velikost textu

Využití HPLC v chirálních separacích III.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití HPLC v chirálních separacích III.
Název v angličtině:
The employment of HPLC in the field of chiral separations III.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Monika Janetková
Vedoucí:
PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
Oponent:
Doc. PharmDr. Milan Nobilis, CSc.
Konzultant:
doc. Ing. Radim Vespalec, DrSc.
Id práce:
169106
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Kandidát: Monika Janetková Školiteľ: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Konzultant: doc. Ing. Radim Vespalec, DrSc. Názov práce: Využití HPLC v chirálních separacích III. Bórové klastre sú kompletne syntetické anorganické štruktúry jedinečných vlastností, ktoré si razia cestu medzi organickými molekulami zvyčajne používanými v medicíne. Základná štruktúra je tvorená atómami bóru a vodíka, ktoré v priestore vytvárajú mnohosten s trojuholníkovými plochami. Väzba medzi atómami B-H-B je trojstredová a atómy spája len jeden elektrónový pár. Zdieľaný mrak elektrónov je príčinou pseudoaromatického charakteru a delokalizovaného negatívneho náboja štruktúry. Bóry neutrálnych klastrov majú tendenciu uvoľňovať protón vodíka za vzniku aniontu, a to v protických aj aprotických rozpúšťadlách. Typická je vysoká lipofilita, stabilita voči metabolickým pochodom v organizme a tepelná odolnosť. V praxi sú najvyužívanejšími closo-, nido- a arachno-karborány líšiace sa priestorovým usporiadaním s 11-12 vrcholmi. Bórové klastre sú vysoko symetrické molekuly, u ktorých endo- aj exoskeletálna substitúcia narušuje symetriu klastru za vzniku enantiomérov. V súčastnosti sú využívané ako stereoselektívne kalatyzátory, rádiofarmaka, extrakčné činidlá pri odstraňovaní rádioaktívneho odpadu a tvorbe stacionárnych fázií pre plynovú chromatografiu. Zúročiť charakteristické vlastnosti klastrov ako je metabolická stabilita, rigidita štruktúry, lipofilita a delokalizovaný negatívny náboj možno vo farmácii v úlohe farmakoforov, kedy v molekule liečiva zvyčajne nahradzujú fenyl alebo heterocyklus za účelom modifikácie vlastností molekuly. Z dôvodu rastúceho záujmu o bórové klastre, ich predpokladom k vzniku enantiomérov a významu chirality vo farmácii je preštudovanie ich správania v HPLC systéme a stanovenie vhodných podmienok pre chirálnu diskrimináciu nevyhnutnosťou. V centre záujmu tejto práce je nezrovnalosť medzi výsledkami získanými kapilárnou elektroforézou a HPLC, kedy sa kapilárna elektroforéza s použitím β-cyklodextrínu ako chirálneho selektoru javila ako vhodný systém pre chirálnu separáciu niektorých aniontiov, avšak pomocou HPLC sa chirálna diskriminácia aniontov doposiaľ nepodarila. Ďalej sme sa zamerali na ostatné faktory ovplyvňujúce chirálnu diskrimináciu testovaných aniontov a zwitteriontu (predovšetkým modifikáciu mobilných fází a využitie ďalších chirálnych stacionárnych fází).
Abstract v angličtině:
Abstract Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University Candidate: Monika Janetková Supervisor: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Consultant: doc. Ing. Radim Vespalec, DrSc. Title of Thesis: The employment of HPLC in the field of chiral separations III. Boron cluster compounds are completely synthetic inorganic structures posessing unique properties. Exceptional characteristics allow them to prove competent among organic molecules predominantely used in medicine. Basic structure is made of boron and hydrogen atoms forming three-dimensional polyhedron with triangular planes. The atoms B-H-B are forming electrondeficient three-centred two-electron bond. Cloud of electrons that is shared inside polyhedron structure is the cause of delocalized negative charge of a whole molecule. Boron cluster compounds are likely to loose hydrogen proton in both, protic and aprotic solvents, ending in formation of an anion. Among their typical characteristics belong extreme hydrophobicity, metabolic and thermal stability. Considering stability and reactivity closo-, nido- and arachno-clusters with 11-12 vertices are largely used. Either of endo- or exoskeletal substitution might impair symmetry of a boron cluster molecule resulting in a formation of a chiral species. Nowadays boron cluster compounds are used as radiopharmaceuticals, stereoselective catalysts, extract reagents in disposal of radioactive waste and in production of thermally stable stationary phases for gas chromatography. The usage of boron cluster compounds as pharmacophores is brought about their properties such as metabolic stability, rigidity of the structure, hydrophobicity, delocalised negative charge. They usually replace phenyl ring or heterocycle in order to modify characteristics of a molecule. Owing to growing interest in boron cluser compounds, their predisposition to formation of enantiomers and the importance of chirality in pharmaceutical industry there is a need for deeper study of appropriate conditions for chiral discrimination in HPLC. The aim of this work was to elucidate discrepancy between the ability of a chiral discrimination of a cluster anions using capillary electrophoresis and HPLC. Capillary electrophoresis using β-cyclodextrin as a chiral selector proved to be able to provide separation of boron cluster anions. Furthermore we explored various conditions (constitution of mobile phase and chiral stationary phases) that might influence chiral separation of tested anions and zwitterion.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Monika Janetková 3.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Monika Janetková 260 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Monika Janetková 255 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. 275 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PharmDr. Milan Nobilis, CSc. 200 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof.PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. 152 kB