text size

Zásada solidarity a její promítnutí v českém sociálním zabezpečení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Zásada solidarity a její promítnutí v českém sociálním zabezpečení
Titile (in english):
The principle of solidarity and its impact on the Czech social security system
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Metoděj Bohuněk
Supervisor:
doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Opponent:
JUDr. Roman Lang, Ph.D.
Thesis Id:
168409
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
14/02/2019
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Solidarita, ekvivalence, právní zásada, sociální zabezpečení
Keywords:
Solidarity, equivalence, legal principle, social security
Abstract (in czech):
Zásada solidarity a její promítnutí v českém sociálním zabezpečení Abstrakt Předložená diplomová práce se zabývá uplatněním zásady sociální solidarity jako jedné ze stěžejních zásad práva sociálního zabezpečení. Jedná se o společensky exponované téma, neboť míra jejího zohlednění má vliv na životní úroveň většiny osob, a právě péče o slabší členy je dokladem kulturnosti dané společnosti. Diplomová práce se skládá z obecné a zvláštní části. V obecné části vymezuje zásadu solidarity a další zásady: protikladnou zásadu ekvivalence, zásadu spravedlnosti a zásadu subsidiarity. Dále rozebírá filozofický a historický kontext solidarity, který vychází z židovsko-křesťanských kořenů evropské kultury. V novodobé historii se zaměřuje na vývoj na území Čech, Moravy a Slezska. Popisuje, že současná podoba sociálního systému navazuje na bohatou intelektuální minulost českých ekonomů a právníků. I v současné době existují na tomto poli inspirativní lidé a myšlenky a zůstává nekončícím úkolem hledat mezi nimi ty nejvhodnější. Zvláštní část práce analyzuje nálezy Ústavního soudu České republiky, které se k zásadě solidarity a vyjadřovaly a dotýkaly se i příbuzných zásad: zásady zdrženlivosti v politických otázkách, zásady zákazu libovůle zákonodárce a zásady legitimního očekávání. Zabývá se rozdíly mezi testem proporcionality a testem racionality. Druhý z nich Ústavní soud vytvořil pro případ, kdy napadená právní úprava koliduje s ústavně zaručeným sociálním právem. Z uvedených hledisek hodnotí rozebíraná judikatura i hlavní sociální systémy, jako jsou důchodové pojištění, nemocenské pojištění a zdravotní pojištění. Dále práce reflektuje odbornou literaturu k tématu, hledá mezi judikáty souvislosti, a tím de facto zjišťuje, nakolik jsou rozhodnutí Ústavního soudu v této oblasti předvídatelná. V souladu se zadaným tématem se práce ve zvláštní části drží české judikatury, pasáže srovnávající český přístup s přístupem zahraničním mají pouze doplňující úlohu. 64 Lze říci, že judikatura Ústavního soudu urazila v této oblasti velký kus cesty, což se projevilo např. zavedením testu racionality či konzistentními a vzájemně navazujícími odůvodněními rozhodnutí v některých věcech. Lze předpokládat, že časem dojde k vyjasnění dalších otázek, rozhodnutí budou ještě předvídatelnější, a dojde tak k navýšení právní jistoty v oblasti sociálních práv. Ačkoliv je uplatňování zásady solidarity v systému sociálního zabezpečení v našem kulturním prostředí nevyhnutelné, zůstává otázkou míra jejího zohlednění a způsob nastavení jednotlivých systémů tak, aby vhodně působila na všechny účastníky. Klíčová slova: Solidarita, ekvivalence, právní zásada, sociální zabezpečení 65
Abstract:
The principle of solidarity and its impact on the Czech social security system Abstract This thesis studies and describes the application of the social solidarity principle in the social security law, which is an elementary principle in this field. It is a widely discussed topic, as the extent of its application directly impacts the standard of living for most people. It is the care for the needy that determines the cultural character of given society. The thesis consists of the general part and the special part. In the general part, the social solidarity principle is defined, as well as other principles: the contradictory principle of equivalence, the justice principle and the subsidiarity principle. The general part also deals with the philosophical and historical context of solidarity that stems from the Jewish-Christian roots of the European culture. In the modern era, it focuses on the evolution of the conception of solidarity and solidarity principle in the area of the Bohemia, Moravia and Silesia. It shows that the current state of the social security system builds on the rich intellectual past of Czech economists and lawyers. Moreover, there are inspiring people and ideas in this area nowadays. It is a never-ending task to keep looking for the best among them. The special part analyses the decisions of the Constitutional Court of the Czech Republic that analysed the principle of solidarity and also touched on these related principles: the judicial self-restraint principle in political questions, prohibition of arbitrariness of the legislator and the principle of legitimate expectation. It describes the difference between the proportionality test and the rationality test. The latter was designed by the Constitutional Court for comparing rights colliding with constitutionally guaranteed social rights. From this viewpoint, the decisions describe the most important social systems such as the pension insurance, the sickness insurance and the healthcare insurance. The thesis is based on related professional literature. The thesis investigates the connections among these decisions and thus finds out to what extent the decisions of the Constitutional 66 Court are predictable. In line with the given topic, the thesis deals in its special part primarily with the decisions of Czech courts, while the passages comparing the Czech approach to the foreign approach only play a complementary role. It can be said that the case law of the Constitutional Court of the Czech Republic has made great progress, which is manifested for example in introducing the rationality test or through consistent and mutually connected decision making in some matters. It can be assumed that in the future more legal questions will be clarified, the decisions will be even more predictable and the legal certainty will increase in the field of social security law. Although the application of the solidarity principle in the social security system is inevitable in our cultural environment, the question is to what extent it should be considered and how the specific systems should be set so that they would impact all participants correctly. Key words: Solidarity, equivalence, legal principle, social security 67
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Metoděj Bohuněk 745 kB
Download Abstract in czech Mgr. Metoděj Bohuněk 101 kB
Download Abstract in english Mgr. Metoděj Bohuněk 98 kB
Download Supervisor's review doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 238 kB
Download Opponent's review JUDr. Roman Lang, Ph.D. 348 kB
Download Defence's report doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 152 kB