velikost textu

Současná krize manželství ve světle křesťanské etiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Současná krize manželství ve světle křesťanské etiky
Název v angličtině:
The current crisis of marriage in the light of the Christian ethics
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Věra Kopicová
Vedoucí:
Doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D.
Oponent:
ThLic. Petr Štica, Th.D.
Konzultant:
ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.
Id práce:
168163
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Teologické nauky (NMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce se zabývá tématem současné krize manželství ve světle křesťanské etiky. Mapuje stav současného bádání v této oblasti a rozvažuje nad osobními i společenskými příčinami krizových manželských situací a etickými konflikty v oblasti manželského soužití, ve kterých se mohou manželé v krizových situacích ocitnout. Dále se snaží hledat způsoby řešení ve světle křesťanské etiky. Po uvedení do tématu, které je věnováno podstatě manželství, jeho antropologickému základu, antropologickým polaritám a pohledu z hlediska křesťanství, věnuje tato práce pozornost obsahu manželského slibu, zejména v souvislosti s lidskými hodnotami manželství, tedy s láskou, úctou, věrností, jednotou, nerozlučitelností a i v dnešním světě trochu kontroverzní manželskou poslušností. Dále je pozornost věnována stavu instituce manželství v současném světě včetně pojetí před II. vatikánským koncilem a po něm až do současné doby. V souvislosti se současnou krizí manželství se práce zabývá konkrétními problémy, s kterými se manželé potýkají, a obtížnými situacemi s problematickým chováním v manželství, kladnými i zápornými stránkami různých situací v manželství pramenících z nevyjasnění rolí a rolemi otce i matky v rodině. Pozornost je věnována i pohledu církve na práci žen a problematice slučitelnosti rodiny a zaměstnání. Poté se práce zabývá možnostmi řešení manželských konfliktů, hledá dostupné možné způsoby překonávání a řešení problémů, nabízí hodnocení ze stanoviska etiky a morálky, jejich teologicko-etickou reflexi a pohled na perspektivu manželství z eschatologického hlediska. Vlastním důvodem volby daného tématu této diplomové práce byla moje osobní potřeba nalézt hlubší a uspořádanější vhled do problematiky současné krize manželství a také poznat vyváženější pohled na manželský stav.
Abstract v angličtině:
Abstract The current crisis of marriage in the light of the Christian ethics The diploma thesis occupies with the topic: the current crisis of marriage in the light of the Christian ethics. It conducts a survey of current knowledges, studies and researches relating to the main topic. Moreover, the thesis thinks about personal, social reasons as well as ethical conflicts in marriage, which can bring married couples into the crisis. Further it struggles to find a solution according to Christian ethical codex. After introduction - which is dedicated to the explanation what is the marriage about, what are its anthropological aspects, its anthropological polarities and Christian statutes - there is a part dedicated to wedding vows. Human values in marriage - love, respect, fidelity, unity, inseparability and obedience (a lot discussed at these days) - are considered here at this chapter. Further is the attention payed to the status of marriage worldwide, from times before II. Vatican Council until today. In context with the current marriage crisis, the work occupies with particular problems, which married couples can come through. The thesis mentions difficult situations with problematic behaviour in marriage - positive and negative sites of different situations in marriage, coming out from unsolved roles and father´s or mother´s role in family. The attention is dedicated to problematic of working women, vocational life combined together with family life - all this from the churchal point of view. The thesis suggests possibilities for solving conflicts in marriage, furthermore, it searches an available modus to overcome and fix problems. The thesis offers ethical and moral evaluation as well as the theological-ethical reflex and the perspective of marriage from eschatological point of view. Basically, I chose this topic for diploma thesis due to my personal need to find an aligned and deeper insight into the problematic of current marriage crisis and to discover the balanced insight into marriage itself.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Věra Kopicová 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Věra Kopicová 146 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Věra Kopicová 145 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D. 553 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThLic. Petr Štica, Th.D. 182 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. 153 kB