velikost textu

Stav výslovnostních dovedností vybraných konsonantů u studentů v době zahájení bakalářského stupně studia

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stav výslovnostních dovedností vybraných konsonantů u studentů v době zahájení bakalářského stupně studia
Název v angličtině:
The state of pronunciation skills of selected consonants among the students at the commencement of bachelor degree.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Michaela Kokešová
Vedoucí:
PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Oponent:
PaedDr. Dagmar Švermová
Id práce:
168979
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra germanistiky (41-KG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-NJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
konsonantický systém, německý jazyk, český jazyk
Klíčová slova v angličtině:
Consonant system, German language, Czech language
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá stavem výslovnostních dovedností vybraných konsonantů u studentů v době zahájení bakalářského stupně studia. Cílem práce je zjistit úroveň výslovnosti konsonantů u studentů prvního ročníku germanistiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V teoretické části je detailně popsán německý a český konsonantický systém. Následně je provedena komparace obou systému. V praktické části jsou na základě porovnání obou systémů stanoveny problematické výslovnostní jevy. Tyto jevy jsou zkoumány pomocí sluchové analýzy nahrávek studentů, kteří zahajují studium germanistiky. Studentům šetření byl předložen text, ze kterého byla vybrána slova obsahující výslovnostní problematické jevy. Zkoumanými výslovnostními jevy byly hlásky Ich-Laut ve slovech welcher a Veilchen, Ach- Laut ve slovech suchen, dachte, nach a macht, Ang-laut ve slovech ging, Jünglinge, Fasching a bringt, konsonantické /r/ ve slovech grüßten, fragten, April, prodlužující /h/ ve slovech ihr, blüht a geht, jevy aspirace (přídech) u slov Wald, schönste, April a Oktober, a asimilace (spodoba) u slov Veilchen, wird, gelb, webt a sind. Asimilace byla v práci zkoumána z pohledu znělosti. Pro vyhodnocení výsledků byla zvolena hodnotící škála správně-dobře- chybně. Nejproblémovější byla hláska Ang-Laut, protože se tento konsonant v českém jazyce vyskytuje pouze jako poziční varianta fonému /n/ před konsonanty /k/ a /g/. V německém jazyce je tato hláska samostatným fonémem / Bezchybně bylo vyslovováno prodlužující /h/ (Dehnungs-H). Slova se změnou znělosti na konci slov byla vyslovována správně, protože se v této pozici vyskytuje i v českém jazyce. Ztráta znělosti nebyla provedena na začátku slova Veilchen. U českých souhlásek se přídechy nepoužívají, proto byla slova Wald a April vyslovena chybně.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This Bachelor thesis deals with the ability to correctly pronounce certain German consonants. The aim of this thesis is to ascertain the pronunciation abilities of new students of German studies on the Faculty of Education of Charles University. German and Czech consonant system is thoroughly described and compared in the theoretical part of this thesis. Difficult phenomena are listed, described and analyzed by the method of auditory analysis of students' recordings in the practical part. The studied phenomena were the phone Ich-Laut in the words welcher and Veilchen, Ach- Laut in suchen, dachte, nach and macht, Ang-Laut in ging, Jünglinge, Fasching and bringt, consonantal /r/ in the words grüßten, fragten, April, elongating /h/ in ihr, blüht and geht, asipiration in Wald, schönste, April and Oktober, and assimilation in words Veilchen, wird, gelb, webt and sind. Only the assimilation of voice (not articulation) was examined. The results were classified on the scale correct-good-wrong. The most difficult was the phone Ang-Laut, because the consonants appears in Czech only as an allophone of /n/ directly before the consonants /k/ and /g/. In German it’s an autonomous phone. The elongating /h/ (Dehnungs-H) was pronounced correctly. Words with the change of voice in the end of the word were pronounced correctly because this phenomenon also appears in Czech. Loss of voice wasn’t pronounced in the beginning of the word Veilchen. Czech consonants don’t have aspiration, words Wald and April were therefore pronounced incorrectly.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michaela Kokešová 1.75 MB
Stáhnout Příloha k práci Michaela Kokešová 25.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michaela Kokešová 130 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michaela Kokešová 123 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. 323 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Dagmar Švermová 432 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D. 152 kB