velikost textu

Hotel Thermal a problém památkové ochrany staveb 2. poloviny 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hotel Thermal a problém památkové ochrany staveb 2. poloviny 20. století
Název v angličtině:
Hotel Thermal
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marie Kordovská
Vedoucí:
PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Oponent:
PhDr. Milan Pech, Ph.D.
Id práce:
169195
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (BDE)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 1. 2016
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
architektura, brutalismus, památková ochrana, Karlovy Vary, hotel Thermal
Klíčová slova v angličtině:
architecture, brutalism, heritage preservation, Carlsbad, hotel Thermal
Abstrakt:
Název práce: Hotel Thermal a problém památkové ochrany staveb 2. poloviny 20. století Anotace: Studentka zpracuje monografii hotelu Thermal v Karlových Varech s důrazem na vývoj jeho vnímání a hodnocení v širším společenském kontextu a související problematiku jeho památkové ochrany. Objasní okolnosti, které vedly k rozhodnutí postavit v historickém prostředí města velký festivalový a kongresový hotel s bazénem. Stavbu hotelu zasadí jednak do kontextu díla architektů Věry a Vladimíra Machoninových, jednak do kontextů vývoje hotelu jako architektonického typu a stylového vývoje architektury 2. poloviny 20. století. Vedle běžných uměleckohistorických metod při tom použije i metod oral history a zpracuje svědectví přímých účastníků příprav a stavby hotelu, především architektky Věry Machoninové. Dále rekonstruuje proměny chápání hotelu odbornou i laickou veřejností od dokončení stavby po současnost paralelně s   vývojem využívání hotelu v pozdním socialismu a změnami majetkoprávních a ekonomických podmínek po roce 1989. Zvláštní důraz položí na problematiku památkové ochrany hotelu a iniciativ směřujících k jeho prohlášení za kulturní památku. Klíčová slova: architektura, brutalismus, památková ochrana, Karlovy Vary, hotel Thermal 3
Abstract v angličtině:
Name of the thesis: Hotel Thermal and the problem of heritage preservation of buildings constructed in the second half of the 20th century Abstract: The student will work on a monograph of the hotel Thermal in Carlsbad, especially emphasising the development of its perception and evaluation in a broader social context and its related issues of heritage preservation. She will clarify the circumstances which lead to the decision to build a big festival and conference hotel with an outside swimming pool right in the historical environment of the city. Not only she will set the hotel in the context of the work of architects Věra and Vladimír Machonin, but she will also evaluate the hotel as an architectural unit and compare it to the style of architecture in the second half of the 20th century. Aside from the usual art-historical methods, she will also use the oral history method by utilising testimonies of direct participants in the planning and the construction of the hotel, especially of the architect Věra Machoninová. Furthermore she will reconstruct the development of the appreciation of the hotel by professionals and the public since it’s completion until today. Parallel to that, she will focus on how the hotel was used in late socialism and during the rapidly changing property and economical conditions after 1989. Particular emphasis is placed on the issue of heritage preservation of the hotel and initiatives leading towards its declaration as a cultural monument. Key words: architecture, brutalism, heritage preservation, Carlsbad, hotel Thermal 4
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marie Kordovská 372 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marie Kordovská 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marie Kordovská 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 162 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Milan Pech, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Milan Pech, Ph.D. 154 kB