velikost textu

Začínající učitel ve funkci třídního učitele

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Začínající učitel ve funkci třídního učitele
Název v angličtině:
Teacher-beginner as a class teacher
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Iva Steiningerová
Vedoucí:
PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Id práce:
169048
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
začínající učitel, třídní učitel, profesní kompetence, kompetence třídního učitele, profesní etika
Klíčová slova v angličtině:
beginning teacher, class teacher, professional competence, class teacher competence, professional ethics
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou začínajících třídních učitelů 1. stupně základní školy a jejich uváděním do praxe. Cílem práce je analyzovat, jaké profesní kompetence potřebuje absolvent Učitelství pro 1. stupeň ZŠ pro funkci třídního učitele v rovině teoretických zdůvodňování a v rovině praktických znalostí a dovedností. Pojednat a argumentovat koncepci přípravy na třídnictví v pregraduální přípravě. Zkoumá osobnost učitele a jeho proměny v rámci historického kontextu. Přibližuje historický vývoj vzdělávání učitelů a jeho současnou situaci v České republice. Zabývá se modelem profesního standartu, představuje profesní kompetence primární školy a standart učitelů. Na třídního učitele nahlíží z různých úhlů pohledu. Zabývá se jeho náplní práce, činnostmi, které má vykonávat, jeho povinnostmi a kompetencemi. Definuje pojem profesní etika a etický kodex učitele. Tento dokument stanovuje profesní normy, hodnoty a odpovědnost, kterou přijímá každý pedagog ve svém povolání. Hlavním úkolem praktické části bylo porovnání výsledků dotazníku a rozhovorů s analýzou mých zkušeností z pohledu profesních kompetencí a kompetencí třídního učitele. V této části byly využity výzkumné metody, rozhovor, dotazník a analýza svých zkušeností. Podařilo se vysledovat, které činnosti z náplně práce učitele dělají začínajícím pedagogům největší obtíže a proč tomu tak je. Na základě výsledků kvantitativních a kvalitativních šetření formulovat doporučení pro zkvalitnění výuky na pedagogických fakultách. KLÍČOVÁ SLOVA začínající učitel, třídní učitel, profesní kompetence, kompetence třídního učitele, profesní etika
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis deals with the issue of beginning primary school form teachers and the introduction into their profession. The aim of the thesis is to analyse what professional competence a graduate in Primary School Teacher Training needs for the role of a form teacher in terms of theoretical justification and practical knowledge and skills. To discuss and argue for a concept of a form teacher work preparation in the pre-graduate preparation. It investigates the teacher personality and its changes within the historical context. It describes historical development of teachers education and the current situation in the Czech Republic. It deals with a professional standard model, represents professional competences of the primary school and teacher standards. The form teacher is viewed from different angles. It deals with his work content, activities he should do, duties and competences. It defines the term professional ethics and code of ethics for teachers. This paper determines professional norms, values and responsibility which are accepted by every single educator in his profession. The core task of the practical part was a comparison of the questionnaire results and dialogues with the analysis of my own experience in the aspect of professional competences and form teacher competences. The research methods, dialogue, questionnaire and analysis of my own experience have been used in this part. There was discovered by observation which activities of teacher’s work content cause problems for the beginning teachers the most and why it is like that. Based on the results of quantitive and qualitive research, formulate recommendations for teaching improvement at the faculties of education. KEYWORDS beginning teacher, class teacher, professional competence, class teacher competence, professional ethics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Iva Steiningerová 735 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Iva Steiningerová 500 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Iva Steiningerová 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Iva Steiningerová 86 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Helena Hejlová, Ph.D. 389 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. 159 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Helena Hejlová, Ph.D. 153 kB