velikost textu

Vliv pilates metody na stabilizační systém páteře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv pilates metody na stabilizační systém páteře
Název v angličtině:
Influence of pilates method on the stabilizing system of the spine
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Vlasta Šašková
Vedoucí:
Prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.
Id práce:
168404
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pilates, stabilizační systém páteře, HSSP, testování posturální stabilizace, držení těla, stabilita, pohyblivost páteře, zkrácené svaly
Klíčová slova v angličtině:
pilates, stabilizing system of spine, DSSS, postural stabilization testing, posture, stability, spine mobility, shortened muscles
Abstrakt:
Abstrakt Název: Vliv pilates metody na stabilizační systém páteře Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce bylo potvrdit či vyvrátit tvrzení, že šestitýdenní pohybový program využívající metodu pilates pozitivně ovlivňuje stabilizační systém páteře. Dílčími cíli práce bylo zjistit, zda má šestitýdenní pohybový program využívající metodu pilates pozitivní vliv na držení těla, pohyblivost páteře, zkrácené svaly a stabilizaci ve stoji. Metody: Jako metoda výzkumu byla zvolena případová studie, které se zúčastnily dvě zletilé osoby (muži). Pohybovému programu předcházelo vstupní vyšetření. Konkrétně statické vyšetření stoje aspekcí, dynamické vyšetření stoje aspekcí (flexe, extenze, lateroflexe), vyšetření stabilizace ve stoji (Véle test, stoj na 1 DK, stoj na 2 vahách), vyšetření distancí na páteři (Schoberova, Ottova a Čepojevova distance, lateroflexe), goniometrie rotace hrudní a bederní páteře, vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (flexory kyčelního kloubu, flexory kolenního kloubu, m. pectoralis major a minor, m.trapezius a paravertebrální svaly), vyšetření posturální stabilizace dle Koláře (extenční test, test flexe trupu, brániční test, test flexe v kyčli). Probandi poté absolvovali šestitýdenní pohybový program metodou pilates. Jednou týdně absolvovali individuální lekci pod vedením instruktora pilates a následně jim bylo doporučeno provádět danou lekci čtyřikrát týdně samostatně. Samostatná lekce trvala přibližně 30 minut, individuální lekce pod vedením instruktora 1 hodinu. Po šesti týdnech bylo provedeno výstupní vyšetření, následně analýza a vyhodnocení výsledků. Výsledky: Zjistili jsme, že šestitýdenní pohybový program využívající metodu pilates pozitivně ovlivňuje funkci stabilizačního systému páteře a zlepšuje držení těla. Hypotézy, že šestitýdenní pohybový program využívající metodu pilates pozitivně ovlivňuje stabilizaci ve stoji, pohyblivost páteře, zkrácené svaly se nepotvrdily. Klíčová slova: pilates, stabilizační systém páteře, HSSP, testování posturální stabilizace, držení těla, stabilita, pohyblivost páteře, zkrácené svaly
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Influence of pilates method on the stabilizing system of the spine Objectives: The main aim of this diploma thesis was to confirm or refute the claim that a six-week motion program using the pilates method positively affects the stabilizing system of the spine. The partial aims of the work were to determine whether the a six-week motion program using the pilates method had a positive effect on the posture, spinal mobility, shortened muscles and standing stabilization. Methods: As a method of research, a case study was selected involving two adult persons (males). The motion program was preceded by an initial examination. In particular, static examination of the standing position, dynamic examination of standing position (flexion, extension, lateroflexion), examination of stabilization (Véle test, stand on 1 LL, standing on 2 scales), examinations of spinal distances (Schober´s, Otto´s and Čepojev´s distance, lateroflexion), goniometry of rotation of thoracic and lumbar spine, examination of shortened muscles according to Janda (hip flexors, knee flexors, pectoralis major and minor, m.trapezius and paravertebral muscles) examination of postural stabilization by Kolář (extension test, trunk flexion test, diaphragm test, hip flexion test). Participants then underwent a six-week motion program using the pilates method. Once a week, they went through an individual lesson under the guidance of a pilates instructor, and then they were recommended to do the lesson four times a week themselves. The individual lesson lasted approximately 30 minutes, lessons led by the instructor lasted 1 hour. After six weeks, the final examination was performed, followed by analysis and evaluation of the results. Results: We found out that a six-week motion program using the pilates method positively affects the stabilizing system of the spine and improves body posture. The hypothesis that a six-week motion program using the pilates method positively affects standing stabilization, spinal mobility and shortened muscles was not confirmed. Keywords: pilates, stabilizing system of spine, DSSS, postural stabilization testing, posture, stability, spine mobility, shortened muscles.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vlasta Šašková 6.19 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Vlasta Šašková 3.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vlasta Šašková 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vlasta Šašková 72 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 179 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc. 237 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. 154 kB
Stáhnout Errata Bc. Vlasta Šašková 478 kB