velikost textu

Soucit se sebou a jeho role v regulaci emocí, udržování duševního zdraví a duševní pohody

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Soucit se sebou a jeho role v regulaci emocí, udržování duševního zdraví a duševní pohody
Název v angličtině:
Self-compassion and its role in emotion regulation, maintaining mental health and well-being
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Jan Benda, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.
Doc.MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.
Id práce:
168795
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Klinická psychologie (XPSK)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 5. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
soucit se sebou|regulace emocí|zkušenosti z dětství|duševní zdraví|osobní pohoda
Klíčová slova v angličtině:
self-compassion|emotion regulation|childhood experiences|mental health|well-being
Abstrakt:
Soucit se sebou a jeho role v regulaci emocí, udržování duševního zdraví a osobní pohody PhDr. Jan Benda Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. Abstrakt Východiska. Častá komorbidita psychických poruch stejně jako nejnovější poznatky neurobiologie obracejí v posledních letech pozornost odborníků k takzvaným transdiagnostickým faktorům, mimo jiné i k potížím v regulaci emocí a k soucitu se sebou. Zdá se, že tyto faktory hrají důležitou roli v etiologii řady duševních poruch i v udržování duševního zdraví a osobní pohody. Cíle. Cílem této práce bylo teoreticky prodiskutovat a následně výzkumně prověřit předpokládaný vztah mezi vřelostí rodičů v dětství, soucitem se sebou a regulací emocí. Soubor a procedura. 440 dospělých respondentů (141 mužů a 299 žen) vyplnilo v online šetření Zkrácený dotazník zapamatovaného rodičovského chování (s-EMBU), krátkou formu Škály potíží v regulaci emocí (DERS-SF-CZ) a Škálu soucitu se sebou (SCS-CZ) spolu s několika demografickými otázkami. Statistická analýza. S využitím programu IBM SPSS Statistics-23 byly provedeny výpočty deskriptivní statistiky a Pearsonových korelačních koeficientů. Vliv pohlaví a vzdělání na skóry klíčových proměnných byl testován pomocí dvoucestné vícerozměrné analýzy rozptylu (MANOVA). Rozdíly ve velikosti korelací u mužů a žen jsme porovnali s využitím Fisherovy z-transformace. Provedli jsme také mediační analýzu dle metody Barona a Kennyho. Výsledky. Výsledky odhalily signifikantní korelace mezi sledovanými proměnnými a ukázaly, že soucit se sebou byl signifikantním mediátorem efektu emoční vřelosti rodičů v dětství na potíže v regulaci emocí. Emoční vřelost rodičů v dětství korelovala v našem souboru se soucitem k sobě i s potížemi v regulaci emocí signifikantně silněji u mužů než u žen. Omezení studie. Tato studie využila výlučně sebeposuzovací dotazníky a respondenti navíc hodnotili vřelost svých rodičů retrospektivně ve vzpomínkách. Klíčová slova: soucit se sebou, regulace emocí, zkušenosti z dětství, duševní zdraví, osobní pohoda
Abstract v angličtině:
Self-compassion and its role in emotion regulation, maintaining mental health and well-being PhDr. Jan Benda Supervisor: prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. Abstract Background. Frequent comorbidity of mental disorders together with the latest findings in neurobiology have been drawing attention of health professionals over the past years to so- called transdiagnostic factors, including, but not limited to difficulties in emotion regulation and self-compassion. It seems that these factors play a significant role in the etiology of many mental disorders as well as in the maintenance of mental health and well-being. Objectives. The aim of this thesis was to theoretically discuss and scientifically verify the expected relationship between parental emotional warmth in childhood, self-compassion and emotion regulation. Sample and procedure. 440 adult respondents (141 men and 299 women) completed the questionnaire “My Memories of Upbringing”- Short Form (s-EMBU), the Difficulties in Emotion Regulation Scale-Short Form (DERS-SF-CZ) and the Self-Compassion Scale (SCS-CZ) together with several demographic questions in an online survey. Statistical analysis. Descriptive statistics and the Pearson's correlation coefficients were calculated using IBM SPSS Statistics-23 software. The effect of gender and education on key variables was tested using two-way multivariate analysis of variance (MANOVA). Gender differences in correlations were compared using Fisher's r-to-z transformation. We also performed mediation analysis according to Baron and Kenny's procedure. Results. The results revealed significant correlations between the observed variables and showed that self-compassion was a significant mediator of the relationship between parental emotional warmth in childhood and difficulties in emotion regulation. The correlations of parental emotional warmth in childhood with self-compassion as well as with difficulties in emotion regulation were significantly higher in men than in women. Study limitations. This study relied exclusively on self-report measures. Respondents evaluated their parents' warmth only retrospectively. Keywords: self-compassion, emotion regulation, childhood experiences, mental health, well-being
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jan Benda, Ph.D. 2.41 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Jan Benda, Ph.D. 836 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jan Benda, Ph.D. 207 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jan Benda, Ph.D. 170 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Jan Benda, Ph.D. 592 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. 640 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D. 894 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc.MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc. 296 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 158 kB