velikost textu

Trestní příkaz

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestní příkaz
Název v angličtině:
Penal order
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Dalibor Šelleng
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Id práce:
168197
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
4. 12. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
trestní příkaz, odpor, rozhodnutí ve věcech trestních
Klíčová slova v angličtině:
penal order, objection, decision in criminal proceedings
Abstrakt:
Resumé v českém jazyce Předložená rigorózní práce se zabývá problematikou trestního příkazu podle platné právní úpravy obsažené v ust. § 314e a násl. zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). Trestní příkaz obecně představuje procesní institut, kterým orgán činný v trestním řízení, zpravidla soud, nabízí na podkladě svých dosavadních zjištění zainteresovaným osobám vyřešení věci o nízké typové závažnosti, a to bez jejího veřejného projednání před soudem. Návrh je přitom učiněn v písemně předložené podobě, která obsahuje vždy alespoň odsuzující výrok o vině a výrok o sankci. Pokud tyto osoby předložený návrh, byť mlčky, přijmou, stane se tento závazným. Trestní příkaz lze taktéž označit za druh rozhodnutí v trestním řízení, který však má svou dvojí povahu. Nejprve se jedná o procesní nabídku obviněnému, a pakliže by tato nabídka byla akceptována, dojde k transformaci trestního příkazu na meritorní rozhodnutí. Práce je členěna do čtyř základních kapitol: V první části práce je kladen důraz na představení trestního příkazu v širším kontextu. Pokouším se přiblížit jeho smysl a účel a otázky zařazení trestního příkazu pod kategorie jako rozhodnutí, zvláštní typ řízení a odklon. Druhá část práce je věnována historickému vývoji právní úpravy trestního příkazu v jeho moderní podobě, tj. od poloviny 19. století až do počátku 90. let minulého století. Největší část práce ovšem představuje část třetí zabývající se platnou právní úpravou trestního příkazu v České republice. V této části jsou podrobně rozebrány podmínky pro vydání trestního příkazu, reflexe základních zásad v tomto druhu rozhodnutí, přičemž opominuta v tomto směru není ani judikatura Evropského soudu pro lidská práva. Dále se zaměřuji na obsahové náležitosti trestního příkazu a na oproti standardně konanému trestnímu řízení specifické postupy, které samotnému vydání trestního příkazu předchází. Řešena je i otázka sankcionování trestním příkazem, kdy konfrontuji možnosti trestání touto formou rozhodnutí s hmotněprávní úpravou v trestním zákoníku, ať již jde o obecné zásady sankcionování či úpravu podmínek pro ukládání jednotlivých druhů sankcí. Dále se věnuji i zvláštnostem doručování trestního příkazu a institutu odporu. Zvláštní kapitola je věnována osobě poškozeného, která právní úpravou trestního příkazu tratí mnoho ze svých práv pro efektivní uplatnění svého soukromoprávního nároku, a to v komparaci s možnostmi, které jsou jí dány k dispozici ve standardním trestním řízení. Konečně v poslední kapitole jsou rozebírány možnosti nápravy pravomocného trestního příkazu cestou mimořádných opravných prostředků. Poslední čtvrtá část této práce se zabývá právní úpravou trestního příkazu ve Spolkové republice Německo, kde má tento typ rozhodování ve své moderní podobě nejdelší tradici.
Abstract v angličtině:
Resumé in english The submitted rigorosum thesis deals with problems of penal order as specified in the current legal regulation of § 314e and following, Act No. 141/1961 Sb., Criminal Procedure Code. In general, the penal order represents a legal institute, which is used by bodies responsible for criminal proceedings, mostly by court, to offer, upon their findings, interested parties to solve a criminal case of low seriousness without having public hearings before a court. The proposal is submitted in writing and contains at least a verdict of guilty and sanction verdict. If the interested parties agree with the submitted proposal, expressly or tacitly, the proposal will be legally binding. The penal order may be also considered a type of decision in criminal proceedings, which has its dual nature. At first, it is a procedural offer made to an accused, and i fit is accepted, then the penal order transforms itself into a decision on merits. The thesis is divided into four chapters: In the first chapter the emphasis is put on an introduction of the penal order in a broader context with aim to subscribe its purpose and I try to subsume it under such terms as judicial decision, special type of proceedings and diversion. The second chapter is dedicated to the historical development of legal regulation of the penal order in its modern form, ie. from the middle of 19th century until the early 90s of 20th century. The dominant part of the thesis is represented by the third chapter dealing with the current legislation of the penal order in the Czech Republic. In this chapter are discussed in close detail the conditions for issuance of the penal order, reflection of the fundamental principles in this kind of decision, and overlooked in this regard is not even the case-law of the European Court of Human Rights. Further it focuses on the content requirements of the penal order and on the specific procedures that happen prior to the issuance of the criminal order and deviate from the standard criminal procedure. Addressed is also the issue of sanctioning through the penal order with special focus on the coherence of the sanctioning with legal regulation of the substantive criminal law, especially with the fundamental principles and with the specific conditions for imposing particular sanctions. Furthermore I address the specific questions of delivering the penal order and concerning the institute of objection. A special section is dedicated to the injured person, whose position in the penal order proceedings is weaker, when compared to its position in the standard criminal proceedings. Finally, the very last part of the chapter analyzes the possibility to redress an effective penal order by extraordinary legal remedies. The fourth part of the work analyzes the legislation concerning penal order in the Federal Republic of Germany, where the modern type of this decision-making has the longest historical tradition.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Dalibor Šelleng 1.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Dalibor Šelleng 131 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Dalibor Šelleng 128 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 140 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 135 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 156 kB