velikost textu

Solidarita či pokrytectví? Reflexe tibetské otázky v českém mediálním prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Solidarita či pokrytectví? Reflexe tibetské otázky v českém mediálním prostředí
Název v angličtině:
Solidarity or Hypocrisy? Tibetan Issue and its Reflection in the Czech Media Environment
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tomáš Kabíček
Vedoucí:
PhDr. Ondřej Slačálek
Oponent:
Mgr. Jan Bíba, Ph.D.
Id práce:
169262
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav politologie (21-UPOL)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie (PO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Tibet|český tisk|mediální reflexe|Sobotkova vláda|dalajlama|Čínská lidová republika
Klíčová slova v angličtině:
Tibet|czech press|media reflection|Sobotka's government|Dalai Lama|People's Republic of China
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Ve druhém desetiletí 21. století jsme svědky postupného zlepšování vzájemných česko-čínských vztahů. Toto zlepšení bylo způsobeno českým zahraničně-politickým obratem, který přinesl zvýšený zájem o ekonomickou spolupráci s Čínskou lidovou republikou, a jež se naplno projevil během působení vlády Bohuslava Sobotky. Tento obrat byl doprovázen změnou přístupu k některým otázkám, které Čína považuje za dlouhodobě problematické, jako např. lidská práva či otázka Tibetu a Tchaj-wanu. Tato bakalářská práce se zaměřuje na českou diskuzi o Tibetu a za pomocí kritické diskurzivní analýzy zkoumá, jak vybraná periodika konstruují obraz Tibetu, Číny a k jakým konfliktním liniím a tématům v českém politickém diskurzu odkazují. Kromě analytické části se práce věnuje i představení základních konceptů spjatých s mediální konstrukcí reality, uvedení kritické diskurzivní analýzy a historickému a sociopolitickému kontextu daného tématu.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): In the second decade of the 21st century, we witnessed the gradual improvement of mutual Czech-Chinese relations. This improvement was caused by the Czech foreign-policy turnover, which brought increased interest in economic cooperation with the People's Republic of China, and which was fully demonstrated during Bohuslav Sobotka’s government. This turnover was accompanied by a change in the approach to some of the issues that China considers to be problematic in the long run, such as human rights or the issue of Tibet and Taiwan. This thesis focuses on the Czech debate on Tibet, and using critical discourse analysis, it examines how selected periodicals construct an image of Tibet, China, and which conflict lines and themes in Czech political discourse it refers to. In addition to the analytical part, the thesis deals with the introduction of basic concepts related to the media construction of reality, the introduction of critical discourse analysis and the historical and sociopolitical context of the given topic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Kabíček 891 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Kabíček 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Kabíček 128 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ondřej Slačálek 262 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Bíba, Ph.D. 633 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB