velikost textu

Alkaloidy čeledi Amaryllidaceae: isolace, strukturní identifikace, biologická aktivita. IV

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Alkaloidy čeledi Amaryllidaceae: isolace, strukturní identifikace, biologická aktivita. IV
Název v angličtině:
Alkaloids of Amaryllidaceae family: isolation, structural identification, biological activity. IV
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Černá
Vedoucí:
Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Daniela Hulcová
Id práce:
169083
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Amaryllidacea, Narcissus, alkaloidy, isolace, biologická aktivita
Klíčová slova v angličtině:
Amaryllidaceae, Narcissus, alkaloids, isolation, biological activity
Abstrakt:
ABSTRAKT Vytrvalé rostliny čeledi Amaryllidaceae jsou obecně známé pro svoji krásu, ale také jako byliny, které obsahují široké spektrum alkaloidů. Do dnešních dnů bylo izolováno více než 500 alkaloidů. Amaryllidaceae alkaloidy (AmA) jsou odvozeny od aminokyseliny tyrosinu a jsou rozdělený do devíti základních skupin. Biologická aktivita těchto látek zahrnuje protinádorovou, antibakteriální, antifungální, antivirovou, protimalalarickou aktivitu a některé z nich jsou používány pro léčbu Alzheimerovy choroby. Narcissus cv. PROFESSOR EINSTEIN byl vybrán díky předešlému výzkumu jeho sumárního extraktu. Pomocí GC-MS bylo detekováno dvacet alkaloidů a deset z nich bylo identifikováno (např.: lykoramin, pluviin, haemanthamin, pankracin, homolykorin). Díky této rozmanitosti alkaloidů a faktu, že sumární extrakt vykazoval relativně vysokou inhibiční aktivitu (IC50 = 49,99 ± 5,38 μg/ml) vůči HuBuChE, byl narcis vhodným pro izolaci alkaloidů a následně pro studium jejich biologické aktivity. Sumární ethanolický extrakt pro získání čistých látek byl připraven z 34,3 kg čerstvých cibulí. Dělení bylo zahájeno sloupcovou chromatografií a extrakt byl rozdělen do téměř 500 frakcí. Některé z nich byly na základě TLC analýzy sloučeny a ve výsledku bylo vytvořeno 27 podfrakcí. Podfrakce č. 26 byla vybrána pro následnou izolaci čistých alkaloidů. Podfrakce byly opakovaně děleny a pomocí preparativní TLC. Díky této metodě byla získána jedna čistá sloučenina. Po strukturní analýze (NMR) bylo zjištěno, že izolovaný alkaloid je 9-O- demethylhomolykorin. Poté byla měřena biologická aktivita 9-O-demethylhomolykorinu proti HuAChE, HuBuChE, POP a GSK-3β. Testováno bylo cytotoxické působení na deseti nádorových linií (Jurkat, MOLT-4, A549, HT-29, Caco-2, PANC-1, A2780, HeLa, MCF-7, SAOS-2) a na dvě linii zdravých buněk (MRC-5, FHs-74Int). Stanovena byla také aktivita vůči jaternímu stádiu Plasmodium berghei in vitro. Bohužel 9-O-demethylhomolykorin vykazoval slibnou aktivitu pouze vůči GSK-3β (IC50 = 30,00 ± 0,71 μM), v ostatních testech byl 9-O-demethylhomolykorin neaktivní. Klíčová slova: Amaryllidaceae, Narcissus cv. PROFESSOR EINSTEIN, Alzheimerova nemoc, Cytotoxicita, Aktivita vůči plasmodiím
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Perennial plants from the Amaryllidaceae family are generally known for their beauty but also like herbs which contain wide range of alkaloids. To these days more than 500 alkaloids have been isolated. Amaryllidaceae alkaloids (AmA) are derivatived from aminoacid tyrosine and divided into nine basic groups. Biological activity of these substances icludes antitumor, antibacterial, antifungal, antiviral, antimalarial activity and some of them are used for treatment Alzheimer’s disease (AD). Narcissus cv. PROFESSOR EINSTEIN have been choosen thanks to previous research of summary extract. Twelve alkaloids have been detected by GC-MS and ten of them have been identified (e.g.: lykoramine, pluviine, haemanthamine, pancracine, homolycorine). Due to this diversity of alkaloids and the fact that summary extract has relatively high inhibitory activity (IC50 = 49,99 ± 5,38 μg/mL) against HuBuChE Narcissus have been appropriate for isolation of the alkaloids and for further study of their biological activity. Summary ethanolic extract for gain pure compounds was prepared from 34.3 kg fresh bulbs. Separation was initiated by column chromatography and extract was divided into almost 500 fractions. Some of them were put together owing to TLC analysis and finally 27 subfractions were formed. Subfraction Nr. 26 was selected for following isolation of the pure alkaloids. The subfraction was repeatedly divided by preparative TLC. Thanks this method one pure compound was obtained. After structural analysis (NMR) it was found that isolated alkaloid is 9-O-demethylhomolycorine. Then were measured biological activities of 9-O-demethylhomolycorine against HuAChE, HuBuChE and POP and GSK-3β. Cytotoxic activity was tested on ten tumor cell lines (Jurkat, MOLT-4, A549, HT-29, Caco-2, PANC-1, A2780, HeLa, MCF-7, SAOS-2) and on two healthy cell lines (MRC-5, FHs-74Int). Activity against liver stage Plasmodium berghei in vitro was determined, too. Unfortunately 9-O-demethylhomolycorine showed promising activity only against GSK-3β (IC50 = 30,00 ± 0,71 μM), in other tests 9-O-demethylhomolykorin was non active. Keywords: Amaryllidaceae, Narcissus cv. PROFESSOR EINSTEIN, Alzheimer’s disease, Cytotoxicity, Antiplasmodial activity
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Černá 2.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Černá 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Černá 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. 96 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Daniela Hulcová 144 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Errata Mgr. Kateřina Černá 486 kB