velikost textu

Vliv judikatury na české vnitrostátní a mezinárodní rozhodčí řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv judikatury na české vnitrostátní a mezinárodní rozhodčí řízení
Název v angličtině:
Case law influence on Czech national and international arbitration proceedings
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Věra Sedloňová, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Oponenti:
JUDr. Milan Müller, Ph.D.
JUDr. Ing. Bohumil Poláček
Id práce:
168565
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu (MPS-PMO)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
arbitrabilita, judikatura, rozhodce, rozhodčí řízení, soudní řízení
Klíčová slova v angličtině:
arbitrability, case law, arbitrator, arbitration proceedings, judicial proceedings
Abstrakt:
Vliv judikatury na české vnitrostátní a mezinárodní rozhodčí řízení Abstrakt a klíčová slova v českém jazyce Rozhodčí řízení představuje vedle civilního soudního řízení jeden ze způsobů řešení majetkových sporů v soukromoprávních poměrech. Rozhodčí řízení má za sebou dlouhou dobu existence. Na našem území existovalo již za vlády Karla IV. Mezi uznávané rozhodce patřili dva významní jihočeští rybníkáři Jakub Krčín a Štěpánek Netolický. K významnému rozvoji rozhodčího řízení došlo po roce 1949, kdy byl v květnu 1949 zřízen stálý rozhodčí soud Rozhodčí soud při Československé obchodní komoře, který existuje dodnes pod názvem Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Právní úprava rozhodčího řízení doznávala změn. K zásadní změně došlo v roce 1964, kdy nabyl účinnosti zákon č. 98/1963 Sb., o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů, který připustil rozhodčí řízení jen ve vztazích z mezinárodního obchodního styku a jen právnickými osobami, tehdy podniky zahraničního obchodu. K zásadní změně pak došlo od 1. 1. 2015, kdy nabyl účinnosti zákon č. 216/2014 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, který podstatně rozhodčí řízení liberalizoval a připustil i ve vztazích mezi fyzickými osobami a ve vztazích čistě vnitrostátních. Rozhodčí řízení tak našlo široké uplatnění. Některé subjekty z oblasti nebankovních poskytovatelů půjček soukromým osobám začaly rozhodčí řízení zneužívat ve svůj prospěch, objevovaly se excesy, které vyústily jednak v rušení rozhodčích nálezů obecnými soudy, jednak k vyloučení spotřebitelských sporů z rozhodčího řízení vůbec od 1. 12. 2016. Rozhodčí řízení v současné době nemá dobrou pověst a počet rozhodovaných sporů se snižuje. Disertační práce je věnována problematice judikatury Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Rozhodčího soudu a jejího vlivu na rozhodčí řízení tuzemské i zahraniční. Cílem disertační práce je posouzení vlivu judikatury jak na změny právní úpravy rozhodčího řízení, tak i na praxi samotného rozhodčího řízení, a vytvoření teoretické práce pro další zkoumání dané problematiky či pro legislativní práce pro případnou změnu tuzemské právní úpravy rozhodčího řízení. Při tvorbě disertační práce byly použity vědecké metody zkoumání, a to analýza, syntéza, dedukce a komparativní metoda. Autorka si stanovila čtyři hypotézy – první: Judikatura Ústavního soudu České republiky a Nejvyššího soudu České republiky dotváří právo rozhodčího řízení a působí pozitivně na realizaci rozhodčího řízení v České republice. Druhá: Právní úprava arbitrability a rozhodčí smlouvy v České republice odpovídá světovým trendům. Třetí: Rozhodování spotřebitelských sporů v rozhodčím řízení vedlo k legislativnímu zákazu spotřebitelského rozhodčího řízení vůbec. Čtvrtá: Judikatura Rozhodčího soudu o jeho pravomoci je v souladu se zákonným rámcem stanoveným ZRŘ. Vzhledem k rozsahu disertační práce byla pozornost zaměřena na vybrané otázky rozhodčího řízení: zhodnocení stavu rozhodčího řízení v České republice, vztahu soudního a rozhodčího řízení, vztahu insolvenčního a rozhodčího řízení, právní povaze rozhodčího řízení, arbitrabilitě a pravomoci rozhodců, rozhodčí smlouvě, osobě rozhodce a přezkumu rozhodnutí rozhodců. Autorka disponoval k řešení všech vybraných otázek dostatek judikatury, která různým způsobem dotvářela současnou právní úpravu rozhodčího řízení a praxi rozhodčího řízení. Některé judikáty však vyvolaly nesouhlasné reakce odborné veřejnosti, jako bylo rozhodnutí o smluvní povaze rozhodčího řízení, poučovací povinnosti rozhodců či věcnému přezkumu přezkumu rozhodčích nálezů v rozhodčím řízení. Pokud jde o potvrzení či nepotvrzení stanovených hypotéz, tak v průběhu psaní disertační práce se autorka domnívá, že třetí a čtvrtá hypotéza se potvrdily, první hypotéza a druhá hypotéza se potvrdily částečně. De lege ferenda autorka doporučuje umožnit cizincům rozhodovat jako rozhodci vnitrostátní spory a umožnit rozhodcům ve výjimečných případech nařizovat předběžná opatření. Autorka se domnívá, že rozhodčí řízení v České republice si samo musí získat důvěru, zejména transparentní činností rozhodců v průběhu celého rozhodčího řízení, protože důvěra od státních orgánů a politiků nestačí. Klíčová slova: arbitrabilita, judikatura, rozhodce, rozhodčí řízení, soudní řízení
Abstract v angličtině:
