velikost textu

Předpoklady nabytí dědictví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Předpoklady nabytí dědictví
Název v angličtině:
Prerequisites for acquisition of inheritance
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Daniela Bendová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Id práce:
168229
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
22. 2. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zůstavitel, pozůstalost, dědic
Klíčová slova v angličtině:
deceased, inheritance, heir
Abstrakt:
ABSTRAKT Název práce: Předpoklady nabytí dědictví Klíčová slova: zůstavitel, pozůstalost, dědic Typ práce: Rigorózní práce Autor: Mgr. Daniela Bendová Vedoucí práce: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. Právnická fakulta Univerzity Karlovy Katedra občanského práva Tato rigorózní práce se zabývá čtyřmi základními předpoklady nutnými pro nabytí dědictví v České republice. Těmito předpoklady jsou smrt fyzické osoby, která je nezbytným předpokladem k realizaci dědického práva, existence pozůstalosti, tedy zejména vlastnických práv, která mají přejít na dědice, dále právní důvod dědění (dědický titul) a konečně existence způsobilého dědice (fyzické či právnické osoby), který dědictví neodmítl. Každému z těchto předpokladů je v práci věnována samostatná kapitola (kapitoly II. až IV.), která je členěna do dalších článků blíže rozvádějících danou problematiku. Všechny kapitoly rovněž obsahují srovnání současné právní úpravy obsažené v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. a částečně též v zákoně o zvláštních řízeních soudních č. 292/2013 Sb. platných od ledna 2014, s dřívějšími právními předpisy platnými na našem území, tj. obecným zákoníkem občanským z roku 1811, tzv. středním občanským zákoníkem z roku 1950 a konečně občanským zákoníkem účinným od 1. dubna 1964. Některé instituty dědického práva jsou rovněž porovnány s italskou právní úpravou obsaženou v italském občanském zákoníku Il Codice Civile (např. závěť, okruh zákonných dědiců či dědická nezpůsobilost). Kapitola úvodní popisuje důvody, pro které jsem jako téma rigorózní práce zvolila právě předpoklady nabytí dědictví, a kapitola závěrečná obsahuje stručné shrnutí změn, ke kterým v průběhu historického vývoje v oblasti dědického práva došlo, a dále hodnocení nového občanského zákoníku vyplývající z mých zkušeností.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Title: Prerequisites for Acquisition of Inheritance Keywords: deceased, inheritance, heir Type of paper: Thesis Author: Mgr. Daniela Bendová Supervisor: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. Faculty of Law of Charles University Department of Civil Law The thesis addresses rudimentary prerequisites for acquisition of inheritance in the Czech Republic. These prerequisites include death of a person, that is necessary for application of inheritance rights, existence of inheritance, in particular ownership rights transferred to heir, legal grounds for inheritance (title of inheritance) and existence of eligible heir (natural or legal persons), that did not decline an inheritance. A chapter is dedicated to each of the prerequisites (chapters from II. to IV.) and is structured to articles closer examining the topic. All chapters also include comparison of current legislation as stipulated in the Civil Code no. 89/2012 Coll. as well as in the law on special judicial proceedings no. 292/2013 Coll. with former legislation effective in the country, i.e. the Common Civil Code from 1811, so called the Middle Civil Code from 1950 and the Civil Code effective since 1st April 1964. Some inheritance right institutions are also compared with an Italian legislation as stipulated in the Italian civil code Il Codice Civile (for example the will, legal heirs or ineligibility for inheritance). The introductory chapter describes reasons why I chose prerequisites for acquisition of inheritance as the topic for my thesis. The final chapter offers brief summary of changes that took place regarding ownership rights during the course of historic development, and evaluation of new civil code based on my own experience.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Daniela Bendová 3.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Daniela Bendová 136 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Daniela Bendová 128 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 140 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 72 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB