálnímu zabezpečení žen v těhotenství a mateřství. Zabývá se zabezpečením ze systému nemocenského pojištění i ze systému státní sociální podpory. Jsou zde rozebírány jednotlivé dávky, které mohou ženy a rodiče v těhotenství a mateřství čerpat, především peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, rodičovský příspěvek, porodné a přídavek na dítě. Kromě dávek, které náleží z velké části ženám, je zde i podkapitola věnovaná institutu otcovské poporodní péče. Čtvrtá a poslední kapitola je věnována pracovnímu právu, konkrétně pracovněprávním vztahům, jež se týkají těhotných žen a žen nebo rodičů pečujících o děti. Jsou zde podrobněji představeny instituty mateřské a rodičovské dovolené, stejně jako zvláštní pracovní podmínky, které těmto osobám náleží. V závěru práce se autorka zabývá především oblastmi, kterým by měla být do budoucna věnována zvýšená pozornost, zejména snaze o sladění rodinného a pracovního života ženy. Klíčová slova: zabezpečení v těhotenství, zabezpečení v mateřství, ochrana práce
Abstract v angličtině:
Social security of women during pregnancy and maternity and protection of their work Abstract The diploma thesis deals with the security of women during pregnancy and motherhood and the safety of their work. The whole work illustrates the development of social security in the Czech Republic, in particular the current situation of social security with the main focus on pregnant women and parents taking care of their children. The diploma thesis is divided into four chapters. The first chapter deals with the historical development of social security in the territory of the Czech Republic, in particular the development in the 20 century which is decisive for the current state of social security in the Czech Republic. The second chapter focuses on the international context of social security. The Czech Republic is a member state of several international organisations whose legislation has a significant impact on our social area. Therefore, this chapter is also devoted to international organisations and international law regulations focused on the social area, in particular on the rights of social security. The third chapter, which is the most extensive, is dedicated to the social security of women during pregnancy and motherhood. It deals with the security arising from both the sickness insurance system and the government social security system. The chapter analyses individual benefits and allowances that can be drawn by women and parents during pregnancy and motherhood, in particular financial benefits during motherhood, compensation benefit during pregnancy and motherhood, parental allowances, maternity grants and child benefits. Besides allowances given to a large extent to women, there is a subchapter dedicated to the father’s postnatal position. The fourth and last chapter focuses on labour law, particularly on employment relationships involving pregnant women and women or parents taking care of their children. In this chapter there is a detailed description of the maternity and parental leaves as well as special work conditions to which these persons are entitled. The final part of my work covers areas to which should be paid more attention in future, particularly to attempts to balance the family and work lives of women. Key words: security during pregnancy, security during motherhood, work safety
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Pavlíková 979 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Pavlíková 318 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Pavlíková 228 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 292 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Tomšej 36 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 152 kB