velikost textu

Smlouva o dílo se zaměřením na dílo ve výstavbě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Smlouva o dílo se zaměřením na dílo ve výstavbě
Název v angličtině:
On Contracts for Work with Focus on Construction Works
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Dávid Strapáč
Vedoucí:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
168214
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
18. 10. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
smlouva o dílo výstavba vady díla
Klíčová slova v angličtině:
contract for work construction defect of work
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce nabízí analýzu právní úpravy smlouvy o dílo, a to s důrazem na smlouvu o dílo ve výstavbě a na důsledky vadného plnění včetně vad stavby. Práce rozebírá zejména podstatné náležitosti tohoto smluvního typu, jakož i naturalia a accidentalia negotii smlouvy o dílo (např. cenu díla, subjekty, způsoby provedení, přechod vlastnického práva apod.). Práce se zabývá specifiky smlouvy o dílo ve výstavbě včetně specifického způsobu řešení sporů, vedení související dokumentace a dodavatelského systému. V práci nalezneme rovněž komparaci české a německé právní úpravy smlouvy o dílo a dále u vybraných institutů komparaci s předchozí právní úpravou účinnou do konce roku 2013, obsaženou zejména v ObchZ. V neposlední řadě je práce doplněna související judikaturou se zamyšlením nad její aplikovatelností i v současnosti.
Abstract v angličtině:
Abstract The rigorous thesis brings an analysis of the legislation applicable to contracts for work, with an emphasis on contracts for work in construction and the consequences of defective performance, including construction defects. The thesis analyses in particular the essential requirements for this kind of contract, as well as naturalia and accidentalia negotii of contracts for work (e.g. the price for works, parties to the contract, methods of construction, passage of ownership rights, etc.). The thesis deals with the specifics of contracts for work in construction, including the specific manner of resolution of disputes, maintaining the related documentation, and the supply system. The thesis also compares the Czech legislation and German legislation regulating the contracts for work and, as for selected instruments, provides comparison with the previous legislation effective until the end of 2013, as enshrined in the Commercial Code. Last but not least, the thesis includes the relevant case law and reflects on its current applicability.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dávid Strapáč 960 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Dávid Strapáč 332 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dávid Strapáč 95 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dávid Strapáč 91 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 168 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 146 kB