velikost textu

Vybrané otázky trestní odpovědnosti právnických osob

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané otázky trestní odpovědnosti právnických osob
Název v angličtině:
Selected issues of criminal liability of legal entities
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Slobodník
Školitel:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponenti:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
Id práce:
168571
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Trestní právo, kriminologie a kriminalistika (TRESTNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Trestní odpovědnost právnických osob, compliance program, přičitatelnost
Klíčová slova v angličtině:
Criminal liability of legal persons, Compliance program, Imputability
Abstrakt:
Název disertační práce v českém jazyce, abstrakt v českém jazyce a 3 klíčová slova v českém jazyce Název disertační práce v českém jazyce: Vybrané otázky trestní odpovědnosti právnických osob Abstrakt v českém jazyce: Autor disertační práce předkládá své úvahy ke kontroverznímu tématu trestního sankcionování právnických osob ve vybraných zemích Evropské unie. Problematikou trestního sankcionování právnických osob se nezabývá pouze odborná veřejnost v České republice, ale jedná se téma kontroverzní napříč dalšími evropskými státy. Téma zůstává aktuální, o čemž svědčí nejen časté odborné konference, kde se jedná o hojně diskutované téma, ale též legislativní aktivity v České republice, sousedních státech, ale i zbytku Evropy. Je zřejmé, že jednotliví zákonodárci stále hledají optimální zakotvení účinného sankcionování právnických osob včetně institutů s tím spojených. Ve druhé kapitole této práce se intenzivně věnujeme platným a účinným mezinárodním a nadnárodním dokumentům, když v rovině mezinárodního práva analyzujeme mezinárodní smlouvy a doporučení mezinárodních organizací, a dále též unijní předpisy s charakterem nadnárodního pramene práva. Díky skutečnosti, že jednotlivé zkoumané prameny obsahují požadavky ryze obecného charakteru, vyznívá pro řadu států pozitivně hodnocení implementace nadnárodních a mezinárodních závazků, neboť jednotlivé státy až na výjimky standardně implementují ustanovení o odpovědnosti právnických osob. Povinnostem dostojí i právní řád, který neobsahuje koncept trestněprávní odpovědnosti právnických osob, čehož je typickým příkladem Spolková republika Německo a její systém správních sankcí. Pro úplnost se čtenáři poskytují též rozsáhlejší demostrativní výčty těchto právních nástrojů. V navazující kapitole čtenáři poskytujeme analýzu právní úpravy sankcionování právnických osob za trestné činy ve vybraných státech Evropské unie, ve které rozebíráme otázky rozsahu kriminalizace v širším smyslu a detailněji zkoumáme klíčové atributy každé úpravy sankcionování právnických osob, mezi které patří vymezení osobní působnosti zákona, rozsah kriminalizace v užším smyslu, přičitatelnost trestného činu právnické osobě se zaměřením na jednání orgánu právnické osoby a jednání zaměstnanců právnické osoby Zároveň se věnujeme možnostem exkulpace, jenž jednotlivé právní řády nabízí. Samostatnou kapitolu věnujeme tzv. compliance programu a možnostem exkulpace při správné implementaci adekvátních, dostačujících, interních opatření s cílem je předcházet páchání trestné činnosti. Poté navazujeme zkoumáním tzv. rekodifikačního balíčku správního práva trestního, který nabyl 1. července 2017 účinnosti a který poprvé v naší historii přinesl kodex správního práva trestního. 3 klíčová slova v českém jazyce: Trestní odpovědnost právnických osob, compliance program, přičitatelnost
Abstract v angličtině:
Název disertační práce v anglickém jazyce, abstrakt v anglickém jazyce a 3 klíčová slova v anglickém jazyce Název disertační práce v anglickém jazyce: Selected issues of criminal liability of legal entities Abstrakt v anglickém jazyce: The author of the propounded thesis is dealing with a controversial issue of criminal sanctioning of legal entities in selected countries of the European Union. With the presented topic of criminal liability of legal entities is not only engaged the specialized public in the Czech Republic, but it is also a controversial theme among other European states. The topic remains current, as is witnessed not only by the frequent expert conferences, but also by the legislative activity in the Czech Republic, neighbouring countries and other parts of Europe. It is clear that individual legislators are still seeking the optimal embedding of effective sanctions against legal entities, including related penal institutes. The second chapter of this thesis is devoted to valid and effective international and transnational documents, which are closer examined. Due to the fact that each of the sources contains just general requirements, a number of states are positively assessed when implementing the transnational and international commitments, because these states, except few of them, implement the provisions about corporate liability. Obligations is fulfilled even by the state, of which legal order does not include the concept of criminal liability of legal persons, a typical example is provided by the Federal Republic of Germany and its system of administrative sanctions. For the sake of completeness, the reader is also provided with the extensive demonstrative lists of these legal instruments. In the following chapter the readers are provided with an analysis of legal regulations of the sanctioning of legal entities in particular countries of the European Union. The author is dealing with issues of criminalization in the broader sense, especially examining in detail the key features of any regulation of sanctioning the legal entities, e.g. in a criminalization in strict sense, the imputability of a criminal offense to a legal person, and last but not least a definition of a personal scope of the law. At the same time, the author is examining the possibilities of exclusion of liability offered by the various legal orders. A separate chapter is devoted to a so-called compliance program, which is capable to exclude liability with the proper implementation of adequate, sufficient and internal measures aimed to prevent the commission of crime. The following chapter proceed to examine the so-called “Recodification Package of Administrative Penal Law”, which came into force on 1st July 2017 and which for the first time in our history brought a separate Code of Administrative Penal Law. 3 klíčová slova v anglickém jazyce: Criminal liability of legal persons, Compliance program, Imputability
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Slobodník 2.52 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Martin Slobodník 1.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Slobodník 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Slobodník 140 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 234 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 454 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. 309 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 236 kB