velikost textu

Skauting v postmoderní době

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Skauting v postmoderní době
Název v angličtině:
Scouting in the Postmodern Era
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Ondřej Vanke
Oponenti:
doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc.
PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
Konzultant:
doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Id práce:
168688
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Pedagogika (PED)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
21. 4. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Autor se v rigorózní práci s názvem Skauting v postmoderní době zabývá vznikem podmínek pro mimoškolní výchovu a zevrubným konkrétním popisem historie, poslání a principů skautingu. Toto téma je důležité z toho důvodu, že skautské hnutí dovršilo 100. výročí své existence, nic neztratilo na své přitažlivosti pro mladé lidi a naopak oslovuje stále větší množství dospělých. Práce se formou komparativního studia historických pramenů a aktuálního dění zabývá analýzou didaktiky, metodologie a vývoje skautingu v mezinárodních podmínkách a jeho specifickým vývo-jem v českých zemích, který byl často ovlivňován politickou situací. Proto reflektuje zejména zasazení skautingu do postmoderní doby a objasňuje výzvy skautské činnosti pro budoucnost ja-kožto součásti mimoškolní výchovy s cílem všestranného osobního rozvoje kompetencí dětí a mladých lidí. Skauting je tak chápán jako příspěvek k obecné všenápravě. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The author of the doctoral thesis titled Scouting in the postmodern era deals with the creation of conditions for extracurricular education and comprehensive specific description of the history, mission and principles of Scouting. This topic is important because the Scout Movement had com-pleted the 100th anniversary of its existence, it has lost none of its appeal to young people and vice versa appeals to a growing number of adults. This thesis, through the comparative study of historical sources and current events, analyses didactics, methodology and development of Scouting in the international environment and its specific development in Czech countries, often influenced by particular political situation. Therefore, it reflects particularly the position of Scouting in postmodern era and explains the challenges of Scout activities for the future as part of extracurricular education with the aim to developing universal personal skills of children and young people and contribution of Scouting to general improvement of social environment. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Ondřej Vanke 6.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Ondřej Vanke 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Ondřej Vanke 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc. 107 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 304 kB