velikost textu

Tabák a teenageři

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tabák a teenageři
Název v angličtině:
Tobacco and teenagers
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Monika Soukupová
Vedoucí:
MUDr. Eva Vaníčková, CSc.
Oponent:
Mgr. Tereza Kopřivová Herotová, Ph.D.
Id práce:
168557
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav hygieny (12-HYG)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Veřejné zdravotnictví (BVZK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Tabák - životní styl - teenageři
Klíčová slova v angličtině:
Tobacco . life style . teenagers
Abstrakt:
Souhrn Autorka se ve své bakalářské práci věnuje kouření teenagerů, jedné z forem rizikového chování mající v dospělosti významný dopad na zdraví. Bakalářská práce "tabák a teenageři" je rozdělena na dvě části. V první, teoretické části autorka ozřejmuje pojem teenager, seznamuje nás s historií tabáku, kouřením a složením tabákového kouře, zmiňuje zdravotní důsledky spojené s kouřením, dále se věnuje popisu rizikových a protektivních faktorů, prevenci ve školách a v rodině. Autorku zaujal vztah kuřáků ke sportu a vliv kouření na výkon lidského organismu, a proto je mu věnována pozornost. V bakalářské práci autorka zmiňuje možnosti prevence na školách, jelikož škola a sociální prostředí, ve kterém se dítě pohybuje, ho významně ovlivňují. Dle zjištění autorky o preventivních programech či přednáškách v rámci předepsaného Rámcového vzdělávacího plánu na konkrétní škole k tématu „Kouření“, zůstává otázkou jejich soustavnost, dlouhodobost, odborná erudice učitelů a přizvaných odborníků, tedy efektivita prevence na školách. Druhá praktická část bakalářské práce představuje realizaci deskriptivní studie malého rozsahu. Cílem bylo popsat aktuální stav užívání tabákových výrobků u žáků 7. - 9. ročníků dvou náhodně vybraných základních škol ve městě Tábor. Autorka si stanovila 5 výzkumných otázek týkajících se četnosti kouření, vztahu teenagerů-kuřáků ke sportu, vlivu kuřáctví v rodině na kouření teenagera. Dále si autorka stanovila tři pracovní hypotézy, z nichž první se nepotvrdila a ukázala, že mezi táborskými teenagery je více než 30 % kuřáků. Výsledky potvrdily, že přítomnost dospělého kuřáka v rodině je rizikovým faktorem kouření teenagerů, nicméně, výhradně vliv matky kuřačky na vznik kuřáctví u dítěte se nepotvrdil. Výsledky jednoznačně potvrdily, že pozitivní vztah ke sportu mají spíše nekuřáci a mezi dětmi-sportovci je jen minimum kuřáků. Otázkou zůstává zda výsledky mají obecnou platnost a lze je považovat za sondu do české dětské populace v době, kdy sílí společenský tlak proti kouření a roste obliba nových technologií a rizikové chování teenagerů naznačuje změnu v jejich chování, či jsou pouze reflexí životních podmínek a stylu táborských teenagerů.
Abstract v angličtině:
Summary The author devotes to teenage smoking, one of the forms of risking behavior having an important impact on the health in adulthood, in her bachelor thesis. The bachelor thesis "Tobacco and Teenagers" is divided into two parts. The author describes the term teenager, introduces us the history of tobacco, smoking and tobacco smoke, mentions the health consequences of smoking and describes the risk and protective factors, prevention at schools and families at the first, theoretical part. The author was attracted by the relationship of smokers to the sport and the influence of smoking on the performance of the human organism, and hence the attention is paid to it. In the Bachelor thesis, the author mentions the possibilities of prevention at schools, because the school and the social environment, in which the child moves, have a significant influence on him/her. According to the author's findings on preventive programs or lectures within the prescribed Framework Educational Plan at a specific school on "Smoking", the question remains about their continuity, long-term, professional erudition of teachers and invited experts, this means the effectiveness of prevention at schools. The second, practical part of the bachelor thesis introduces the realization of a descriptive study of a small scale. The aim was to describe the current state of tobacco using products at pupils of 7th - 9th years of two randomly selected elementary schools in Tábor. The author set 5 research questions concerning smoking frequency, teenagers-smokers' relation to sport, the influence of smoking in the family on teenager smoking. In addition, the author has set three working hypotheses. The first has not been confirmed and has shown that more than 30% of smokers are among the Tabor teenagers. The results confirmed that the presence of an adult smoker in the family is a risk factor for smoking among teenagers, however, only the mother's influence on the child's smoking has not been confirmed. The results unambiguously confirmed that the positive attitude towards sport is rather non-smoking, and there is only a minimum of smokers among sport children. The question remains whether the results are of general validity and if can be considered a probe into the Czech child population at a time when the social pressure against smoking is growing and the popularity of new technologies as well, and the risky behavior of teenagers indicates a change in their behavior or whether they are just reflections of the living conditions and the style of Tábor teenagers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Monika Soukupová 1.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Monika Soukupová 148 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Monika Soukupová 138 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Eva Vaníčková, CSc. 452 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tereza Kopřivová Herotová, Ph.D. 406 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. Jolana Rambousková, CSc. 152 kB