velikost textu

Human Rights: Universality vs. Regionalism

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Human Rights: Universality vs. Regionalism
Název v češtině:
Lidská práva: Univerzalita vs. Regionalismus
Typ:
Disertační práce
Autor:
Jalal Naji Thib Naji, Ph.D.
Školitel:
doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
Oponenti:
prof. Michael Geistlinger
doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Id práce:
168523
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Mezinárodní právo (INTERNAT)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Univerzální ochrana, lidská práva, šaría, kulturní relativismus
Klíčová slova v angličtině:
human rights, universality, cultural relativism, regional protection, Sharia
Abstrakt:
Lidská práva: Univerzalita vs. Regionalismus Jalal Naji Abstrakt Základní představa o existenci určitých práv, na která mají lidé nárok, byla v té či oné formě přítomna v dějinách lidstva, a to dlouho před jejich všeobecným uznáním a kodifikací v roce 1948. Převratná práce Spojených národů, která vyústila do přijímání Všeobecné deklarace lidských práv (UDHR) v roce 1948, představuje vrchol a završení všech dřívějších pokusů lidstva o zajištění lidskosti. Samozřejmě neexistovala současná podoba, struktura a kontext mezinárodních soudobých lidských práv v mezinárodní sféře před rokem 1948, protože všechny dřívější snahy o identifikaci lidských práv lze charakterizovat jako sporadické, lokální, chybné, nesrozumitelné a dokonce diskriminační, neboť se jednalo o uznání pouze určitých práv pro jednotlivé kategorie lidí, jako je například zajištění práv pouze občanům, věřícím určitého náboženství nebo pouze měšťanům či šlechticům. Naopak lidskoprávní standardy podle UDHR jsou každému určovány na rovném základě a bez diskriminace. Základ mezinárodních lidských práv je založen na koncepci univerzality, která naznačuje, že všechny lidské bytosti jsou si rovny a že lidská práva jsou všeobecně zaručována celému lidstvu bez diskriminace. Tento majestátní koncept univerzality však čelí mnoha výzvám, které jsou většinou založeny na diskusi o kulturní relativitě. Zastánci kulturního relativismu argumentují, že ve světě tak rozmanitém v tradicích, historii, náboženstvích, vírách, jazycích a etnikách lze očekávat některé odlišnosti podle složení různých civilizací, když uznáváme, přijímáme, interpretujeme nebo uplatňujeme lidská práva. Jejich oponenti argumentují, že lidské bytosti jsou všude stejné a normy stanovené mezinárodním společenstvím musí platit univerzálně bez diskriminace. Jednu z hlavních výzev pro koncepci univerzálnosti lidských práv pochází ze strany muslimského světa, který aplikuje islámské právo („šaría“). Klíčová slova: Univerzální ochrana, lidská práva, šaría, kulturní relativismus
Abstract v angličtině:
Human Rights: Universality vs. Regionalism Jalal Naji Abstract The basic idea of the existence of certain rights that human beings are entitled to has been present, in some form or another, throughout the history of mankind long before their universal recognition and codification in 1948. The revolutionary work of the United Nations in adopting the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) in 1948 was the coronation and completion of all the earlier attempts of mankind in identifying the safeguards of humanity. Of course, the current shape, structure and context of international modern-day human rights never existed on the international sphere before 1948 as all the earlier efforts to identify human rights can be characterized as sporadic, localized, flawed, incomprehensive and even discriminatory as they only recognised certain rights to particular categories of people, such as ascribing rights only for citizens, for believers of a religion, or only for freemen and aristocrats. Conversely, UDHR’s human rights standards are ascribed to everyone without discrimination. The foundation of international human rights is premised on the universality concept which indicates that all human beings are equal and that human rights are universally enjoyed by all mankind without discrimination. However, this majestic concept of universality is facing many challenges that are mostly based on the cultural relativity debate. The proponents of cultural relativism argue that with a world so diverse in traditions, history, religion, beliefs, languages and ethnicities; some divergences and dissimilarities among its composite of different civilizations can be expected when recognizing, accepting, interpreting or implementing human rights, while, their opponents argue that human beings are the same everywhere and standards set by the international community must apply universally without discrimination. One of the main challenges to the universality concept is coming from the Muslim World in application of Islamic law (‘Sharia’). Keywords: human rights, universality, cultural relativism, regional protection, Sharia.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jalal Naji Thib Naji, Ph.D. 1.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jalal Naji Thib Naji, Ph.D. 172 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jalal Naji Thib Naji, Ph.D. 135 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D. 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Michael Geistlinger 399 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. 267 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 85 kB