velikost textu

Testování motorické výkonnosti studentů středních škol v Kadani a jejich vztah k pohybovým aktivitám

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Testování motorické výkonnosti studentů středních škol v Kadani a jejich vztah k pohybovým aktivitám
Název v angličtině:
Motor performance testing of high school students in Kadaň and their relation to physical activities
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lukáš Schönauer
Vedoucí:
Prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Oponent:
Mgr. Michal Vágner, Ph.D.
Id práce:
169057
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zdraví, chronické onemocnění neinfekčního typu, životní styl, pohyb, pohybová aktivita, tělesná zdatnost, motorika, motorické schopnosti, motorická výkonnost.
Klíčová slova v angličtině:
Health, non-infectious chronic disease, lifestyle, exercise, physical activity, physical fitness, motorics, motor skills, motor performance
Abstrakt:
Abstrakt Název práce: Testování motorické výkonnosti studentů středních škol v Kadani a jejich vztah k pohybovým aktivitám Cíle práce: Cílem diplomové práce bylo analyzovat úroveň základní motorické výkonnosti studentů středních škol v Kadani a zjistit jejich vztah k pohybovým aktivitám. Metoda: Tato diplomová práce je zpracována v podobě empirického kvantitativního výzkumu. Výzkum byl realizován v takovém prostředí, kde bylo možno eliminovat vlivy vnějšího prostředí, tedy v tělocvičně. Zkoumaným souborem byli studenti dvou vybraných středních škol v Kadani v zastoupení obou pohlaví. Z celkového počtu 232 studentů bylo 143 dívek a 89 chlapců ve věku 15-17 let. Pro zjištění úrovně motorické výkonnosti studentů bylo využito testové baterie UNIFITTEST (6-60). K získání informací o vztahu studentů k tělesné výchově a soutěživosti byla sestavena krátká anketa o osmi položkách. Ty byly zaměřeny na získání základních anamnestických údajů, jakými jsou jméno a příjmení, datum narození, název navštěvované školy a známka z tělesné výchovy. Dále bylo důležité zjistit, zda a jak často se studenti účastní pohybové aktivity ve svém volném čase. Konkrétně byly tyto otázky rozčleněny na zapojení studenta v tělovýchovné organizaci nebo sportovním kroužku při škole. Spolu s tím nás také zajímal druh nejčastěji prováděné sportovní činnosti ve volném čase mimo tělovýchovnou organizaci a sportovního kroužku. Na závěr ankety měli studenti vyjádřit zvolením jedné možnosti z nabídky svůj vztah k tělesné výchově a soutěživosti. Výsledky: Výsledky motorické výkonnosti studentů vybraných středních škol v Kadani můžeme hodnotit jako průměrné. Z celkových 232 probandů jich, vzhledem k porovnání s normami obecné populace, můžeme zařadit do průměrné kategorie téměř dvě třetiny. Konkrétně pak 23% z nich bylo výrazně podprůměrných, 56 % podprůměrných a 67 % bylo průměrných. Nadprůměru dosáhlo 34 % probandů a výrazného nadprůměru pouze 21 % testovaných jedinců. Při rozboru výkonnosti studentů rozdělených dle věku jsme zjistili, že patnáctiletá děvčata mají nejhorší výkonnost. U chlapců je rozložení výkonnosti přibližně stejně ve všech věkových kategoriích. Z měření motorické výkonnosti pomocí testové baterie UNIFITTEST (6-60) poukázaly na srovnatelné výsledky s průměrem obecné populace. Tím byla potvrzena naše hypotéza č. 1. Ta předpokládala, že studenti středních škol dosáhnou v testování průměrných hodnot vzhledem k normám obecné populace. Stejně tak byla verifikována i hypotéza č. 2, která předpokládala, že studenti s kladným vztahem k pohybové aktivitě budou vykazovat vyšší motorickou výkonnost než ti s negativním vztahem k pohybové aktivitě. Kladný vztah k pohybové aktivitě se promítl nejen do hodnot grafů, ale též do známek z tělesné výchovy. Známkou výborně bylo klasifikováno 82% chlapců, přičemž v obou kategoriích, tedy v organizované i neorganizované pohybové aktivitě, vykazovali vyšší průměry hodin strávených pohybem týdně. Konkrétně v případě neorganizované pohybové aktivity se jednalo o v průměru 5,3 hodiny týdně, v případě organizované pohybové aktivity to bylo dokonce v průměru 7,6 hodin týdně. U dívek bylo známkou výborně hodnoceno pouze 55,3 %, přičemž se neorganizované pohybové aktivitě věnovaly v průměru pouze 4,9 hodin týdně a organizované oproti chlapcům jen 5,3 hodiny týdně. Kladný vztah k pohybové aktivitě tedy vykazovali spíše chlapci než dívky. V případě hodnocení jednotlivých motorických testů se ve většině případů pohybovali dívky i chlapci v kategorii průměru, avšak v