velikost textu

Vybrané aspekty sémantiky barev v lidové slovesnosti sebrané v 19. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané aspekty sémantiky barev v lidové slovesnosti sebrané v 19. století
Název v angličtině:
Selected Aspects of Colour Semantics in Folk Texts Collected in the 19th Century
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Tomášková
Vedoucí:
PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Id práce:
168382
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Český jazyk - specializační studium (CJS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sémantika barev|jazykový obraz světa|etnolingvistika|kulturně orientovaná lingvistika|folklor|lidová slovesnost|lidová píseň
Klíčová slova v angličtině:
colour semantics|linguistic picture of the world|ethnolinguistics|cultural linguistics|folklore|oral tradition|folk texts|folk song
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá sémantikou barev v pramenech české lidové slovesnosti. Její teoretické a metodologické východisko představuje pojetí barev kulturně orientovanými a kognitivními přístupy k jazyku. Práce na základě kvalitativní analýzy dokladů excerpovaných ze souboru vybraných sbírek lidových písní z 19. století zkoumá sémantickou strukturu jednotlivých barevných pojmů a předkládá tak příspěvek k výzkumu domény barvy v českém jazykovém obrazu světa. Práce se dále také věnuje zářivosti a vizuální výraznosti barev a způsobu jejich manifestace v pramenech a rovněž se zabývá otázkou, zda je možné závěry o užití barevných pojmenování ve folklorních komunikátech, jež byly založeny na materiálu folklorních textů jiných slovanských jazyků, vztáhnout také na českou lidovou slovesnost.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the subject of semantics of colours in the Czech folk texts using theoretical and methodological framework of culturally oriented and cognitive approaches to language. In order to contribute to the research of the colour domain in linguistic picture of the world in Czech, semantic structure of colour concepts is examined using qualitative analysis of the occurrences excerpted from the corpora of the selected compilations of folk songs of the 19th century. The topic of radiance and visual salience of colours and their manifestations in the source material is discussed as well. Furthermore, the thesis examines if conclusions concerning the usage of colour terms in folk texts drawn by the studies based on the folklore of other Slavic languages can be applicable to the Czech material.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Tomášková 864 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Tomášková 93 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Tomášková 92 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D. 513 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. 216 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. 152 kB