velikost textu

Zajišťovací řízení v českém civilním procesu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zajišťovací řízení v českém civilním procesu
Název v angličtině:
Protective measures in Czech Civil Procedure Law
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Eva Kůsová, Ph.D.
Školitel:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Oponenti:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
JUDr. PhDr. Jan Petrov, LL.M., Ph.D.
Id práce:
168503
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Teoretické právní vědy - Občanské právo (P0421D220011)
Obor studia:
Teoretické právní vědy - Občanské právo (3336)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 12. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zajištění, opatření, proces
Klíčová slova v angličtině:
Protective, measure, procedure
Abstrakt:
Zajišťovací řízení v českém civilním procesu Abstrakt Předkládaná disertační práce pojednává o doposud nikoliv komplexně zpracovaném tématu týkajícího se zajišťovacího řízení, jež je vedle řízení nalézacího, vykonávacího (exekučního) a insolvenčního zvláštním druhem českého civilního procesu. Toto řízení je v teorii označováno za soubor procesních institutů, které nemají mnoho společného, kromě jednotného základu spočívajícího v předběžném zajištění práva nebo jeho výkonu v případě jeho ohrožení. V této práci se autorka zabývá zajišťovacími instituty tak, jak jsou vnímány převažující doktrínou, která odpovídá i podstatě věci a právní úpravě, tedy prétorským smírem, předběžnými opatřeními, zajištěním důkazu, zajištěním předmětu důkazního prostředku, soudcovským (a také exekutorským) zástavním právem a žalobou z rušené držby. Z těchto zajišťovacích institutů klade důraz na obecnou úpravu předběžných opatření, výklad o nich je však v podstatné míře aplikovatelný i na předběžná opatření dle ZŘS, jimiž se autorka zabývá výslovně pouze okrajově. Cílem vypracované disertační práce bylo vytvoření komplexního díla, které splní funkci odborné publikace na téma zajišťovacího řízení v českém civilním procesu a které doposud na trhu odborné literatury chybí. Práce je rozdělena na dvě části, a to na část obecnou a na část zvláštní. V první (obecné) části práce se autorka věnuje historickému vývoji zajišťovacího řízení, vzniku jeho jednotlivých institutů a dále jeho místu v platném právním řádu. Rozebírá jeho smysl a účel, podstatu jednotlivých institutů, jakož i principy, jimiž je zajišťovací řízení ovládáno. Věnuje se též vzájemnému vztahu zajišťovacího procesního řízení a jeho institutů se zajišťovacími instituty hmotného práva. Dále se autorka zabývá právními úpravami zajišťovacího řízení na Slovensku, ve Francii, v Německu a ve Velké Británii. Stranou neponechává ani úpravu zakotvenou v právu Evropské unie a to včetně vzájemné korelace práva EU a vnitrostátního právního řadu, pokud jde o zajišťovací řízení. Autorka zmiňuje též úpravu na úrovni Evropské úmluvy pro lidská práva a na úrovni mezinárodní. Vedle dílčích závěrů tato část práce vyúsťuje v závěr první části, jehož obsahem je hodnocení platné právní úpravy, včetně jejího srovnání s úpravami jednotlivých států. Autorka nastiňuje pozitiva i úskalí české právní úpravy a ve světle komparativního zkoumání se obecně zamýšlí nad možnými změnami právní úpravy de lege ferenda. Ve druhé (zvláštní) části práce se autorka zabývá vybranými problémy zajišťovacího řízení z pohledu práva na spravedlivý proces. Předmětem bližší analýzy jsou momenty, které autorka ve světle spravedlivého procesu považuje za nejproblematičtější, a to zejména požadavek na odůvodnění rozhodnutí, uplatnění principu rovnosti a kontradiktornosti, zásady ústnosti a přímosti a práva na přístup k soudu. Část práce autorka věnuje i institutu náhrady škody v zajišťovacím řízení jakožto nástroji, který vyvažuje postavení stran v rámci zachování pravidel spravedlivého procesu. V návaznosti na provedený rozbor právní úpravy končí zvláštní část konkrétními návrhy autorky de lege ferenda. Jednotlivé kapitoly práce jsou zakončeny dílčími závěry, v nichž autorka shrnuje dílčí poznatky týkající se daného tématu. Společná linie mezi obecnou a zvláštní částí je tvořena problematikou institutu předběžných opatření obecných, jakožto nejpoužívanějšího a nejproblematičtějšího institutu zajišťovacího řízení.
Abstract v angličtině:
Protective measures in Czech Civil Procedure Law Abstract This dissertation deals with the protective measures constituting a special type of the Czech civil procedure besides the proceedings on law finding, enforcement and insolvency. The theory refers to this sort of procedure as a set of procedural institutes that have little in common, except for the same basis residing in interim securing of rights or in securing effective exercise of rights. The author deals with the protective legal instruments as perceived by the predominant doctrine, which corresponds to the essence of the matter and to the legal regulation, that is to say, pre-trial reconciliation (also called a Praetorian reconciliation), preliminary measures (injunctions), pre-trial evidence and subject of the evidence securing, judicial (and also executor) lien and disturbed possession action. She emphasizes the general regulation of preliminary measures, but the submitted analysis is in a significant extent applicable as well to the preliminary measures under the Act on Special Court Proceedings. The objective of the dissertation is to present a complex work on the protective measures in Czech civil procedure law, currently absent in the Czech legal literature. The author has divided the dissertation into two parts – general and special. The first (general) part is consecrated to the historical development of protective measures, constitution of its individual institutes and their place in the valid legal order. The author analyzes its meaning and purpose, the essence of its individual institutes, as well as the principles by which it is governed. She also deals with the mutual relationship of the protective measures and security instruments of substantive law. In addition, the author deals with the rules of protective measures in Slovakia, France, Germany and the United Kingdom. She analyzes the respective rules in the European Law, including the correlation between the EU law and national law in the matter of the security instruments. She also mentions the respective regulation on the level of the European Convention on Human Rights and on the international level. This part of the dissertation results in its conclusion which contains the evaluation of the valid legal regulation, including its comparison with other foreign regulations. The author outlines the advantages and disadvantages of the Czech legislation and, in the light of a comparative research, she is considering in general possible changes to the legal rules de lege ferenda. The second (special) part of the dissertation is consecrated to the protective measures from the perspective of the right to a fair trial. The subject of a more detailed analysis is to provide a thorough presentation of the moments considered by the author to be the most problematic in the light of the fair trial, namely the requirement to duly reason a decision, the application of the principle of equality and adversity, the principle of direct and oral procedure and right of access to a court. The author has devoted a chapter to the damages claim which is an instrument balancing the position of the parties in keeping with the rules of the fair trial. The special part results also in the particular law amendments proposals de lege ferenda. The individual chapters of the dissertation are concluded with partial conclusions, in which the author summarizes partial knowledge of the subject. The common line between the general and the special part lies within the general preliminary measures, as the most used and the most problematic component of the protective measures.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Kůsová, Ph.D. 1.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Kůsová, Ph.D. 255 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Kůsová, Ph.D. 253 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 154 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. Jan Petrov, LL.M., Ph.D. 167 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 155 kB