velikost textu

Co2+ loaded block copolymer micelles: Preparation and their uptake into macrophages

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Co2+ loaded block copolymer micelles: Preparation and their uptake into macrophages
Název v češtině:
Micely z blokového kopolymeru obsahující kobaltnaté ionty: Příprava a jejich vychytávání do makrofágů
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Veronika Měrková
Vedoucí:
PharmDr. Hana Jansová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Lucie Stuchlíková, Ph.D.
Id práce:
169261
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biochemických věd (16-16160)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
ABSTRAKT Karlova Univerzita Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Friedrich Schiller Universität Jena Chemisch-Geowissenschaftliche Fakultät Institute für Organische und Makromolekulare Chemie Kandidát: Veronika Měrková Školitelé: PharmDr. Hana Jansová, Ph.D., Prof. Dr. Felix H. Schacher Název diplomové práce: Micely z blokového kopolymeru obsahující kobaltnaté ionty: Příprava a jejich vychytávání do makrofágů Jelikož mnoho pacientů trpí pooperačními infekcemi vedoucími k sepsi, bylo naší snahou docílit modulace odpovědi imunitního systému a dosáhnout tak léčby tohoto patologického stavu. Kobalt je biogenní stopový prvek, avšak jeho přímá administrace může způsobit imunologické reakce. Imunitní odpověď zprostředkovaná makrofágy (MΦ) může být zánětlivá, nebo protizánětlivá. Obě jsou zodpovědné za specifické děje, zahrnující aktivaci MΦ a produkci cytokinů. Cílem této studie bylo vyvolat imunitní odpověď MΦ, a tím tedy případně kontrolovat zánětlivý proces. Nicméně volné ionty kobaltu jsou toxické. Za účelem nalezení vhodného a bezpečného způsobu podávání kobaltu byl syntetizován triblokový terpolymer PEO-b- PAGECOOH-b- PtBGE, z něhož byl připraven vodný micelární roztok. Nakonec byl do micel enkapsulován chlorid kobaltnatý, aby byla umožněna biologická detekce v in vitro testovacím systému lidských monocytárních MΦ. U micel byla zjištěna jejich struktura, velikost, tvar, vzhled a povrchový náboj. Dále bylo stanoveno množství kobaltu obsaženého uvnitř micel. Po syntéze a chemické charakterizaci byly micely dále zkoumány, aby byla zjištěna jejich vhodnost pro biologickou aplikaci. Za tímto účelem bylo sledováno jejich vychytávání do MΦ a jeho vliv na vitalitu a sekreci cytokinů. Bylo zjištěno, že vychytávání se zvyšuje se zvyšující se koncentrací micel v buněčném médiu až do koncentrace 300 ug/ml, a že tento proces nebyl realizován clathrin-dependentní endocytózou. Vitalita buněk nebyla micelami významně ovlivněna. Stanovení produkce cytokinů naznačuje, že MΦ mohly být aktivovány do protizánětlivého M2 stavu, a že micely jsou potenciálně vhodným nosičem kobaltu.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Friedrich Schiller University Jena Faculty of Chemistry and Earth Sciences Institute for Organic and Macromolecular Chemistry Candidate: Veronika Měrková Supervisors: PharmDr. Hana Jansová, Ph.D., Prof. Dr. Felix H. Schacher Title of diploma thesis: Co2+ loaded block copolymer micelles: Preparation and their uptake into macrophages Since lots of patients suffer from post-operative infections resulting in sepsis, there were attempts to modulate immune system response in order to treat this pathological state. Cobalt is a biogenic trace element, however its direct administration may cause immunological reactions. The immune response can be inflammatory or anti- inflammatory mediated by macrophages (MΦ). Both are responsible for specific actions, regarding MΦ activation and cytokine release. The aim of this study was to provoke such response in MΦ and therefore to possibly control the inflammatory process. Nevertheless, free cobalt ions are toxic. In order to find a suitable and safe way of cobalt administration, the triblock terpolymer PEO-b-PAGECOOH-b-PtBGE was synthesized and assembled into micelles in aqueous solution. Eventually the micelles were loaded with cobalt chloride to facilitate the detection in a biological in vitro test system of human monocyte-derived MΦ. The micelles were characterized in their structure, size, shape, appearance and net charge. The amount of cobalt bound inside was determined as well. After the synthesis and chemical characterisation, the micelles were further characterized for their biological application suitability. Therefore, uptake into MΦ and its impact on vitality and cytokine secretion was investigated. It was found out that the uptake was increased with increasing micelle concentration in the cell culture medium up to concentrations of 300 μg/ml and that the process was not carried out by clathrin-mediated endocytosis. The vitality of the cells was not significantly affected by the micelles. The cytokine release measurement suggests that the MΦ could have been activated into M2 anti-inflammatory state and that the micelles are potentially a suitable drug delivery system.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Měrková 3.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Měrková 261 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Měrková 394 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Hana Jansová, Ph.D. 1.77 MB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Lucie Stuchlíková, Ph.D. 281 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. 154 kB