Case law influence on Czech national and international arbitration Proceedings Abstract Arbitration proceedings represent, besides civil judicial procedures, one of the methods for solution of material disputes in private-law relations. Arbitration proceedings have been used for quite a long time. In our territory they were used already under the rule of Charles IV. For example, Jakub Krčín and Štěpánek Netolický, who were well-known artificial lake engineers, belonged among highly appreciated arbitrators. Significant development of arbitration proceedings was registered after 1949, when the Steady Arbitration Court was established at the Czechoslovak Chamber of Commerce in May 1949 and exists up to now under the name “Arbitration Court attached to the Czech Chamber of Commerce and the Agricultural Chamber of the Czech Republic”. Legal regulation of arbitration proceedings was undergoing various changes. A principal change occurred in 1964, when the Act no. 98/1963 Coll., on arbitration proceedings in international trade and on enforcement of arbitration awards entered into force, admitting arbitration proceedings only in international trade relations and only for legal entities, at that time foreign trade enterprises. Another principal change then occurred as at 1 January 2015, the effective date of the Act no. 216/2014 Coll., on arbitration proceedings and enforcement of arbitration awards, which brought essential liberalisation of arbitration proceedings, admitting them also in relations between natural persons and in purely national relations. This means that arbitration proceedings have found a wide range of applications. Some entities from the sector of non-bank providers of loans aimed at private persons started to misuse arbitration proceedings to their own benefits, it was possible to see various excesses leading to cancellation of arbitration awards by general courts of law on the one hand, and to exclusion of consumer disputes from arbitration proceedings as such (since 1 December 2016) on the other hand. The current reputation of arbitration proceedings is not good and the number of disputes decided tends to decrease. The Dissertation is focused on issues of case law of the Constitutional Court, Supreme Court and Arbitration Court and its influence on arbitration proceedings, both domestic and foreign. The aim of the Dissertation is assessment of the case law influence on modifications in legislation regulating arbitration proceedings as well as on the practice of actual arbitration proceedings, and creation of a theoretical study for further research of these issues for legislative studies which could be used for a possible amendment to national legal regulations relating to arbitration proceedings. The Dissertation has been drawn up with the use of scientific methods of investigation, namely analysis, synthesis, deduction and comparative method. The author has set out four hypotheses – First: Case law of the Constitutional Court of the Czech Republic and of the Supreme Court of the Czech Republic finalises the law system regulating arbitration proceedings and has positive influences on implementation of arbitration proceedings in the Czech Republic. Second: Legal regulation of arbitrability and of arbitration agreements in the Czech Republic corresponds to the world trends. Third: Decision making of consumer disputes in arbitration proceedings has led to a legislative ban on consumer arbitration proceedings as such. Fourth: Case law of the Arbitration Court and its powers are in accordance with the legal framework determined by the Arbitration Proceedings Act. With regard to the extent of the Dissertation, attention was paid to selected issues of arbitration proceedings: assessment of the state of arbitration proceedings in the Czech Republic, relationship between judicial and arbitration proceedings, relationship between insolvency and arbitration proceedings, legal nature of arbitration proceedings, arbitrability and powers of arbitrators, arbitration agreement, arbitrator’s person and review of arbitrators’ decisions. While dealing with all the selected issues, the author uses many case law examples which have been shaping the existing legal regulations concerning arbitration proceedings in various ways, which holds for practice of arbitration proceedings as well. Some case law resolutions, however, generated discordant responses of the professional public, for example the decision about contractual nature of arbitration proceedings, instructional obligations of arbitrators or material review of arbitration awards in arbitration proceedings. As far as confirmation or non-confirmation of the hypotheses set out is concerned, in the course of elaboration of the Dissertation the author has arrived at a conclusion that the third and fourth hypotheses have been confirmed, while the first hypothesis and the second hypothesis have been confirmed partially. De lege ferenda the author recommends that foreigners should be enabled to decide intranational disputes as arbitrators, and that in exceptional cases arbitrators should be enabled to order interim measures. The author believes that arbitration proceedings in the Czech Republic itself must acquire appropriate confidence, especially through transparent acting of arbitrators in the course of the entire arbitration proceedings, because confidence on the part of governmental bodies and politicians is not at a sufficient level. Keywords: arbitrability, case law, arbitrator, arbitration proceedings, judicial proceedings
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Věra Sedloňová, Ph.D. 4.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Věra Sedloňová, Ph.D. 296 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Věra Sedloňová, Ph.D. 301 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 126 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Milan Müller, Ph.D. 2.04 MB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ing. Bohumil Poláček 94 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 147 kB