velikost textu

České konvertitky k islámu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
České konvertitky k islámu
Název v angličtině:
Czech women who converted to Islam
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michaela Davidová
Školitel:
doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc.
Oponenti:
PhDr. Barbora Půtová, Ph.D.
Mgr. Viola Pargačová, Ph.D.
Id práce:
168805
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Etnologie (XETN)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 12. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
islám|muslim|muslimka|víra|konverze|hidžáb|zahalování|náboženství|rodinný život|Česká republika
Klíčová slova v angličtině:
Islam|Muslim|faith|conversion|hijab|veiling|religion|family life|Czech Republic
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce se zabývá českými konvertitkami k islámu v kontextu České republiky v posledních letech s důrazem na změny ve společnosti. Práce se komplexněji věnuje životům konvertitek od motivů konverze k islámu a jednotlivým konverzním příběhům, přes partnerský a rodinný život, až po zahalování a postavení konvertitek ve vztahu ke společnosti a k nukleární rodině či zaměstnání. Celá disertační práce je založena na kvalitativním výzkumu, konkrétně na polo strukturovaných rozhovorech s respondentkami a jednotlivé kapitoly obsahují výpovědi samotných informátorek. Celý výzkum je obohacen o experiment zahrnující nošení hidžábu. Klíčová slova: islám, muslim, muslimka, víra, konverze, hidžáb, zahalování, náboženství, rodinný život, Česká republika
Abstract v angličtině:
Abstract This dissertation deals with Czech woman who converted to Islam in the context of the Czech Republic in recent years with an emphasis on changes in society. The thesis deals with the motives of conversion to Islam and individual conversion stories. Partners and family life, veiling and the position of converts in society and in relation to biological family and employment. The whole dissertation is based on qualitative research, namely on semi- structured interviews with respondents and individual chapters contain statements from the informants themselves. The whole research is enriched with an experiment involving wearing hijab. Key words: Islam, Muslim, Muslim, faith, conversion, hijab, veiling, religion, family life, Czech Republic
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Davidová 1.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Davidová 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Davidová 80 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Michaela Davidová 368 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc. 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. 244 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Viola Pargačová, Ph.D. 3.96 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 444 kB