velikost textu

Příčiny, které vedly Rusko k prodeji Aljašky v roce 1867

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příčiny, které vedly Rusko k prodeji Aljašky v roce 1867
Název v angličtině:
Causes that led Russia to sell Alaska in 1867
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vojtěch Andrš
Vedoucí:
PhDr. Marek Pečenka
Oponent:
Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
Id práce:
169026
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
prodej Aljašky, Aljaška, Ruská Amerika, Rusko, ruský kolonialismus, ruský imperialismus, 19. století
Klíčová slova v angličtině:
the sale of Alaska, Alaska, Russian America, Russia, Russian colonialism, Russian imperialism, 19th century
Abstrakt:
Abstrakt V roce 1867 Rusko prodalo své jediné zámořské kolonie na Aljašce Spojeným státům americkým za 7,2 milionu dolarů. Této události předcházela nejen několikaletá jednání s Američany, ale i debata mezi ruskými politiky, která vedla k rozhodnutí o prodeji. Na průběhu těchto vnitropolitických jednání se projevila celá řada faktorů vycházejících z dlouhodobých problémů v koloniích, ale i aktuální politické situace v Rusku nebo v mezinárodní sféře. V minulosti se někteří přední autoři ve svých pracích snažili jeden z těchto faktorů nebo jednu skupinu faktorů klást do popředí a považovali ji za důležitější než ostatní. Cílem této práce je určit, jestli je skutečně možné jednu příčinu považovat za nejvýznamnější. Pro tyto účely práce analyzuje velké množství různých příčin a faktorů, které zahrnují geografické a demografické podmínky v koloniích, ekonomickou situaci v koloniích, politickou situaci v Rusku aj. Práce dále také popisuje vývoj vnitropolitické debaty. Po provedení analýzy práce dochází k závěru, že neexistují přesvědčivé důkazy o tom, že by jedna příčina převyšovala všechny ostatní. Pro rozhodnutí o prodeji Aljašky byl spíše nutný celý komplex příčin, z nichž nelze spolehlivě určit tu nejvýznamnější.
Abstract v angličtině:
Abstract In 1867 Russia sold its only overseas colony on Alaska to United States of America for 7.2 million dollars. This event had been preceded by negotiations with the Americans as well as by debate in Russian politics which have led to the decision to sell. Development of this internal discussion has been influenced by several factors including long-term problems of the colonies, but also current political situation in Russia or in international sphere. In recent years some of the prominent scholars have considered one of those factors or one group of factors as more important than other causes. Aim of this study is to determine if it is really possible to consider one of the causes as the most important. For this purpose this study analyses great amount of various causes and factors, including geographical and demographical problems of the colonies, economic situation in the colonies, political situation in Russia and others. Study also describes development of the internal debate. After the analysis, study ends with consideration that there is no clear evidence that one cause had higher importance than the others. The main conclusion of the text is that whole complex of causes have been essential for the decision to sale and no cause can be certainly determined as the most important.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vojtěch Andrš 877 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vojtěch Andrš 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vojtěch Andrš 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Marek Pečenka 189 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Karel Svoboda, Ph.D. 210 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 183 kB