velikost textu

Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
Název v angličtině:
The liability of the employee for damage caused to the employer
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Lukáš Bernat
Vedoucí:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Oponent:
JUDr. Libuše Brádlerová
Id práce:
168195
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
17. 12. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zaměstnanec a zaměstnavatel Pracovněprávní odpovědnost Odpovědnost zaměstnance za škodu
Klíčová slova v angličtině:
Employee and employer Labour-law liability Liability of the employee for the damage
Abstrakt:
ABSTRAKT Předkládaná rigorózní práce nesoucí název „Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli" si stanovila za cíl analyzovat, rozebrat, zhodnotit právní úpravu, upozornit na aplikační problémy a podat systematicky přehledný a ucelený výklad problematiky pracovního práva, která se týká otázky odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Rigorózní práci je možné rozdělit do pěti částí, resp. kapitol. První kapitola je věnována obecně pracovnímu právu, jakožto jednomu z dílčích právních odvětví právního řádu České republiky. Druhá kapitola je věnována problematice odpovědnosti v pracovním právu. Třetí kapitola je věnována odpovědnosti za škodu v pracovním právu. Stěžejní materie, tedy odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, této rigorózní práce je rozebrána v rámci čtvrté kapitoly. Poslední pátá kapitola je věnována slovenské právní úpravě v kontextu pracovního práva. Prostřednictvím této rigorózní práce je rovněž podán výklad věnující se institutu bezdůvodného obohacení v pracovním právu, moderačního práva soudu, pojištění odpovědnosti při výkonu povolání apod. Samotný závěr rigorózní práce je věnován stručnému shrnutí těch nejzákladnější momentů, pojmů a institutů charakteristických jak pro obecnou, tak i pro zvláštní odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, doplněný o úvahy de lege ferenda. Předkládaná rigorózní práce vychází z platných a účinných právních předpisů v době jejího zpracování, z textů obsažených v odborných publikacích, odborných periodikách a z komentářové literatury. Tedy stěžejním právním předpisem je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pro zpracování slovenské právní úpravy je užito právního předpisu zákona č. 311/2001 Z.z., zákonník práce, v znení neskorších predpisov. Celá materie předkládané rigorózní práce je průběžně doplňována o judikaturu soudů, a to nejen českých, ale i zahraničních.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The presented thesis, titled “The liability of the employee for damage caused to the employer”, has set out to analyse, parse, evaluate legal regulations, point out application problems, to offer a clear and comprehensive interpretation of labour law issues concerning employee liability for damage caused to employer during the course of or in direct association with performing work assignments. The thesis is divided into five chapters. The first chapter is dedicated to labour law in general, in its capacity as one of the branches within the body of laws of the Czech Republic. The second chapter deals with the concept of liability within the scope of labour law. The third chapter is dedicated to labour law damage liability. The principal issue of the thesis, i.e. the liability of employee for damage caused to employer, is analysed in the fourth chapter. The last (fifth) chapter is dedicated to Slovakia legal regulations in the context of labour law. The thesis also includes an analysis of the institute of unjustified enrichment in labour law, judicial right of moderation, professional indemnity insurance, etc. The conclusion of the thesis provides a brief summary of the most fundamental moments, concepts and institutes characteristic of both special and general liability of employee for damage caused to employer, including an analysis “de lege ferenda”. The presented thesis is based on the laws in force and effect at the time of its creation, professional publications and periodicals, and legal commentaries. The legal regulation crucial for this area is the Act No. 262/2006 Coll., Labour Code, as amended, and the Act No. 89/2012 Coll., Civil Code. In order to analyse the Slovak legal provisions, the Act No. 311/2001 Coll., Labour Code, as amended, has been used. The whole text is supplemented not only by Czech but also foreign case-law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Lukáš Bernat 1.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Lukáš Bernat 146 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Lukáš Bernat 135 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 443 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Libuše Brádlerová 498 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 198 kB