velikost textu

Pavel Tigrid v kontextu kultury poválečného exilu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pavel Tigrid v kontextu kultury poválečného exilu
Název v angličtině:
Pavel Tigrid in Context of Postwar Exile Culture
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Renáta Bohuslavová
Vedoucí:
prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Oponent:
PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Id práce:
168717
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CJL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Exil|Pavel Tigrid|Kultura|Tisk|rozhlas|Rádio Svobodná Evropa
Klíčová slova v angličtině:
Exile|Pavel Tigrid|Culture|Press|radio|Radio Free Europe
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce analyzuje činnost československého novináře Pavla Tigrida, jakožto jednoho z čelných představitelů prvního poválečného exilu, v kontextu kulturního, společenského a politického vývoje československé emigrace v letech 1948 až 1953. Vychází z podrobného studia česky a slovensky psaných exilových periodik, s nimiž je činnost Pavla Tigrida spojená. Do roku 1953 se jedná o týdeníky Doba, Svoboda, Svobodný zítřek a měsíčník Skutečnost. Práce se tak opírá o periodika dostupná v pražské knihovně Libri Prohibiti, o vzpomínkové knihy a základní sekundární literaturu. Podstatná část se věnuje také jeho rozhlasovým projevům z Rádia Svobodná Evropa v letech 1951 až 1952, kdy byl programovým ředitelem mnichovské sekce. Klíčová slova: Pavel Tigrid, tisk, kultura, rozhlas, exil, Rádio Svobodná Evropa
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis analyzes the activities of the Czechoslovak journalist Pavel Tigrid, as one of the leading representatives of the first post-war exile. This thesis analysis his impact in the context of the cultural, social and political development of Czechoslovak emigration in the years 1948-1953. It focuses mainly on the Tigrid’s texts published in Czech and Slovak language exile periodicals. During the time, which were magazines Doba, Svoboda, Svobodný zítřek and the monthly Skutečnost. The thesis is based on resources available in the Prague Libri Prohibiti library, on memorial books and basic secondary literature. It has also devoted a substantial part of his radio speeches from Radio Free Europe between 1951 and 1952, when he was program director of the Munich section. Keywords: Pavel Tigrid, press, culture, radio, exil, Radio Free Europe
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Renáta Bohuslavová 858 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Renáta Bohuslavová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Renáta Bohuslavová 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. 179 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Luboš Merhaut, CSc. 88 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB