velikost textu

Posuzování vlivů na životní prostředí v mezinárodním, evropském a českém právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Posuzování vlivů na životní prostředí v mezinárodním, evropském a českém právu
Název v angličtině:
Environmental Impact Assessment in International, European and Czech Law
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Eliška Dvorská
Školitel:
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Oponenti:
Doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
JUDr. Libor Dvořák, Ph.D.
Id práce:
168463
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Právo životního prostředí (ZIVOTNIP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
posuzování vlivů na životní prostředí, směrnice EIA, Espoo úmluva
Klíčová slova v angličtině:
environmental impact assessment, EIA directive, Espoo Convention
Abstrakt:
Posuzování vlivů na životní prostředí v mezinárodním, evropském ačeském právu Vnitrostátní úprava posuzování vlivů na životní prostředí v České republice byla v uplynulých letech předmětem mnoha zásadních změn, které podstatně modifikovaly stávající postupy v rámci samotného posuzování EIA i následném povolovacím v procesu. Cílem disertační práce je poskytnout přehled o aktuální právní úpravě v oblasti EIA v České republice, a to zejména s ohledem na její změny, ke kterým v uplynulých letech došlo. Práce se zaměřuje na hlavní aspekty posuzování EIA a analyzuje instituty, které se v jeho rámci uplatňují, s přihlédnutím k požadavkům vyplývajícím z mezinárodního a unijního práva a závěrům soudních či jiných nezávislých orgánů, které dodržování těchto požadavků kontrolují. Pozornost je věnována nejen standardním formám posuzování, ale zvláštním režimům, ve i nichž posuzování určitých záměrů probíhá. Práce se dále zabývá specifiky, jimiž se posuzování EIA vyznačuje, jako je účast veřejnosti či zajištění objektivity a odbornosti v posuzování EIA. V práci jsou identifikovány silné i slabé stránky stávající úpravy, zahrnující návrhy de lege ferenda, jak lze případné nedostatky řešit. Pozornost je rovněž věnována tématům aktuálně diskutovaným na poli národním, unijním i mezinárodním, jako je například trend harmonizace povolovacích řízení, jehož cílem je zefektivnění a zrychlení povolovacího procesu, zahrnující možné propojování postupů, jejichž předmětem je posuzování dopadů na životní prostředí vyžadované různými právními předpisy Evropské unie. Práce se dále věnuje otázkám souladu české právní úpravy s právem unijním, a to i ohledem na s probíhající infringementová řízení, která jsou vedena proti ČR ve věci implementace směrnice EIA. Práce neopomíjí ani aktuální dění na mezinárodní úrovni, zejména otázky aplikace Espoo Úmluvy na činnosti související s jadernou energií. V závěru přináší práce celkové zhodnocení stávající právní úpravy a shrnutí aktuálně diskutovaných otázek. Klíčová slova: posuzování vlivů na životní prostředí, směrnice EIA, Espoo úmluva
Abstract v angličtině:
In recent years, the legislation on environmental impact assessment in the Czech Republic has undergone a great number of significant changes. The existing procedures in the EIA as well as in subsequent authorization process have been substantially modified. the The thesis aims to provide an overview of the EIA system in the Czech Republic, with particular regard to recent changes made thereto. the The thesis focuses on the main features of the EIA and analyses the institutes applied therein, considering the requirements of international and EU law and the conclusions of judicial authorities or other independent bodies established to review the compliance the with these requirements. Attention is paid not only to standard forms of assessment but also to special regimes in which certain project are assessed. The thesis also deals with the specifics that characterize the EIA procedure, such as public participation or impartiality and expertise of the assessment. The thesis identifies the pros and cons of the current legislation, including de lege ferenda proposals to address shortcomings where appropriate. Attention is also paid to the topics related to EIA currently discussed in the national, European and international fields, such as the streamlining trends which aim to enhance the quality and efficiency of the decision-making process, including the possible joining of environmental impact assessment procedures required by different EU legislation. The thesis also deals with the issues of compliance of Czech legislation with EU law, regarding ongoing infringement proceedings on the implementation of the EIA Directive in the Czech Republic. The thesis mentions also the current developments at the international level, in particular the application of the Espoo Convention to nuclear energy- related activities. In conclusion, the thesis provides for an overall assessment of the existing legislation and a summary of the currently discussed topics. Key words: environmental impact assessment, EIA directive, Espoo Convention 3
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eliška Dvorská 4.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eliška Dvorská 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eliška Dvorská 122 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 224 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. 227 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Libor Dvořák, Ph.D. 312 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 247 kB