velikost textu

Pohádková tvorba Jana Drdy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pohádková tvorba Jana Drdy
Název v angličtině:
Fairy tales of Jan Drda
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Blahnová
Vedoucí:
Mgr. Michael Špirit, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Id práce:
168150
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
literární onomastika|toponyma|funkce vlastní jmen|Jan Drda|pohádky
Klíčová slova v angličtině:
literary onomastics|toponyms|function of proper names|Jan Drda|fairy tales
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se věnuje literárně onomastickému rozboru toponym v souboru České pohádky a v divadelních hrách Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert a Hrátky s čertem, jejichž autorem je Jan Drda. Středem zájmu práce je vztah zeměpisných jmen k reálným místům a charakteristika funkcí, jež na základě kontextu vystupují do popředí. Podle vztahu jmen k realitě rozlišujeme autentická, realistická a autorská toponyma. V rámci autentických jmen je výrazná skupina zeměpisných jmen, která odkazují ke kraji, kde autor prožil dětství. Toponymie v pohádkách Jana Drdy je dále uvedena do kontextu dalších vybraných autorů pohádek. Práce se zabývá též otázkou, zda stojí výskyt toponym ve vztahu k tradiční klasifikaci pohádek na kouzelné, novelistické a selské.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with a literary onomastic analysis of toponyms in České pohádky and in the plays Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert and Hrátky s čertem, by Jan Drda. The focus of the thesis is the relationship of geographical names and real places and the characteristics of the functions that, on the basis of context, emerge into the spotlight. Based on the relationship of the names to reality, we distinguish following toponyms: authentic, realistic and author's own inventions. Among the authentic names, there is a distinct group of geographical names that refer to the region where the author spent his childhood. Toponymy in Jan Drda's fairy tales is also put into context with a selection of other authors who wrote fairy tales. The thesis also explores the question of whether the toponyms are present in relation to the traditional classification of fairy tales as folk tales, novelist fairy tales and peasant fairy tales.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Blahnová 896 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Barbora Blahnová 283 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Blahnová 254 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Blahnová 251 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michael Špirit, Ph.D. 183 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. 100 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Ivan Kafka 292 kB