velikost textu

Vyšetřovací pravomoci soutěžních úřadů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vyšetřovací pravomoci soutěžních úřadů
Název v angličtině:
Investigative powers of the competition authorities
Typ:
Disertační práce
Autor:
Adam Krempl
Školitel:
prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
Oponenti:
JUDr. Mgr. Tomáš Rychlý, Ph.D.
JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.
Id práce:
168501
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Správní právo a správní věda (SPRAVNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vyšetřovací pravomoci, soutěžní právo, kontrola
Klíčová slova v angličtině:
investigative powers, competition law, on-site inspection
Abstrakt:
Tato disertační práce se zabývá vyšetřovacími pravomocemi soutěžních úřadů, konkrétně Evropské komise a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Mezi základní vyšetřovací pravomoci lze zařadit vyžadování podkladů a informací, provádění kontrol v obchodních prostorách podniků i mimo ně a provádění sektorových šetření. Soutěžní úřady jsou oprávněny využívat vyšetřovacích pravomocí za účelem nalezení podkladů a informací, které prokazují porušení soutěžního práva. Jedním ze základních cílů této disertační práce je detailně analyzovat současnou unijní a českou právní úpravu vyšetřovacích pravomocí soutěžních úřadů včetně relevantní judikatury unijních a českých soudů. Hlavní cíl disertační práce spočívá v analýze základních principů a zásad, které jsou spojeny s vyšetřovacími pravomocemi. Tyto principy totiž určují nejen směřování právní úpravy, ale také usměrňují postup soutěžních úřadů v konkrétních případech. Většina z těchto principů, které jsou nadřazeny zákonné úpravě, pramení ze základních práv vyšetřovaných subjektů. Významnou částí této práce bude detailní analýza možností obrany vyšetřovaných subjektů proti nezákonnému použití vyšetřovacích pravomocí soutěžními úřady. Tato disertační práce se skládá z osmi kapitol. První kapitola je úvodní a popisuje základní pojmy spojené s právem hospodářské soutěže a s vyšetřovacími pravomocemi soutěžních úřadů. Druhá kapitola se věnuje unijním a českým právním předpisům, které upravují vyšetřovací pravomoci. V kapitole třetí jsou s využitím relevantní judikatury evropských a českých soudů definovány a analyzovány zásady a principy použití vyšetřovacích pravomocí. Tato kapitola se věnuje zejména limitům uplatnění vyšetřovacích pravomocí, které jsou definovány základními právy vyšetřovaných podniků a které musí být respektovány v každém konkrétním případě. Kapitola čtvrtá pojednává o použití vyšetřovacích pravomocí v konkrétních případech, přičemž se zaměřuje zejména na problematické otázky, které jsou v souvislosti s aplikací vyšetřovacích pravomocí v současné době řešeny. Pátá kapitola stručně pojednává o sankcích, které hrozí vyšetřovaným subjektům za porušení jejich povinností při aplikaci vyšetřovacích pravomocí soutěžními úřady. V šesté kapitole jsou analyzovány možnosti obrany vyšetřovaných subjektů proti postupu soutěžních úřadů. Kapitola sedmá se pak stručně věnuje spolupráci soutěžních úřadů při vyšetřování soutěžněprávních deliktů. Závěry disertační práce jsou shrnuty v kapitole osmé.
Abstract v angličtině:
The dissertation thesis is concerned with the investigative powers of the competition authorities, namely the European Commission and the Czech Office for the Protection of Competition. Essential investigative powers of competition authorities include requests for information, on-site inspections of business premises and other premises and sector inquiries. The competition authorities may use investigative powers in order to find evidence proving the violation of competition rules. One of the main aims of this thesis is to thoroughly analyze the current EU and Czech legislation concerning investigative powers of the competition authorities, including the relevant case law of EU and Czech courts. The main goal of the thesis is to define basic principles associated with investigative powers. These principles determine not only the direction of the legislation but also guide the steps of the competition authorities in specific cases. Most of these principles, which are superior to legal regulation, stems from the fundamental rights of investigated entities. The important part of this thesis will be a detailed analysis of the possibilities of defense of the investigated entities against misuse of investigative powers by the competition authorities. This thesis consists of eight chapters. Chapter One is introductory and describes the basic concepts associated with competition law and investigative powers of competition authorities. Chapter Two deals with EU and Czech legislation of investigative powers. In Chapter Three basic principles concerning investigative powers are defined and analyzed using relevant case law of European and Czech courts. This chapter deals in particular with the limits of the application of investigative powers, which are defined by the fundamental rights of the undertakings under investigation and which must be respected in particular cases. Chapter Four is concerned with the use of investigative powers in particular cases, focusing in detail on problematic issues currently addressed. The fifth chapter briefly discusses the sanctions that threaten the investigated entities for violating their duties during the application of investigative powers by the competition authorities. The sixth chapter analyzes the possibilities of defense of the investigated entities against misuse of investigative powers. Chapter Seven briefly deals with the cooperation of competition authorities within EU. The conclusions of the dissertation are summarized in Chapter Eight.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Adam Krempl 1.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Adam Krempl 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Adam Krempl 34 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Mgr. Tomáš Rychlý, Ph.D. 191 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. 356 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 237 kB