velikost textu

Právní aspekty elektronizace správy daní

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní aspekty elektronizace správy daní
Název v angličtině:
Legal Aspects of Tax Administration Electronisation
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. et Mgr. Michal Tuláček
Školitel:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Oponenti:
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
JUDr. Ondřej Trubač, LL.M., Ph.D.
Id práce:
168587
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Finanční právo a finanční věda (FINANCNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
elektronizace správy daní
Klíčová slova v angličtině:
electronization of tax administration
Abstrakt:
Tématem práce jsou právní aspekty využívání informačních a komunikačních technologií při správě daní. Správa daní je specifickou oblastí veřejné správy, a proto lze předpokládat, že se tato specifika projeví také při elektronizaci správy daní. Základním rozdílem mezi správou daní a veřejnou správou obecně je způsob práce s informacemi, protože správa daní je založena na překonávání informační asymetrie mezi správcem daně a daňovým subjektem. Při správě daní je proto více než v jiných oblastech veřejné správy nutné chránit informace, protože bez jejich účinné ochrany by se ještě více snížila ochota daňových subjektů je správci daně sdělovat. V úvodu práce jsou položeny 4 výzkumné otázky: (1.) Co je elektronizace správy daní, v čem spočívá a překrývá se s elektronizací veřejné správy obecně? (2.) Jaké právní aspekty má elektronizace správy daní v oblastech specifických pouze pro správu daní? (3.) Je v oblastech specifických pouze pro správu daní de lege lata právní úprava elektronizace správy daní dostatečná? (4.) Řídí se v oblastech specifických pouze pro správu daní elektronizace správy daní stejnými právními principy, jako elektronizace veřejné správy? Struktura práce sleduje tyto výzkumné otázky. Nejprve je rozebrána a vymezena elektronizace správy daní jako neprávní jev. Elektronizace správy daní není pouze teoreticky vymezena, ale je nalezen a popsán její současný obsah a trendy, jejichž zavedení je pravděpodobné. Následně jsou zkoumány jednotlivé právní aspekty elektronizace správy daní, a to jak v obecné rovině, tak se zaměřením na vybrané právní problémy v oblasti elektronické komunikace při správě daní, externí správy informačních systémů správce daně, zásahů do soukromí při správě daní a odpovědnosti za selhání nástrojů poskytnutých správcem daně k sestavení daňového tvrzení. Pozornost je pak věnována také posouzení uplatnění právních principů elektronizace veřejné správy při elektronizaci správy daní a formulaci právních principů vlastních elektronizaci správy daní.
Abstract v angličtině:
The topic of the thesis focuses on legal aspects of the use of information and communications technologies in tax administration. Tax administration is a specific area of public administration. Therefore, one would assume that its specifics are reflected in the tax administration electronisation as well. The basic difference between the tax administration and general public administration is in the way of handling information. One of the main tasks of tax administration is to overcome an information asymmetry between tax offices and taxpayers. Therefore, it is necessary to protect the information collected during tax administration. The protection must be more effective than in other areas of public administration, as with an ineffective protection of information, the willingness of taxpayers to communicate them to the tax authorities would be significantly hindered. In the thesis, there are 4 research questions formulated: (1) What is the tax administration electronisation, what does it embody and how does it overlap with the general public administration electronisation? (2) What are the legal aspects of tax administration electronisation in its tax related specific areas? (3) Does the current law suffice in the tax related specific areas of tax administration electronisation? (4.) Are its tax related specific areas governed by the same legal principles as the general public administration electronisation? This thesis’s structure follows these research questions. First, the electronisation of tax administration is analysed and defined as a non-legal phenomenon. Moreover, its current content and trends, which are likely to be implemented, are identified and described. Subsequently, individual legal aspects of the tax administration electronisation are examined, both in general and with a focus on selected legal issues. These issues cover areas of electronic communication in tax administration, outsourcing of the tax information systems management, intrusion into the privacy of the taxpayers during tax administration, and liability for failure of instruments provided by the tax office used for filling tax returns. Finally, there are analysed legal principles of general public administration electronisation and their applicability in the tax administration electronisation. Finally, there are formulated legal principles governing the tax administration electronisation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. et Mgr. Michal Tuláček 2.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. et Mgr. Michal Tuláček 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. et Mgr. Michal Tuláček 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 351 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Trubač, LL.M., Ph.D. 78 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 149 kB