disciplíně skoku dalekého z místa odrazem snožmo se dívky pohybovaly v pásmu podprůměru. Chlapci i dívky během vytrvalostního člunkového běhu na 20m a výdrži ve shybu dosáhli úrovně průměru v porovnání s normami obecné populace, ale vykazovali oproti dívkám spíše zvyšující se výkonnost v této disciplíně. Podprůměrné výkony dívek lze přisuzovat projevenému nezájmu o pohybovou či sportovní aktivitu, jenž uvedly v anketě. Výsledky ankety také poukázaly na větší soutěživost chlapců. Rádo soutěží 72, 8 %chlapců v porovnání s dívkami, které tuto položku v anketě zvolily jen ze 46, 8 %. Tato skutečnost koresponduje s výsledky jednotlivých motorických testů, kdy lepších výkonů dosahovali chlapci. Tím je potvrzena i hypotéza č. 3, která předpokládala, že žáci, kteří v anketě uvedli, že jsou soutěživí, vykázali v motorických testech lepší výsledky. Na závěr lze tedy konstatovat, že všechny předem stanovené úkoly byly provedeny a jednotlivé hypotézy byly ověřeny. Klíčová slova: Zdraví, chronické onemocnění neinfekčního typu, životní styl, pohyb, pohybová aktivita, tělesná zdatnost, motorika, motorické schopnosti, motorická výkonnost.
Abstract v angličtině:
Abstract Name of the thesis: Testing of motor performance of high school students in Kadaň and their relationship to physical activities Objectives of the thesis: The objective of the thesis is to analyze the level of basic motor performance of high school students in Kadaň and find out their relationship to physical activities Method: This thesis is processed in the form of empirical quantitative research. The research is realized in the type of environment where is possible to eliminate influences of external environment, that is in a gym. The research subject were students of two chosen high schools, both male and female. Of the total number of 232 students, 143 were female and 89 male aged 15-17. To find out the level of motor performance of the students the test battery UNIFITTEST (6-60) was used. To gather information about the relationship of students to physical activities and competitiveness, a short poll of eight items was made. These were focused on the gathering of basic anamnestic data like name and surname, date of birth, the name of the school they attend to and grade in physical education. Furthermore, it was important to find out if and how often the student takes part in physical activity in his or her free time. Specifically, these questions were divided into involvement of a student in a physical education organization or sports club at school. With this, we were also interested in the type of sports activities most frequently done in the free time, outside the physical education organization and sports club. At the end of the poll, the students were supposed to express their relationship to physical activity and competitiveness by choosing one of the options. Results: The measurement of the motor performance using test battery UNIFITTEST (6- 60) shown comparable results with the average of general population. This confirmed the hypothesis number 1. The hypothesis number 1 assumed, that high school students will, when tested, achieve the average results in relation to standards of general population. The hypothesis number 2, which assumed that students with positive relationship to physical activities will show higher motor performance than students with negative relationship to physical activities, was also confirmed. One of another findings was that competitiveness of individuals has positive effect on motor performance which also verified the last, third hypothesis. The verification of hypothesis number 1 and 2 was possible on the basis of data comparison, when the data were gathered using the poll and testing using the test battery UNIFITTEST (6-60). Finally, it is possible to state that, all predetermined hypotheses were verified. Keywords: Health, non-infectious chronic disease, lifestyle, exercise, physical activity, physical fitness, motorics, motor skills, motor performance
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Schönauer 3 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lukáš Schönauer 3.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Schönauer 375 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Schönauer 371 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 432 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michal Vágner, Ph.D. 195 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Pavel Hráský 152 kB