velikost textu

Představy o profesní budoucnosti – případ jednoho ročníku soukromého gymnázia

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Představy o profesní budoucnosti – případ jednoho ročníku soukromého gymnázia
Název v angličtině:
Future Career Ideas - T he Story of a Private High School Junior Year Students
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Hana Lukášová
Školitel:
PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.
Id práce:
169188
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Pedagogická psychologie (XPPS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
5. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Příspěvek vychází ze skutečnosti, že za nejrozšířenější teorii v oblasti profesního plánování lze považovat Hollandovu typologii osobnosti a pracovního prostředí. Pro předkládaný výzkum byla podstatná otázka, zda a nakolik tato teorie a v jejích pojmech prováděná poradenská praxe přešly do povědomí současných adolescentů, konkrétně dvaatřiceti třeťáků na soukromém gymnáziu v centru hlavního města. Hlavním zdrojem empirických dat byly polostrukturované rozhovory připravené na základě mé vlastní praxe na pozici školního psychologa. Kvalitativní analýza umožnila pojmenovat tři základní typy představ o profesní budoucnosti. Ty vypovídají o způsobech, kterými respondenti navazují na tu pojmenovanou část sebe sama, kterou se rozhodli profesionalizovat, a o komplikacích, které při tom mohou nastat. Na základě této analýzy se také ukázalo, že problematičnost profesního rozhodování vybrané skupiny gymnazistů vedle prostého hledání informací o vlastním místě ve světě práce spočívala v citové dimenzi, která toto hledání doprovází.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The study is based on the assumption that J. L. Holland's typology of personalities and work environment can be taken for the mainstream theory regarding the issue of career planning. The essential question of this research is whether and to what extent Holland’s theory and the concepts implemented in its consulting practice are already premeditated in the minds of contemporary adolescents, namely of thirty-two junior year students attending a private secondary school in Prague. The main source of empirical data comes from semi-structured interviews conducted by the author from the perspective of a school psychologist. The application of qualitative analysis led to the determination of three fundamental concepts of professional future. The trio provides a guide for interpreting both the ways in which respondents further evolve the self-aware part of their mindsets they have decided to professionalize and the complications that may accompany such process. During the analysis it was revealed that besides the pursuit of information in an attempt to determine one´s individual place in the world the process of career decision-making contains a strong emotional dimension accompanying such pursuit.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Lukášová 2.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Lukášová 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Lukášová 48 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 65 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 503 kB