velikost textu

Nové přístupy ke zmírnění myokardiální atrofie po mechanickém odlehčení - Experimentální studie heterotopické transplantace srdce u laboratorního potkana

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nové přístupy ke zmírnění myokardiální atrofie po mechanickém odlehčení - Experimentální studie heterotopické transplantace srdce u laboratorního potkana
Název v angličtině:
New aproaches to myocardial atrophy attenuation after mechanical unloading - Experimental study of heterotopic heart transplantation in rats
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Martin Pokorný, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Jiří Malý, Ph.D.
Oponenti:
Doc. MUDr. Petr Ošťádal, PhD.
doc. MUDr. Vilém Rohn, CSc.
Id práce:
168986
Fakulta:
2. lékařská fakulta (2.LF)
Pracoviště:
Ostatní pracoviště (13-999)
Program studia:
Fyziologie a patofyziologie člověka (P5106)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Rozvoj srdeční atrofie, jako následek mechanického odlehčení srdce, který byl popsán u pacientů léčených dlouhodobými mechanickými srdečními podporami, představuje jednu ze zásadních překážek v cestě k zotavení myokardu. Prvním cílem této práce bylo zhodnotit rozvoj srdeční atrofie u zdravého a selhávajícího myokardu po mechanickém odlehčení. Experimentálním modelem ke studiu mechanického odlehčení byla zvolena heterotopická transplantace srdce u laboratorního potkana. Srdeční selhání bylo experimentálně vyvoláno chronickým objemovým přetížením po vytvoření aorto- kavální píštěle. Druhým cílem této práce bylo zjistit, zda dietou navozené zvýšení koncentrací kyseliny myristové, palmitové a palmitoolejové v myokardu dokáže zmírnit průběh atrofických změn. Právě u těchto vybraných mastných kyselin byla již dříve prokázána schopnost navodit fyziologický růst myokardu. Třetím cílem této práce bylo zjistit, zda navýšení izovolumické zátěže heterotopicky transplantovaného srdce může ovlivnit rozvoj srdeční atrofie. Zvýšení izovolumické zátěže bylo dosaženo po implantaci nově navrženého intraventrikulárního expandéru. Rozvoj srdeční atrofie byl hodnocen jako váhový úbytek heterotopicky transplantovaného srdce v porovnání s hmotností srdce kontrolních skupin, a to 7, 14, 21 a 28 dní po heterotopické transplantaci. Simultánně byla hodnocena šířka kardiomyoctů a rozsah myokardiální fibrózy. Mechanické odlehčení po heterotopické transplantaci srdce vedlo k signifikantnímu poklesu hmotnosti srdce a šířky kardiomyocytů ve všech sledovaných obdobích. Rozvoj srdeční atrofie po mechanickém odlehčení byl výrazně akcentován po heterotopické transplantaci selhávajícího myokardu. Bylo potvrzeno zvýšení myokardiální koncentrace kyseliny palmitové, palmitoolejové a myristové jako důsledek izokalorické vysokosacharózové diety. Prezentované zvýšení koncentrací mastných kyselin však nikterak neovlivnilo trend rozvoje atrofických změn po heterotopické transplantaci srdce. Zvýšení izovolumické zátěže prostřednictvím trojramenného expendéru vedlo k signifikantní inhibici rozvoje srdeční atrofie, avšak pouze u heterotopicky transplantovaných srdcí po navození srdečního selhání.
Abstract v angličtině:
Cardiac atrophy, as a result of a long term mechanical unloading observed in patients treated with mechanical circulatory supports, represents a substantial obstacle in cardiac recovery. The first aim of this thesis was to evaluate the course of unloading-induced cardiac atrophy in healthy and failing heart. Mechanical unloading was studied in an experimental model of heterotopic heart transplantation in rats. Heart failure was experimentally induced by chronic volume overload achieved by creation of aorto-caval fistula. The second aim of this thesis was to discover if dietary induced increase in fatty acids concentration in heart tissue, specifically myristic, palmitic and palmitooleic, that are believed to promote physiological heart growth, could attenuate the course of cardiac atrophy. The third aim of this thesis was to examine if increased isovolumic loading obtained by intraventricular implantation of newly designed spring expander would attenuate the development of cardiac atrophy. The level of cardiac atrophy was evaluated as the weight loss of the heterotopically tranplanted heart compared to the control heart on days 7, 14, 21 and 28 after heterotopic transplantation. The cardiomyocyte width and the level of cardiac fibrosis was studied simultaneously. Mechanical unloading following heterotopic heart transplantation caused significant decrease in heart weight and cardiomyocyte width in all the time end-points. The progression of unloading-induced cardiac atrophy was even more expressed in heterotopically transplanted failed hearts. The increasement of above mentioned fatty acids after exposure to isocaloric high sucrose diet was confirmed. However, these increases were not associated with any change in the course of cardiac atrophy. The implantation of the spring expander significantly reduced the developement of cardiac atrophy at all the time end-points, but only in the failing hearts.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Martin Pokorný, Ph.D. 7.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Martin Pokorný, Ph.D. 183 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Martin Pokorný, Ph.D. 87 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MUDr. Petr Ošťádal, PhD. 173 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Vilém Rohn, CSc. 417 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 5.08 MB