velikost textu

Naturalizovaná metodologie v antropologickém výzkumu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Naturalizovaná metodologie v antropologickém výzkumu
Název v angličtině:
Naturalized Methodology in Anthropological Research
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Karolína Drcmánková
Školitel:
doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D., Ph.D.
Mgr. Martin Paleček, Ph.D.
Id práce:
168873
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Etnologie (XETN)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 10. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
naturalismus|interpretativismus|metodologie|kauzalita|interpretace
Klíčová slova v angličtině:
naturalism|interpretativism|methodology|causality|interpretation
Abstrakt:
Název práce: Naturalizovaná metodologie v antropologickém výzkumu Autor: Karolína Drcmánková Katedra: Ústav etnologie Vedoucí disertační práce: doc. František Vrhel. CSc. Abstrakt: Text se zaměřuje na kritiku interpretativní metodologie sociálních věd, které se v 70. letech 20. století etablovaly na poli antropologie, z pohledu filozofie vědy, a to zejména naturalistického přístupu. Cílem je interdisciplinárně postihnout teoretické přístupy, které jsou diskutovány v rámci filozofie vědy. Jedná se zejména o argumenty proti epistemickému relativismu a postmoderní teoretické přístupy v antropologii. Vycházet budeme především z Quinovy koncepce naturalizované epistemologie, která poukazuje na důležitost užití metod, s nimiž pracují přírodní vědy. Text se dále zakládá na Darwinově sociální teorii a metodologickém holismu Alexe Rosenberga. Cílem práce je naturalizovat metodologii antropologického výzkumu, která bude korespondovat s metodologií přírodních věd a Quinova naturalismu. Koncept naturalizované antropologie je založen na kauzálním vysvětlení lidského jednání, zkoumání norem a pravidelností v lidském jednání a generalizaci. Naturalizovaná metodologie antropologického výzkumu ukáže, jak za pomoci užití metod přírodní vědy můžeme nejlépe objasnit povahu lidského jednání. Klíčová slova: naturalismus, interpretativismus, metodologie, kauzalita, interpretace.
Abstract v angličtině:
Title: Naturalized Methodology in Anthropological Research Author: Karolína Drcmánková Department: Ethnology Supervisor: doc. František Vrhel. CSc. Abstract: This paper focuses on critique of the interpretative methodology of social sciences from the position of modern philosophy of science. Our goal is to process the theoretical approaches which are discussed in the scope of philosophy of science in an interdisciplinary way. This particularly includes the arguments against epistemic relativism and postmodern theoretical approaches in anthropology. Our work is based mostly on Quin’s conception of naturalised epistemology which points out the importance of applying methods commonly used in natural science. Beside this our paper is also based on Darwin’s social theory and Alex Rosenberg’s concept of methodological holism. Our aim is to naturalize methodology of anthropological research which will be aligned with methodology of natural science and Quin’s naturalism. The conception of naturalized anthropology is based on causal explanation of human behaviour, research of standards and regularities in humans and generalization. Naturalized methodology of anthropological research will enable us to clarify the nature of human behaviour by using the methods of natural science. Keywords: naturalism, interpretativism, methodology, causality, interpretation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karolína Drcmánková 1.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karolína Drcmánková 109 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karolína Drcmánková 77 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Karolína Drcmánková 367 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. František Vrhel, CSc. 139 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D., Ph.D. 347 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Paleček, Ph.D. 419 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 657 kB