velikost textu

Křižovníci s červenou hvězdou na Hradišti sv. Hypolita u Znojma v 19. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Křižovníci s červenou hvězdou na Hradišti sv. Hypolita u Znojma v 19. století
Název v angličtině:
The Knights of the Cross with the Red Star in Hradiště of St. Hippolytus at Znojmo in the 19th century
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Věra Burdová
Školitel:
doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
prof. PhDr. Marie Marečková, DrSc.
Konzultant:
doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.
Id práce:
169205
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České a československé dějiny (XCD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem práce „Křižovníci s červenou hvězdou na Hradišti sv. Hypolita u Znojma v 19. století“ jsou dějiny proboštství na Hradišti sv. Hypolita a osad, které spravovalo, v 19. století. Řád Křižovníků s červenou hvězdou je jediný domácí církevní řád. Byl založen ve 13. století sv. Anežkou Českou. Hradiště sv. Hypolita patří k řádu od roku 1240. Cílem práce bylo nastínit dějiny Hradiště sv. Hypolita na Moravě v 19. století a zaznamenat je v souvislostech. Dějinný vývoj proboštství se odvíjel souběžně s vývojem v církvi. Na vývoj Hradiště měly také vliv události v habsburské monarchii a ve městě Znojmě. Zpracování dějinného vývoje na Hradišti sv. Hypolita se opíralo o prameny z 19. století. K metodám patřila nejen analýza archivních pramenů z 19. století, ale také dobové literatury. Výsledkem práce je zaznamenání důležitých událostí na Hradišti sv. Hypolita v 19. století a jejich zasazení do historického kontextu. Rozebrány jsou příčiny a důsledky událostí, kterými proboštství prošlo. Opomenuty nezůstaly osoby, které měly vliv na chod proboštství a jeho osad. Zaměření se na významné události, ke kterým došlo na Hradišti sv. Hypolita a v dalších osadách, umožnilo vytvořit souvislou dějinnou linii vývoje a ucelený obraz proboštství na Hradišti sv. Hypolita v 19. století. Závěrem nutno poznamenat, že proboštství tvořilo v 19. století důležitý opěrný bod křižovníků na Moravě.
Abstract v angličtině:
Abstract The subject of the thesis “The Knights of the Cross with the Red Star in Hradiště of St. Hippolytus at Znojmo in the 19th century” is the history of the Provostship in Hradiště of St. Hippolytus and the villages which it administered in the 19th century. The Knights of the Cross with the Red Star is the only Church Order founded in Bohemia. The Order was established by St. Agnes of Bohemia in the 13th century. Hradiště of St. Hippolytus has belonged to the Order since 1240. The objective of this thesis was drafting the history of Hradiště of St. Hippolytus in Moravia in the 19th century and in its context. The history of the Provostship went parallel to the Church history. The historical development in Hradiště was also influenced by the events in the Habsburg Monarchy and in the town of Znojmo. The processing of the historical development of Hradiště of St. Hippolytus was based on the sources from the 19th century. The methods included analysing not only the archive sources from the 19th century, but also literature of this period. The results of this thesis is the writing of important events in Hradiště of St. Hippolytus in the 19th century and their setting into the historical context. The causes and results of the evens which happened on the Provostship are also analysed. It is not possible to neglect the persons who had influence on the functioning of the Provostship and its villages. The focus on the important events which happened in Hradiště of St. Hippolytus and other villages enabled the formation of a continuous historical line of the development and a general image of the Provostship in Hradiště of St. Hippolytus in the 19th century. In conclusion it is necessary to mention that the Provostship formed an important supporting point of the Order of the Knights of the Cross in Moravia in the 19th century.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Věra Burdová 104.49 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Věra Burdová 111.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Věra Burdová 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Věra Burdová 48 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. 51 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Marie Marečková, DrSc. 72 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 405 kB