text size

Postavenie štátnych fondov v Slovenskej a Českej republike

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Postavenie štátnych fondov v Slovenskej a Českej republike
Titile (in english):
Position of state funds in the Slovak and the Czech Republics
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Marian Horváth
Supervisor:
prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Opponent:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Thesis Id:
168629
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Financial Law and Finances (22-KFP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
11/01/2016
Defence result:
Pass
Language:
Slovak
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Predmetom rigoróznej práce je priniesť ucelený právny rozbor zadanej problematiky štátnych fondov pôsobiacich na území Slovenskej republiky a Českej republiky s dôrazom na ich postavenie vyplývajúce priamo z obsahu právnej úpravy, ktorá je súčasťou právnych poriadkov týchto dvoch štátov. Štátne fondy sú predmetom úpravy rozpočtového práva chápaného v postavení pododvetvia finančného práva, v rámci ktorého sú tieto zákonom vymedzené ako právnické osoby zriaďované na základe zákona a majúc postavenie decentralizovaných administratívnych jednotiek. Cieľom práce je priblížiť spomínanú problematiku a poskytnúť tak podrobný prehľad a ucelené zhrnutie pomocou analýzy predmetnej témy. V práci je zakomponovaná snaha za pomoci uplatnenia komparatívnej metódy poukázať na príbuzné a odlišné znaky v právnom postavení prípadne samotnej činnosti štátnych fondov. Kľúčové slová: štátne fondy, postavenie štátnych fondov, príjmy fondu, výdavky fondu, rozpočet fondu, podmienky poskytovania prostriedkov fondu, spôsob využitia prostriedkov fondu, rozpočtové právo, dotácie a úvery.
Abstract:
ABSTRACT The aim of the thesis is to present consistent analysis of the given topic dealing with state funds in the Slovak and the Czech Republics, emphasising their positions that directly stem from the content of the legal form that is a part of legal order of the two above mentioned states. State funds are regulated by fiscal law that is understood as a sub-branch of fiscal law within which these are defined as a corporate body established on the basis of law and they have a position of decentralised administrative units. The goal of the thesis is to clarify the analysed topic and to offer a detailed review and conclusion of the topic by means of its analysis. In the work we implemented the method of comparative analysis by means of which we were able to detect similarities and differences of the legal status or of state funds and their functioning. Key words: state funds, position of state funds, income of the fund, expenditures of the fund, conditions for granting the money for the fund, form of using the grants of the fund, fiscal law, dotation and loans.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Marian Horváth 1.13 MB
Download Abstract in czech Marian Horváth 142 kB
Download Abstract in english Marian Horváth 6 kB
Download Supervisor's review prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 41 kB
Download Opponent's review doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 609 kB
Download Defence's report 159 kB