velikost textu

Sankcionování mladistvých - srovnávací studie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sankcionování mladistvých - srovnávací studie
Název v angličtině:
Sanctioning of adolescents - comparative study
Typ:
Disertační práce
Autor:
Lucie Stupková
Školitel:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. Ph.D.
Id práce:
168578
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Trestní právo, kriminologie a kriminalistika (TRESTNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mladistvý, zákon o soudnictví ve věcech mládeže, sankcionování, výchovná, ochranná a trestní opatření
Klíčová slova v angličtině:
juvenile, Juvenile Justice Act, sanctioning, the instructional, protective and punitive measure
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce se zaměřuje na problematiku sankcionování mladistvých v České republice podle zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů. Klade si za cíl analyzovat českou právní úpravu sankcionování mladistvých, porovnat ji se zahraničními právními úpravami, zhodnotit poznatky z aplikační praxe a zjistit četnost využívání jednotlivých institutů s přihlédnutím k míře aplikování prvků restorativní justice. Porovnává jednotlivé etapy vývoje právní úpravy v této oblasti v českých zemích a zaměřuje se na okolnosti a důvody přijetí zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Zkoumá, zda systém a druhy sankcí a rovněž jiná řešení trestních věcí mladistvých, která zákonodárce v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže upravil, odpovídají potřebám mladistvých a mohou skutečně představovat účinné řešení jejich situace a zároveň účinně chránit společnost. Detailně rozebírá jednotlivé možné způsoby reakce na provinění spáchaná mladistvými, tyto kriticky hodnotí a srovnává s reakcemi na trestnou činnost dospělých pachatelů. Také seznamuje čtenáře s analýzou četnosti využívání jednotlivých institutů s přihlédnutím k míře aplikování prvků restorativní justice. Rovněž poskytuje srovnání se sankcionováním mladistvých ve Slovenské republice a Francouzské republice. Poukazuje na nedostatky či problematické aspekty právní úpravy sankcionování mladistvých a obsahuje návrhy, jak by tyto bylo vhodné do budoucna řešit a českou právní úpravu sankcionování mladistvých tak de lege ferenda zdokonalit.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis focuses on the issue of sanctioning juveniles in the Czech Republic according to the Act No. 218/2003 Coll. on the criminal responsibility of juveniles and jurisdiction of juveniles (hereinafter referred to as the “Juvenile Justice Act”). The aim of the thesis is to analyze the Czech legal regulation of sanctioning juveniles, compare it with foreign legal regulations, evaluate the knowledge from application practice and find out the frequency of use of individual institutes with regard to the extent of application of restorative justice elements. It compares various periods of the development of legislation in this area in the Czech lands and focuses on circumstances and reasons for adopting the Juvenile Justice Act. It examines whether the system and types of sanctions, as well as other solutions to criminal matters of juveniles, which the legislator has regulated in Juvenile Justice Act, correspond to the needs of juveniles and whether it can truly represent an effective solution to their situation and at the same time effectively protect society. It analyzes in detail the various possible ways of responding to offenses committed by juveniles, critically evaluates them and compares them to responses to adult offenders. It also apprises readers of an analysis of the frequency of use of individual institutes, taking into account the degree of application of restorative justice elements. It also provides a comparison with sanctions imposed on juveniles according to the legislation of Slovakia and France. Finally it points out the shortcomings or problematic aspects of the legal regulation of sanctioning juveniles and contains suggestions on how the legal regulation of sanctioning juveniles should be appropriately improved in the future.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lucie Stupková 2.99 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lucie Stupková 272 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lucie Stupková 275 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 126 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 279 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. Ph.D. 194 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB
Stáhnout Errata Lucie Stupková 436 kB