velikost textu

Vztahy Československa a Sovětského svazu v době úpadku a rozpadu Sovětské říše

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztahy Československa a Sovětského svazu v době úpadku a rozpadu Sovětské říše
Název v angličtině:
Czechoslovak-soviet relations during the decline and collapse of the Soviet empire
Typ:
Disertační práce
Autor:
Ing. Timur Kashapov, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
PhDr. Emil Voráček, DrSc.
Id práce:
168800
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Moderní hospodářské a sociální dějiny (XMHD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Československo|Sovětský svaz|ekonomické reformy|hospodářská|vědeckotechnická a investiční spolupráce|vzájemný obchod
Klíčová slova v angličtině:
Czechoslovakia|Soviet Union|economic reforms|economic|investment|scientific and technical cooperation|mutual trade
Abstrakt:
Disertační práce se zabývá hospodářskopolitickými vztahy Sovětského svazu a Československa v 1992 a zahrnuje analýzu rozličných aspektů vzájemné tomu je rozčleněna do čtyř kapitol. První kapitola pojednává o 70. letech 20. století, včetně obchodní a vědeckotechnické Druhá kapitola je zaměřena na analýzu změn v československosovětských vztaz rámci reformních snah dvou generálních tajemníků J.V. Andropova a K.U. Černěnka. Třetí kapitola specifikuje vzájemný obchod v čase a struktuře v období Gorbačovovy Perestrojky. Analyzuje se i fenomén perestrojky jak v Sovětském svazu, tak v Československu, objasňují této části se též řeší otázka která ze zemí více profitoval ze stávající struktury vzájemného obchodu, investiční činnosti, vědeckotechnické kooperace a jiných oblastí erifikuje se také tvrzení, že s ohledem na strukturu obchodu byl Sovětský svaz pro ČSSR významný především dovozem surovin, recipročně Československo reprezentovalo pro sovětské hospodářství důležitý zdroj technologických postupů a produkce poptávky po strojírenské produkci a spotřebních výrobcích. Závěrečná část obsahuje analýzu vývoje obchodní směny, nastiňují se nejvýznamnější politické a diplomatické mezníky a jiné faktory, určující objem a charakter hospodářské kooperace ČSFR a SSSR/Ruské federace. Součástí kapitoly bylo i testování platnosti hypotézy, že obchodní vztahy mezi ČSFR a Ruskou federací byly po rozpadu sovětského bloku ovlivněny politickou situací, kvantifikace bezprostředních důsledků vlivu sovětského produkci v Československu a nastínění perspektiv spolupráce České republiky a Ruska v současnosti. Výzkum problematiky ukázal, že po celé uvedené období byl Sovětský svaz pro ČSSR jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů. Československo přitom vystupo primárně jako dodavatel strojírenského zboží a zařízení pro několik klíčových odvětví sovětského národního hospodářství, zatímco SSSR plnil roli dodavatele surovin. Prostudované materiály opravňují tvrdit, že tehdejší struktura vzájemného obchodu a vědeckotechnické a investiční spolupráce odpovídala spíš vojensko požadavkům SSSR. Nicméně v určitých oblastech ČSSR těžilo ze stávajíc sovětskočeskoslovenské spolupráce. Klíčová slova: Československo, Sovětský svaz, ekonomické reformy, hospodářská, vědeckotechnická a investiční spolupráce, vzájemný obchod
Abstract v angličtině:
cooperation in the 1970’s. Soviet relations during two General Secretaries’ reign – Chernenko and examines influence of theirs reform efforts on two countries’ Disertační práce se zabývá hospodářskopolitickými vztahy Sovětského svazu a Československa v 1992 a zahrnuje analýzu rozličných aspektů tomu je rozčleněna do čtyř kapitol. První 70. letech 20. století, včetně obchodní a vědeckotechnické spolupráce. Druhá kapitola je zaměřena na analýzu změn v českoslove sovětských vztazích v rámci reformních snah dvou generálních tajemníků J.V. Andropova a K.U. Černěnka. Třetí kapitola specifikuje vzájemný obchod v čase a struktuře v Gorbačovovy Perestrojky. Analyzuje se i fenomén perestrojky jak v Sovětském svazu, tak v Československu, objasňují se její podstata a vliv na vzájemné vztahy. této části se též řeší otázka která ze zemí více profitoval ze stávající struktury vzájemného obchodu, investiční činnosti, vědeckotechnické kooperace a aterální kooperace. Verifikuje se také tvrzení, že s ohledem na strukturu obchodu byl Sovětský svaz pro ČSSR významný především dovozem surovin, recipročně Československo reprezentovalo pro sovětské hospodářství důležitý zdroj technologických postupů a pro strojírenské produkci a spotřebních výrobcích. Závěrečná část obsahuje analýzu vývoje obchodní směny, nastiňují se nejvýznamnější politické a diplomatické mezníky a jiné faktory, určující objem a charakter hospodářské kooperace ČSFR a SSSR/Ruské federace. Součástí kapitoly bylo i testování platnosti hypotézy, že obchodní vztahy mezi ČSFR a Ruskou federací byly po rozpadu sovětského bloku ovlivněny politickou situací, kvantifikace bezprostředních důsledků vlivu sovětského eko Československu a nastínění perspektiv spolupráce České republiky a Ruska současnosti. Výzkum problematiky ukázal, že po celé uvedené období byl Sovětský svaz pro ČSSR jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů. Československo přitom vystupovalo primárně jako dodavatel strojírenského zboží a zařízení pro několik klíčových odvětví sovětského národního hospodářství, zatímco SSSR plnil roli dodavatele surovin. Prostudované materiály opravňují tvrdit, že tehdejší struktura ájemného obchodu a vědeckotechnické a investiční spolupráce odpovídala spíš strategickým požadavkům SSSR. Nicméně v určitých oblastech ČSSR těžilo ze stávajíc ětskočeskoslovenské spolupráce.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Timur Kashapov, Ph.D. 1.58 MB
Stáhnout Příloha k práci Ing. Timur Kashapov, Ph.D. 216 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Timur Kashapov, Ph.D. 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Timur Kashapov, Ph.D. 93 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Ing. Timur Kashapov, Ph.D. 309 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. 58 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. 1.28 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Emil Voráček, DrSc. 1.08 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.7 MB